Detaljerad information för diarienr  2020-02844  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2020-12-15
Namn:
Rodela, Romina
Titel: 
Kön:  Kvinna
E-post: rominarodela@hotmail.com
Univ./Institution: Södertörns högskola - Naturvetenskap, miljö och teknik
Projekttitel (sv): Utveckla och testa en COVID-19-fokuserad inlärningsintervention med fokus på kris, återhämtning och transformation i mindre gynnade stadsområden.
Projekttitel (eng): Developing and testing a COVID-19 focused Learning Intervention with a focus on crisis, recovery and transformation in communities across disadvantaged urban areas.
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Kulturgeografi, Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Den nuvarande Coronakrisen har lett till en svår och komplex situation för samhällen världen över. Pandemins omedelbara effekter och långsiktiga konsekvenser är däremot ojämnt fördelade och mycket tyder på att redan utsatta medborgare från mindre gynnade stadsdelar drabbas allra värst. Dessa samhällen står redan inför en rad olika utmaningar och ojämlikheter som påverkar deras möjligheter att forma sina levnadsmiljöer. Detta inkluderar tillgång till och användning av urbana grönområden som länge har visat sig spela en viktig roll för mental och fysisk hälsa. På grund av givna omständigheter orsakade av pandemin, exempelvis sjukdom och social distansering, kan medborgare i dessa områden möta en rad olika hinder som försvårar deras möjligheter att bidra till deltagandeaktiviteter inom fysisk planering, styrning och skötsel av urbana områden. En allvarlig konservens av detta är att olika medborgares behov, möjligheter och värden inte tas tillvara i den urbana stadsplaneringen. Det är även mindre känt om hur den nuvarande krisen har påverkat deras försörjning, hur de hanterar och återhämtar sig, och om och hur de försöker främja transformation för att mildra effekterna av kommande kriser.Detta projekt kommer att utveckla ett digitalt arkiv med berättelser från medborgare och andra relevanta intressenter (som ska modereras och samordnas av projektgruppen) som kommer att göras tillgängliga online. Syftet med detta digitala forum är att främja lärande och bevara röster från den aktuella krisen, men också att ge en röst till dem som kanske inte har tillgång till andra plattformar. Projektet bygger vidare på projektgruppens pågående forskning om hållbar stadsplanering med fokus på förutsättningar för medborgare (äldre, unga, immigranter) att delta i aktiviteter i syfte att påverka sin urbana omgivning. Projektet kommer därmed att bidra till att reflektera och tänka på hur samhällen kan lära av denna kris och ge förslag på vägar framåt för en mer hållbar, inkluderande och rättvis framtid.