Detaljerad information för diarienr  2020-02455  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2020-10-02
Namn:
Gabrielsson, Catharina
Titel:  Docent
Kön:  Kvinna
E-post: cga@kth.se
Univ./Institution: Kungliga Tekniska högskolan - KTH Arkitekturskolan
Projekttitel (sv): Positioner i den offentliga konstens politiska ekonomi
Projekttitel (eng): Positions in the political economy of public art
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap, Bildkonst, Arkitektur
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Den offentliga konsten i Sverige tar sig numer långt fler uttryck än när begreppet etablerades som del i välfärdsstatens kulturpolitik. Samtidigt som efterfrågan tilltar på konstnärliga insatser i olika stadsbyggnadsprojekt finns också en dragning åt det motsatta hållet; en konstnärsdriven aktivism med inriktning på medborgarfrågor och platsutveckling. Vår utgångspunkt är att använda offentlig konst som optik för att fördjupa förståelsen av dessa processer som uttryck för hur demokratin fungerar i praktiken. Oavsett om det rör sig om ett konstverk beställt för ett torg eller om interventioner i hembygden handlar det om situationer där värden, intressen och befogenheter konsolideras eller kolliderar på olika sätt. Ansatsen  vilar mot övertygelsen att offentlig konst har en unik kapacitet att aktivera, problematisera och framställa samhällets grundläggande villkor, både genom sitt uttryck och med avseende på produktionsapparaten som står i centrum för projektet. Skillnaden mellan reglerade/beställda respektive konstnärsdrivna arbeten har nämligen korrelationer till de politiska, ekonomiska, sociala och rumsliga förhållanden som råder i det unika fallet; de resurser som konsten tilldelas eller tar i anspråk. Dessa möjlighetsbetingelser, liksom de förväntningar och krav som ställs på konsten av de inblandade, respektive de intressen- och målkonflikter som finns implicita i komplexa kultur- och samhällsbyggnadsprocesser, visar på förutsättningarna för att uppnå målen i Gestaltad livsmiljö. Det gäller i synnerhet förutsättningarna för att tillföra estetiska värden och kvaliteter i den gemensamma livsmiljön. Projektet intar ett konstruktivt förhållningssätt till intresse- och målkonflikter; inte bara som symptom på bakomliggande problem utan som drivkrafter för en mer demokratisk och hållbar utveckling. Med stöd i fallstudier initierar projektet en kartläggning av den offentliga konstens förutsättningar och markerar positioner i dess politiska ekonomi. Vi tar fasta på utlysningens bägge inriktningar genom att organisera projektet som en filmproduktion. Som huvudsaklig redovisning av projektets uppnådda kunskaper ska filmen sammanställa ett empiriskt och dokumentärt material med fiktiva gestaltningar i en konstnärlig helhet. Genom att integrera det konstnärliga perspektivet och värdet av offentlig konst i såväl projektets metod, undersökningsområde och framställningsform är syftet att fördjupa kunskapen om och utveckla nya metoder inom området. Filmen utgör en plattform för kunskapsspridning och diskussion och medger en bred distribution. Förutom vetenskapliga publiceringar ska projektet resultera i en rapport utvecklad i dialog med aktörer och intressenter inom området. Som ett tvärdisciplinärt samarbete mellan konstnärer, forskare och processledare inom universitet, kommun och folkrörelse kopplar projektet samman olika perspektiv i analysen av den offentliga konstens politiska ekonomi.