Detaljerad information för diarienr  2020-00721  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2020-11-18
Namn:
Abdollahi, Mehdi
Titel:  Doktor
Kön:  Man
E-post: khozaghi@chalmers.se
Univ./Institution: Chalmers tekniska högskola - Livsmedelsvetenskap och nutrition
Projekttitel (sv): En ny skyddsåtgärd mot människors exponering för föroreningar i sjömat - En aktiv förpackning approach (DetoxPak)
Projekttitel (eng): Towards a new protective action against human exposure to pollutants via seafood-An active packaging approach (DetoxPak)
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi, Livsmedelsvetenskap
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Ett stort antal miljöföroreningar kan orsaka skadliga effekter på människor och djur. Human exponering för dessa föroreningar är en stor utmaning för folkhälsan. Cirka en fjärdedel av den globala bördan av sjukdomar och dödsfall kan hänföras till miljöföroreningar. Vissa av dessa, t.ex. kvicksilver (Hg) och dioxiner, hamnar till slut i haven där de ansamlas i marina organismer. På så sätt hamnar de i livsmedelskedjan. Fisk är den viktigaste källan för människors exponering för den mycket giftiga organiska formen av Hg, metylkvicksilver (MeHg). Fisk ger också ett stort bidrag till människors dioxinexponering. Trots detta är fisk viktiga för folkhälsan, som den största källan för nyttiga omega-3-fettsyror. Stora ansträngningar har gjorts för att minska utsläppen av Hg och dioxiner, och därmed skydda allmänheten från exponering via fisk. Vidare har gränsvärden för föroreningarna införts inom livsmedelslagstiftningen i många länder, och riskgrupper ges också rekommendationer om begränsad konsumtion av förorenad fisk. Åtgärderna mot utsläpp av Hg har dock inte varit tillräckligt effektiva, eftersom MeHg-halterna fortfarande är höga i vår miljö och vissa typer av fisk. Kvinnor i barnafödande ålder med hög konsumtion av fisk riskerar därför att överskrida hälsobaserade tolerabla intag av MeHg, vilket ökar risken för negativa hälsoeffekter på foster och spädbarn. Den höga föroreningen av vissa typer av fisk är också en begränsande faktor för en viktig livsmedelsresurs. Ett exempel är Östersjön, där höga halter av dioxiner i sill/strömming, som i vissa fall överstiger EU:s gränsvärden, starkt har begränsat användningen av fisken som livsmedel. DetoxPak kommer att arbeta för att lösa dessa problem genom en innovativ användning av aktiva förpackningar, som en ny metod för att ta bort MeHg och dioxiner från fiskprodukter. Aktiva förpackningar använder interaktioner mellan förpackningsmaterial och livsmedel för att främja dess stabilitet, eller kvalitet och säkerhet.Målet är att använda aktiv förpackningsteknologi för att inkludera en ny funktionalitet för eliminering av giftiga föroreningar från fiskprodukter. Med denna nya metod kommer vi att utveckla förpackningsmaterial belagda med ett funktionellt skikt som innehåller sorbenter (kiseldioxider) som selektivt tar bort MeHg och dioxiner från fiskprodukter. Därmed minskas halterna av gifta föroreningar i livsmedlen och förbättrar den kemiska livsmedelssäkerheten. Exempel på livsmedel där den nya tekniken har stor potential är konserverade fiskprodukter. I DetoxPak kommer vi att fokusera på metallförpackningsmaterial och testa tekniken på konserverad tonfisk och inlagd sill/strömming från Östersjön. Konceptet kan emellertid enkelt utökas till andra typer av förpackningsmaterial och livsmedelsprodukter.Naturligtvis ska det nya förpackningsmaterialet med den funktionella beläggningen inte negativt påverka förpackningens grundläggande roll eller fiskens övriga kvalitet. För att säkerställa detta kommer vi att mäta potentiella variationer i näringsämnen och kvaliteten på fiskprodukterna som förpackats och lagrats i de nya förpackningsmaterialen.Vi vill säkerställa att den nya förpackningsteknologin verkligen främjar livsmedelssäkerheten och möjliggör konsumtion av en större mängd fisk utan att tolerabla intag av MeHg och dioxiner överskrids. För att undersöka detta används odlade celler för att studera förekomst och effekter av toxiska föroreningar i livsmedlen. Analyserna kommer att ske före och efter att livsmedlen varit förpackade i de utvecklade förpackningsmaterialen.Vi gör också en risk-nytta-analys för att modellera antalet portioner av fiskprodukterna packade med den nya förpackningstekniken som kan konsumeras per år utan att överskrida de tolerabla intagen för MeHg och dioxiner. Dessa två test ger oss en tydlig bild av den möjliga förbättringen av fiskprodukternas kvalitet.Visionen är att det förpackningsmaterial som utvecklas kan utgöra ett komplement till de åtgärder som redan har vidtagits av myndigheterna för att minska allmänhetens exponering för giftiga föroreningar genom konsumtion av fisk. Om projektet är framgångsrikt kommer det möjliggöra en ökad konsumtion av fiskprodukter, utan en ökad risk för exponering för hälsofarliga halter av MeHg och dioxin. En ökad fiskkonsumtion kan förväntas förbättra folkhälsan. DetoxPak kommer vidare att bidra till att främja den svenska fiskerinäringen genom att göra sill/strömming från Östersjön till ett attraktivare livsmedel.