Detaljerad information för diarienr  2020-02402  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2020-10-02
Namn:
Schalk, Meike
Titel:  Docent
Kön:  Kvinna
E-post: meike.schalk@arch.kth.se
Univ./Institution: Kungliga Tekniska högskolan - KTH Arkitekturskolan
Projekttitel (sv): Varvet runt: från unga medborgares perspektiv, via formella och informella stadsstudier, till skapandet av strategier inom fler-aktörs konstellationer och tillbaka
Projekttitel (eng): A full loop of performance: from the perspectives of young citizens, through informal and formal spatial learning, to the making of policies in multi-actor constellations, and back again
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Bildkonst, Arkitektur, Design
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Under senare år har vi sett ett ökat globalt och lokalt engagemang för frågor som rör social hållbarhet, inklusive FN:s Agenda 2030 med mål för hållbar utveckling. Regeringar, statliga myndigheter, regioner och kommuner formulerar nya mål. Lokala strategiska utvecklingsplaner (t.ex. Malmökommissionen) för social hållbarhet kombinerar en social agenda med frågor om rumslig design och stadsplanering. Samtidigt har "Lärande för hållbar utveckling", avseende alla skolnivåer, blivit ett centralt inslag i svensk utbildning. Vi har noterat att även om det finns etablerade likställighetsprinciper på institutionell nivå, saknas fortfarande synliga effekter i skapandet av mer jämställda samhällen.För att komma längre än isolerade försök, avser projektet att kombinera kunskaper och färdigheter från olika områden: från socialt engagerade konst-, design- och arkitekturpraktiker, från den icke-vinstdrivande, informella utbildningssektorn (t.ex. Tjejhuset i Södertälje) - viktiga men ofta underskattade för sitt arbete med att skapa och upprätthålla jämlika, diversifierade och inkluderande miljöer - kulturella organisationer och institutioner. Närmare bestämt, projektet A full loop of performance kommer att använda sig av ett mobilt laboratorium, designat och byggt av unga medborgare tillsammans med masterstudenter i bildpedagogik från Konstfack och i arkitektur från KTH. Laboratoriet kommer att aktiveras på olika platser i Sverige, tillsammans med inbjudna konstnärer med kunskaper i exempelvis performance-konst, keramiskt hantverk, programmering och design. Tillsammans med studenterna kommer vi att reflektera kring lärande om den byggda miljön, deltagande och om erfarenheter av offentliga rum och platser. I en serie rundabordssamtal samlas pedagoger, allmänhet, aktörer från kommuner och näringsliv för att producera riktlinjer, handlingsplaner och resurser för utbildning och praktik om rumslighet. Dessa kommer att göras tillgängliga och synliga på en webbaserad plattform, vilken även ska fungera som diskussionsforum. Projektet avslutas med en internationell konferens och en publikation.Projektet A full loop of performance, vill sammanföra tre praktikområden på olika nivåer och med olika verkningsgrad (den experimenterande, den reflekterande och den systematiska) för att kunna bidra till skapandet av "goda livsmiljöer". Vi talar om 1) en situerad konstnärlig praktik: i konstprojekt med barn i offentliga miljöer; 2) en pedagogik för den byggda miljön: med reflektioner kring barnens upplevelser och rumsliga lärande som ett område för utbildning och forskning; 3) lika villkor, mångfald och inkludering: genom utvecklandet av riktlinjer och verktyg för en intersektionell utbildning och design i fler-aktörs konstellationer. Projektets syfte är att bredda kontaktytorna mellan unga medborgare, pedagoger, civilsamhällets organisationer, myndigheter och politiker för att underlätta skapandet av mer inkluderande offentliga rum.