Detaljerad information för diarienr  2020-01258  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2020-11-18
Namn:
Christakopoulos, Pavlos
Titel:  Professor
Kön:  Man
E-post: paul.christakopoulos@ltu.se
Univ./Institution: Luleå Tekniska Universitet - Avdelningen för kemiteknik
Projekttitel (sv): Utveckling av lignin-baserade miljövänliga antifouling beläggningar för marina applikationer (NATURAL)
Projekttitel (eng): developmeNt of lignin-bAsed eco-friendly anTifoUling coatings for maRine AppLications (NATURAL)
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Kemiska processer, Annan materialteknik
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Biofouling, dvs påväxt av biologiskt material på ytor, måste minimeras eller kontrolleras för att säkerställa prestanda och säkerhet för fartyg och andra undervattensanordningar /strukturer. Med strängare miljöbestämmelser för bottenfärger behövs insatser för att hitta alternativ till nuvarande biocidformuleringar.Östersjön betraktas som en känslig miljö, eftersom det är en relativt ung vattenmiljö under utveckling och med saltgradienter som kan utgöra en påfrestning för flera viktiga vattenlevande arter. På grund av denna svåra miljö har Östersjön en relativt liten akvatisk artsdiversitet och det anses därför viktigt att skydda dess arter, t.ex. blåmussla och blåstång. För att skydda dessa vattenlevande arter har svenska myndigheter tillämpat försiktighetsprincipen och satt stränga begränsningar för användningen av koppar i bottenfärg längs Sveriges östersjökust.Detta belyser vikten att använda miljövänliga påväxthindrande (antifouling) system för att minska samhällets negativa effekter på miljön. Ekonomiskt sett är kostnaden för ökad bränsleförbrukning betydande - efter sex månader kommer ett fartyg utan lämplig bottenfärg få 80% ökad bränsleförbrukning för att upprätthålla normal hastighet. Ett medelstort fartyg med 20% ökning av bränsleförbrukningen under 250 dagar per år kommer att öka de årliga bränslekostnaderna med cirka 3 miljoner SEK. Med tanke på att antalet svenska handelsfartyg är 359, förloras mer än 1 miljard SEK varje år på grund av biofouling! Denna siffra inkluderar inte kostnaderna för att regelbundet skrapa skrovet, vilket kostar cirka 45 SEK för varje kvadratmeter skrovyta.Syftet med detta projekt är att med en enkel kostnadseffektiv metod utveckla hållbara, biocidfria beläggningar med starka antifouling-egenskaper med låg miljöpåverkan, såsom ligninbaserade påväxthindrande system.