Detaljerad information för diarienr  2020-02432  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2020-10-02
Namn:
Sjögren Duthy, Johanna
Titel: 
Kön:  Kvinna
E-post: johanna@formdesigncenter.com
Univ./Institution: Form/Design Center - Utvecklingsprojekt
Projekttitel (sv): LEK FÖR DEMOKRATI
Projekttitel (eng): PLAY FOR DEMOCRACY
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Övrig annan samhällsvetenskap, Arkitektur, Design
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Ängelholms kommun planerar att bygga ett nytt stadshus. Vad händer om vi bjuder in barn och unga i Ängelholm till en konstnärlig process om demokrati, arkitektur, stad, design och lek? Kan en sådan process överföras till planerarens mera formella värld, till tävlingsprogram, utformningskoncept och konstnärlig utsmyckning? Kan barns delaktighet ge ny kunskap och självkänsla till barnen själva, och samtidigt skapa nya kontaktytor inom samhället? Det är frågor som Form/Design Center, Lunds universitet, Konstfrämjandet Skåne, Tankesmedjan Movium vid SLU och Ängelholms Kommun gemensamt vill undersöka.Att planera för ett nytt stadshus är en lång process som ger möjlighet till nya samarbeten. Inkludering av samhällets yngsta medborgare är viktigt ur flera aspekter inför ett så symbolladdat projekt som ett stadshus. Barns språk är inte detsamma som vuxnas, och de har rätt att få möjlighet att uttrycka sig på sitt eget sätt, genom lek, rörelse, fantasi, kreativitet och problemlösning. Vuxna har ansvar för att barnens engagemang och medverkan tas på allvar.Barnkonventionens intentioner om barns delaktighet och rätt till lek måste omsättas i handling och bli en naturlig del av stadsutvecklingen. Genom lek och praktiska konstnärliga processer skapas en grund för den metodutveckling projektet syftar till. Metoden kommer att kunna användas såväl i Sverige som utomlands, utifrån varje plats specifika egenskaper och barnens skilda erfarenheter och behov.Projektet syftar samtidigt till att utveckla en form för tvärdisciplinära samarbeten där olika perspektiv och erfarenheter utbyts. Målet är att engagera fastighetsägare, kommunens tjänstepersoner, arkitekter, konstnärer, pedagoger och andra aktörer i att utveckla en hållbar och demokratisk metod för barns inflytande i stadsplaneringens olika faser. Vår förhoppning är att ett reellt inflytande stärker barnens tro på den egna förmågan att skapa förändring och att projektet kan så ett frö till ökat engagemang för den miljö och det samhälle de unga lever i.Konstfrämjandet Skåne, Ängelholms Kommun och Tankesmedjan Movium utarbetar tillsammans med en arkitekt och en konstnär ett pedagogiskt upplägg för den deltagande skolan i Ängelholm. Konstfrämjandet Skåne driver den första fasen där barn genom lek går in i en konstnärlig process. Form/Design Center är basen för utställning, seminarium och diskussioner där samtliga parter deltar. Lunds universitet samlar och sammanställer erfarenheter tillsammans med Ängelholms Kommun. Forskningsresultaten från Lunds universitet ligger till grund för vetenskapliga artiklar samt riktlinjer för hur nya projekt runtom i landets kommuner kan genomföras.Konstfrämjandets ambition är att använda sig av de strategier, erfarenheter och metoder som genereras av projektet och implementera dem i de övriga distrikten. Projektet presenteras på en planerad nationell konferens om konstnärlig praktik, pedagogik, lek och stadsutveckling som Konstfrämjandet samarrangerar under 2022.