Detaljerad information för diarienr  2020-00187  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2020-06-17
Namn:
Säll, Sarah
Titel:  Doktor
Kön:  Kvinna
E-post: sarah.sall@slu.se
Univ./Institution: Sveriges lantbruksuniversitet - Ekonomi
Projekttitel (sv): Ekonomiska styrmedel för att minska växthusgasutsläppen i den svenska livsmedelssektorn.
Projekttitel (eng): Economic policy instruments to reduce greenhouse gas emissions from the Swedish food sector
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Nationalekonomi
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: I det här projektet undersöker vi ekonomiska styrmedel som kan vara relevanta för att få till ett klimatvänligt hållbart systemskifte i svensk livsmedelskonsumtion och produktion. Vi utgår från en definition av hållbarhet vilken innebär en omställning till en mer vegetarisk kosthållning, där en liten mängd animalier från betesuppfödda djur kan ingå. En sådan omställning innebär samtidigt en ökning i produktionen av baljväxter och spannmål för humankonsumtion. Definitionen av hållbarhet innebär en kraftig minskning av livsmedelsrelaterade växthusgasutsläpp i relation till vad som släpps ut idag. Det är möjligt att minska utsläppen från svensk livsmedelskonsumtion från dagens två ton per person och år, till mindre än ett halvt ton årligen genom förändrade konsumtionsvaror och ett systemskifte i den svenska produktionen.Vi analyserar därför konsumenters betalningsvilja för hållbara livsmedel och kan på så sätt beräkna och analysera effekten av styrmedel som förändrar normer för livsmedelskonsumtion i Sverige. Vi undersöker samtidigt producenternas behov av stöd för att minska den konventionella animalieproduktionen till förmån för animaliska livsmedel från betesdjur, öka produktionen av baljväxter och spannmål till livsmedel, samt öka mängden producerade vegetabilier. Vidare analyserar vi hur man kombinera styrmedel för att överbygga gap mellan konsumenters betalningsvilja för hållbara produkter och producenternas produktionsmöjligheter, givet minimerade växthusgasutsläpp från den svenska livsmedelssektorn.Nollutsläpp från livsmedel är svårt utan hjälp av klimatkompenserande åtgärder på grund av de biologiska processer som är del av produktionen. Idag produceras svenskarnas livsmedel på en yta som är större än tillgänglig jordbruksmark inom landet. I vårt projekt kommer markanvändningen först begränsas till inom Sverige vilket frigör mark till att producera bioenergi eller för återplantering av skog som kolsänka, vilket möjliggör för en viss klimatkompensation.Sett till tidigare konsumtionsmönster kan vi anta att många konsumenter idag värderar låga priser på livsmedel högre än hållbara mervärden. Kött och mejeriprodukter är i fokus för ett stort antal studier om hållbar livsmedelskonsumtion och de senaste decennierna har den svenska konsumtionen av kött ökat kraftigt, vilket lett till högre utsläpp från livsmedel och stora importvolymer av kött. Samtidigt som efterfrågan har ökat har vi sett en minskning och stagnering i den svenska produktionen av nötkött då konsumenterna föredragit det billigare importerade köttet. Lantbrukare som producerar exempelvis mer hållbart naturbeteskött har svårt att få ekonomin att gå runt då statliga stöd och konsumenters betalningsvilja inte alltid täcker produktionskostnaderna.För att utvärdera konsumenters betalningsvilja för hållbar livsmedelskonsumtion kommer vi beräkna efterfrågekurvor med hjälp av konsumtionsdata från en stor ICA-butik, samt genomföra ett experiment där konsumenter köper produkter med mervärden så som svenskproducerat, ekologiskt eller naturbeteskött. Med kunskapen från de två delarna kan vi analysera olika typer av styrmedel som kan hjälpa svenska konsumenter att ändra kosthållning. Motsvarande analys kommer att göras på producentsidan där vi kommer använda en enkätundersökning riktad till Svenska lantbrukare. Undersökningen kommer utöka kunskapen om vilken sorts stöd och styrmedel livsmedelsproducenterna själva anser att de behöver för att förändra sin produktion. Vidare kommer kostnads- och produktionsfunktioner att beräknas för att användas till en analys av de styrmedel som tas upp i enkätundersökningen. Sista delen av projekten handlar om att kombinera styrmedel och analysera hela den svenska livsmedelsmarknaden för att minska den svenska sektorns växthusgasutsläpp till hållbara nivåer.