Detaljerad information för diarienr  2020-00199  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2020-06-17
Namn:
Holmen, Martin
Titel:  Professor
Kön:  Man
E-post: martin.holmen@cff.gu.se
Univ./Institution: Göteborgs universitet - Nationalekonomi med statistik, inst för
Projekttitel (sv): Koldioxidutsläpp, klimatrisker och professionella investerare
Projekttitel (eng): Carbon footprints, climate risks, and financial professionals
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Nationalekonomi
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Världsekonomin är byggd på fossil energi. Först genom kolet som var avgörande under industriella revolutionen och var det dominerande energislaget under första halvan av förra seklet. Sedan har oljan tagit över och givit oss bilismen som vi känner den idag, flygtrafik, plast och annan petrokemi. Ser man till de största företagen i världen så dominerar de inom olja, bil och stålindustrierna.Även om vi kunde lösa det mest akuta problemet, bristen på politisk enighet och handlingskraft, skulle storleken på den samhällsomdaning som krävs för en omställning till en hållbar och klimatanpassad ekonomi vara hissnande. På några få årtionden måste hela energisektorn, stora delar av näringslivet, bebyggelsen och transportsektorn omvandlas till fossilfri drift. Detta kräver investeringar i många tusentals miljarder dollar. Som OECDS:s generalsekreterare Angel Gurría formulerar det: "We need to urgently deliver on our climate and development goals, and to do so we need a systemic shift of trillions of dollars towards low-emission and resilient investment. OECD countries should lead by example" (OECD, 2018). Världssamfundet har enats om att hålla genomsnittlig global uppvärmning under två grader Celsius. För att nå detta mål krävs exceptionella investeringar i klimatanpassning i förnybar energi, transmission, energilagring, nya fordon, byggnadsbeståndet och många industriella sektorer såsom stål och cement.  Finanssektorn spelar givetvis en nyckelroll i att möjliggöra dessa investeringar.Vi har för avsikt att inom ramen för detta projekt studera hur finansmarknadsaktörer agerar och reagerar inför klimatförändringarna. En större förståelse behövs för vilka motiv som driver professionella investerare att satsa på gröna investeringar och vilka koldioxidavtryck som olika typer av gröna investeringar ändå lämnar.Vi kommer att analysera följande tre forskningsfrågor.1: Vad är professionella investerares förväntningar om (och förslag för att hantera) klimatförändringar och skiljer de sig från reglerare, klimatforskare och allmänheten?2: Kan professionella investerare påverkas till större socialt ansvarstagande och gröna investeringar genom information och sk nudges? Och skiljer sig individer i finanssektorn från allmänheten i detta avseende?3: Vilka koldioxidavtryck lämnar ändå gröna investeringar jämfört med traditionella investeringar och kan man med hjälp av prisförändringar på aktiemarknaden i samband med tex Paris avtalet avgöra vilka branscher som faktiskt lämnar störst koldioxidavtryck?Enligt ekonomisk teori om rationella förväntningar antas att all tillgänglig information (och i princip alla bästa prognoser eller "gissningar") om framtida förhållanden har diskonterats. Antagandet av rationella förväntningar innebär att ekonomiska agenter kan ha fel i framtiden, men i genomsnitt har de rätt över tiden. Inom en sådan ram har klimatförändringar och klimatrisker därför korrekt identifierats och värderats av finansmarknadsaktörer och kapital fördelas effektivt. Men om investerarnas förväntningar systematiskt undervärderar klimatrisker kan för mycket kapital fortfarande investeras i t.ex. fossilrelaterade tillgångar.Våra analyser kommer att belysa om professionella investerare har olika förväntningar på klimatrisker jämfört med andra yrkesgrupper och om dessa förväntningar kan ändras av information och "nudges". Dessutom kommer de ekonomiska experiment vi avser att genomföra göra det möjligt att undersöka hur altruism, förtroende och andra individuella preferenser kan förklara valet av gröna investeringar. Vi tror att detta är viktiga insikter, eftersom de inte bara fokuserar på ekonomiska motiv, utan också på individuella preferenser vad gäller beslut att göra gröna investeringar eller inte.Slutligen, vår analys av aktiefonders koldioxidavtryck kommer att fördjupa integrationen mellan finansiell och miljöekonomi. Vi kommer att utveckla metoder för att uppskatta koldioxidavtryck från stora finansiella institut, olika gröna investeringsstrategier och olika branscher.