Detaljerad information för diarienr  2020-02420  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2020-10-02
Namn:
Gunn, Maja
Titel:  Doktor
Kön:  Kvinna
E-post: maja.gunn@gmail.com
Univ./Institution: Göteborgs universitet - HDKValand
Projekttitel (sv): En samskapad konstnärlig gestaltnings bidrag till socialt engagemang och hållbar livsmiljö
Projekttitel (eng): A co-created artistic design's contribution to social engagement and a sustainable living environment
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Annan hälsovetenskap, Bildkonst, Design
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Detta projekt är en del av GoCo Health Innovation City, som samlar olika verksamheter och människor för inspirerande samarbeten och innovation. Mer specifikt är projektet ett tvärvetenskapligt samarbete mellan forskare på Göteborgs universitet och företaget Vectura Fastigheter AB inom byggandet av samhällsfastigheter, till exempel äldreboenden. Det övergripande syftet med forskningsprojektet är att konstnärligt utforma ett äldreboende genom att samarbeta i planerings-, konstruktions- och inredningsprocessen och utvärdera betydelsen av konstnärlig gestaltning för äldre i relation till socialt engagemang och hållbara livsmiljöer. Projektet kommer att genomföras i två faser; 1) planering, konstruktion och inredning baserat på forskningsfrågan; "Hur påverkar samskapande mellan forskare, konstnärer, äldre och personal den konstnärliga processen och gestaltningen?" och 2) utvärdera den konstnärliga processen med fokus på forskningsfrågan; "På vilket sätt har konstnärlig gestaltning bidragit till socialt engagemang och en hållbar livsmiljö?". Samskapande mellan forskare, konstnärer, äldre personer och personal kommer att genomföras i workshops, vars resultat kommer att diskuteras i fokusgrupper för att fördjupa synpunkter och erfarenheter från vårdpersonalen och de äldre. Fokusgruppsmetodik skiljer sig från kvalitativ forskning genom att den bygger på en kollektiv förståelse av deltagarnas åsikter (Dahlin-Ivanoff et.al., 2006). Metoden använder interaktionen mellan forskningsdeltagare för att generera data som används i studien; gruppinteraktion är således en viktig del av metoden (Kitzinger, 1994). Fokusgrupper och individuella intervjuer kommer att genomföras under den andra fasen, styrd av den övergripande forskningsfrågan; På vilket sätt har den konstnärliga designen bidragit till de äldres sociala engagemang och välbefinnande? Genom fördjupad förståelse för hur sociala sammanhang formar oss, kommer vi att studera hur konst och design kan bidra till en socialt engagerande och hållbar livsmiljö. En socialt engagerande livsmiljö kan användas som ett utrymme för olika typer av kunskap och skapa mening och aktiviteter genom att ge äldre möjligheter att spendera tid tillsammans, göra aktiviteter och ha kul. Genom projektet kan äldre och yrkesverksamma också påverka riktningen, tidpunkten och resultatet av att leva i en engagerande livsmiljö. Genom att lyfta fram upplevda erfarenheter på ett ställe och koppla dem till exempelvis en planeringsprocess, kan konst vara ett verktyg för att öka den demokratiska grunden för förändringsarbete. Det konstnärliga uttrycket kan i sig vara en bro för dem som bor och arbetar på ett ställe: att kunna delta i konstnärligt arbete kan skapa utrymme för konversation om den miljö man befinner sig i och individens tankar om det. Möjligheten till samskapande och deltagande kan generera både dialog och konkreta fysiska bidrag till den pågående diskussionen.