Detaljerad information för diarienr  2020-02398  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2020-10-02
Namn:
Erixon Aalto, Hanna
Titel:  Doktor
Kön:  Kvinna
E-post: herixon@kth.se
Univ./Institution: Kungliga Tekniska högskolan - KTH Arkitekturskolan
Projekttitel (sv): MASSA - nya Metoder och konstnärliga Arbetsprocesser för Systemkomplexitet omformar Stockholms Arkipelag
Projekttitel (eng): MASSA - new Methods and Art processes for System complexity reshapes the Stockholm Archipelago.
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Arkitektur, Design, Kulturstudier
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: I dag betraktas ofta stenmassor som genereras i samband med att städer växer som en kostsam rest. Resultatet är vanligtvis ohållbara transporter tvärs över landet med stora konsekvenser för de miljöer där massan ska hanteras, förvaras och sedan på nytt transporteras. En helhetssyn på problemet saknas där restprodukten istället kan utgöra en resurs för att lösa andra storskaliga utmaningar. På 1950- och 60-talet pågick stora omdaningar av Stockholm i och med tunnelbanans utbyggnad och moderniseringen av staden. Frågan hur man skulle hantera de stora massorna bollades runt på stadsförvaltningen och då som nu var det ingen som riktigt ville ta i den. Till slut landade frågan på den dåvarande stadsträdgårdsmästaren Holger Bloms bord som tog initiativet att i samarbete med konstnärer gestalta massorna vilket resulterade i tio artificiellt skulpterade toppar. Idag befinner vi oss i ett liknande läge där utbyggnaden av tunnelbanan beräknas att generera över 7 miljoner ton schaktmassor men för vilka man ännu inte har en långsiktigt hållbar plan. Stadsplanering, konst och samhället i stort präglas dock av helt andra frågor än på Holger Bloms tid och utmaningarna yttrar sig i form av exempelvis ökad social segregation, fragmentiserade ekologiska livsmiljöer, förlust av biologisk mångfald och svåra globala klimatförändringar som påverkar våra städer.I detta projekt vill vi undersöka hur konstnärliga perspektiv och värden kan påverka hanteringen av miljontals ton stenmassor från tunnelbanans utbyggnad och vilken roll den offentliga konsten kan ha i utformningen av de livsmiljöer som uppstår i samband med denna storskaliga landskapstransformation. Vidare vill vi utforska hur tvärsektoriella arbetssätt och nya metoder kan utformas som inkluderar konstnärliga perspektiv och värden för att gestalta hållbara livsmiljöer. I regeringens proposition Politik för gestaltad livsmiljö utpekas nya sätt att samarbeta som avgörande i hur vi skall uppnå hållbara gestaltade livsmiljöer. Vi undersöker därför i detta projekt hur ett samarbete kring stenmassorna kan ske, mellan vilka aktörer det bör ske och vilka metoder för samarbete som skall nyttjas. Vi kommer att använda konstnärliga perspektiv och metoder för att angripa problemet med stenmassorna, något som ännu inte gjorts av de inblandade aktörerna idag. För att åstadkomma detta interdisciplinära samarbete nyttjas kompetenser från akademin (KTH), kommunen (Stockholms Stad) samt konsten och industrin.Ett redan genomfört pilotprojekt har visat att intresset för detta är stort i uppmärksammade artiklar i t.ex. SvD. Eftersom nya hållbara livsmiljöer är fokus för detta arbete är samhällsnyttan uppenbar och Stockholms stad som genomför tunnelbaneutbyggnaden har direkt tillgång till resultat som bidrar till t.ex. publika rum, reducerad CO2-utsläpp, minskade kostnader och förbättrad vattenmiljö.