Detaljerad information för diarienr  2020-00198  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2020-06-17
Namn:
Galaz, Victor
Titel:  Docent
Kön:  Man
E-post: victor.galaz@su.se
Univ./Institution: Stockholms universitet - Stockholms Resilienscentrum
Projekttitel (sv): Finanschocker i nätverk - hur finanssektorn kan drabbas av dominoeffekter i klimatet och ekosystem
Projekttitel (eng): Networks of Financial Rupture - how cascading changes in the climate and ecosystems could impact on the financial sector
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Finansektorn kan spela en stor roll i omställningen mot ett mer hållbart samhälle, och en minskad påverkan på klimatsystemet. Intresset för dessa frågor från allmänheten ökar nu snabbt, med en allt större efterfrågan på "hållbara" fonder och sparande, och ökade krav på pensionsfonder att integrera hållbarhet och klimatfrågor i sitt arbete. Men kopplingen mellan finanssektorn och klimatpåverkan handlar inte bara om hur investeringar kan bidra till att rikta om kapital mot en hållbar utveckling. Det blir också allt tydligare att finanssektorn själv kan komma att drabbas hårt av kommande klimat- och miljöförändringar. En internationell bank som har stora investeringar i jordbrukssektorn i vissa regioner till exempel, kan snabbt se sina investeringar minska i värde på grund av återkommande torka. En  pensionsfond till exempel, skulle också i princip kunna se värdet på sitt ägande minska oväntat i samband med oväntade extremväderfenomen, abrupta och ibland oåterkalleliga skiften i ekosystem och annat naturkapital kopplat till ekonomiska sektorer. Negativa indirekta klimateffekter finns beskrivna i bl.a. FN:s klimatpanels arbeten (Oppenheimer et al. 2014), men har visat sig mycket svåra för finanssektorn att analysera på ett bra sätt. Bristen på bra finans- och ekologisk data samt metoder och ramverk som lyckas integrera insikter från flera olika vetenskapliga ämnen såsom finansforskning, klimatforskning och ekologi, leder till uppenbara kunskapsbrister av intresse för investerare. Följande projekt har till syfte att:a) utveckla metoder för att analysera på vilket sätt indirekta och abrupta klimateffekter kan komma att påverka finanssektorn genom att påverka investeringar i exempelvis jordbrukssektor, skogsnäring och fiskeindustrin (WP1)b) uppskatta dolda finansrisker genom att kartlägga geografiskt var dessa effekter kan komma att uppstå (WP2)c) utveckla mått som kan möjliggöra "tidiga varningssignaler" av relevans för finanssektorn (WP3)d) bidra till att operationalisera dessa mått för finanssektorn (WP4)Projektet kommer att kombinera forskning (inklusive metodutveckling), med dialoger med intressenter inom finanssektorn både i Sverige och internationellt. Ambitionen är att kombinera nya vetenskapliga insikter med kommunikationsmaterial och enkla verktyg som kan användas av investerare för att förstå, och agera på, möjliga indirekta klimateffekter.