Detaljerad information för diarienr  2020-00123  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2020-04-22
Namn:
Johansson, Magnus
Titel:  Doktor
Kön:  Man
E-post: magnus.johansson@ri.se
Univ./Institution: RISE Research Institutes of Sweden AB - .Systemomställning och tjänsteinnovation
Projekttitel (sv): Innovativ stadsutveckling för hälsosammare städer
Projekttitel (eng): Innovative Urban Planning for Healthier Cities
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Om vi ska lyckas genomföra Agenda 2030 och nå de globala utvecklingsmålen måste alla de yrkesgrupper som arbetar med att stadsutveckling utveckla och förändra sin professionella praktik- Det finns i dag en växande litteratur som beskriver olika sätt att arbeta experimentellt och innovativt med stadsutveckling och som betonar vikten av innovation och kunskapsutveckling i samverkan. Tyvärr relaterar sällan forskningen till teorier om lärande och kompetensutveckling hos de grupper som berörs. Att professionella måste förändra sin praktik beskrivs som en förutsättning för hållbar utveckling, men det saknas pedagogiska förklaringsmodeller för hur detta ska ske. Syftet med förstudien är att med hjälp av Ellströms fyra begrepp: Adaptive respektive Developmental learning samt Explicita respektive Implicita work processes beskriva och analysera hur tre medelstora kommuner: Umeå, Jönköping och och ett kommunalt utvecklings bolag i Jönköping (SMUAB) kan arbeta innovativt med att skapa hälsosammare städer Genom förstudien kan vi pröva i vilken utsträckning teorier om lärande hos yrkesverksamma kan ge bättre förståelse för hinder och förutsättningar för att genom implementering av de globala målen förändra etablerade yrkespraktiker och därmed skapa hållbara städer.Umeå kommun har arbetat innovativt med att inkludera hälsoaspekter i planeringen. I Nässjö och Jönköping pågår flera utvecklingsprocesser där det finns utrymme att göra rätt från början och skapa trygga, inkluderande och tillgängliga livsmiljöer. Samtliga aktörer har uttryckt önskemål att tillämpa nya arbetssätt, samtidigt som man vill bygga vidare på de erfarenheter man redan har. Från Umeå kommuns sida finns önskemål om att lära sig mer om hur andra kommunala aktörer hantera utmaningar som rör samverkan i planering. Från Nässjö och Jönköpings kommun finns en önskan att lära av Umeås erfarenheter.Förstudien kommer att genomföras i form av två workshops: en i Umeå och en i Nässjö/Jönköping. Dessa tre kommuner har valts ut eftersom de alla öär medelstora kommuner med begränsade resurser. De liknar majoriteten av Sveriges 290 kommuner. En stor del av den praktiknära forskningen om hållbarstadsutveckling har genomförts inom ramen för välfinansierade projekt i någon av de större städerna, som Stockholm eller Malmö eller i andar länder. Erfarenheterna från dessa projekt kan vara svåra att tillämpa i mindre kommuner som saknar både personella och ekonomiska resurser att arbeta så innovativt som man många gånger önskar. Genom att detta projekt tar sin utgångspunkt i tre mindre kommuner ökar möjligheterna att erfarenheterna kan överföras till en majoritet av Sveriges kommuner.Projektet kommer också att bidra till att fylla ett kunskapsmässigt gap i den etablerade forskningen om hållbar stadsutveckling genom att projektet bygger på teorier om professionellas lärande. Resultaten från förstudien kan därmed bli ett inspel i diskussionen om inriktningen och innehåll i kommande utlysningar.