Detaljerad information för diarienr  2020-00195  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2020-06-17
Namn:
Andersson, Fredrik N G
Titel:  Docent
Kön:  Man
E-post: ngf.andersson@nek.lu.se
Univ./Institution: Lunds universitet - Nationalekonomiska institutionen
Projekttitel (sv): Finansiella drivkrafter för klimatomställning i den energiintensiva industrin: Hur risk och osäkerhet påverkar investeringarna i basindustrin
Projekttitel (eng): Financing industrial decarbonisation: Managing risks and uncertainties to promote green investments in energy intensive industry
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Nationalekonomi
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Den energiintensiva basindustrin står för en hög andel av alla utsläpp av växthusgaser i Sverige så väl som globalt. En klimatomställning av basindustrin är möjlig men kräver stora investeringar i nya produktionsmetoder. Riskerna och osäkerheten kring dessa investeringars tekniska och ekonomiska potential är hög. Ofta högre jämfört med andra typer av investeringar vilket reducerar investerares vilja att investera i dem. Det uppstår därmed ett finansieringsgap mellan behov och tillgång på kapital.Utgångspunkten för detta forskningsprojekt är att det finns tillräckligt med kapital på de globala finansmarknaderna för att finansiera basindustrins klimatomställning, men riskerna och osäkerheterna är för höga för att tillgängligt kapital skall vara tillräckligt. Vi måste förstå och begränsa dessa risker och osäkerheter för att öka finansmarknadernas benägenhet att investera i basindustrins klimatomställning.Att hantera risk och osäkerhet är inget nytt, det gör finansmarknader dagligen, men gröna investeringar har generellt antingen en högre risk eller risker och osäkerheter av en annan typ jämfört med vad finansmarknadens aktörer är vana att hantera. För att nå nollutsläpp i basindustrin t ex krävs investeringar i radikalt annorlunda produktionsmetoder som tidigare inte använts. Eftersom dessa metoder aldrig använts i stor skala finns det stora frågetecken kring metodernas tekniska potential och ekonomiska bärkraft. Det finns även risker kopplade till politiken och om politiken i tid kommer genomföra de förändringar i lagar, regler, skatter och infrastruktur som är nödvändiga för att de nya teknikerna skall bli tekniskt och ekonomiskt möjliga. Det finns även frågetecken kring hur värdekedjor och relativpriser i ekonomin kommer påverkas och dess inverkan på avkastningen. För en investering i en inkrementell förbättring av en existerande teknologi är dessa risker antingen mycket mindre.Målet med detta projekt är att studerar vilka tekniska-, ekonomiska-, och politiska risker basindustrins klimatprojekt har, samt utforska hur företag, finansmarknader och offentliga beslutsfattare ser på dessa och hur de hanterar dem. Baserat på denna kunskap tar vi fram förslag på hur riskerna kan minimeras samt hur riskhanteringen kan förbättras. Genom bättre förståelse av riskerna och osäkerheterna samt en bättre hantering av dem bidrar vi till att öka finansmarknadernas vilja att investera i basindustrins klimatomställning.Vårt fokus ligger på basindustrin i Sverige. Trots stora investeringsbehov är basindustrin en ofta förbisett industri när det kommer till finans och klimatomställning. Vi fokuserar på Sverige eftersom den "svenska modellen" på många sätt skiljer sig från de anglosaxiska länderna. Bland annat har det under lång tid funnits ett tätt samarbete mellan det offentliga och basindustrin kring strategiska investeringar. Ägande strukturen av företagen är ofta annorlunda med större andel av långsiktigt ägande i Sverige. Det är intressant att studera om det långsiktiga privata ägandet samt det nära privat-offentligt påverkar riskerna och riskhanteringen.Vi angriper forskningsfrågorna på ett tvärvetenskapligt sätt. I projektet ingår nationalekonomer, företagsekonomer, statsvetare samt ingenjörer. Projektet består av tre moduler; Först identifierar och studerar vi vilka de tekniska-, ekonomiska-, och politiska riskerna och osäkerheterna. I modul 2 flyttar vi fokus till företag, investerare och offentliga beslutsfattare uppfattar och hanterar dessa risker och osäkerheter. Här har vi fokus på att förstå hur investeringsbeslut påverkas av riskerna och osäkerheten vi identifierar i den första modulen samt vilka olika strategier som används för att hantera dessa. I den tredje och sista modulen utvecklar vi förslag på hur riskerna kan minskas samt hur riskhanteringen kan förbättras baserat på resultaten från de första två modulerna.Projektet bidrar till våra teoretiska och empiriska kunskaper om risker och investeringar vid stora teknikskiften. Projektet bidrar även med rekommendationer för hur riskerna och osäkerheterna kan begränsas och hanteras. Genom hela projektet planerar vi täta interaktioner med relevanta representanter för industrin, finansmarknaderna och olika offentliga beslutsfattare. Dels för att förstå hur de angriper frågan samt dela med oss av våra resultat från projektet.