Detaljerad information för diarienr  2020-02850  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2020-12-15
Namn:
Söderberg, Magnus
Titel:  Professor
Kön:  Man
E-post: magnus.soderberg@ratio.se
Univ./Institution: Ratio - RatioNationalekonomi
Projekttitel (sv): Hur skall kommuner anpassa sina avfallstjänster när individer arbetar mer hemifrån?
Projekttitel (eng): How should municipals adapt their waste services when individuals work more from home?
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Nationalekonomi, Företagsekonomi
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Under Coronakrisen har många upplevt hur det är att arbeta hemifrån. En stor andel av dessa har varit positiva och därför har det hävdats att många i framtiden kommer att spendera mer tid hemma och mindre tid i olika professionella miljöer. En sådan beteendeförändring kommer troligen påverka hushållens avfallsmängd och -typer, vilket i sin tur påverkar flera av FNs globala hållbarhetsmål, t.ex. målen att (i) minska alla typer av avfall, (ii) öka resurseffektiviteten och (iii) minska avfallets miljömässiga påverkan.För att samhället skall kunna utveckla så effektiva styrmedel som möjligt (t.ex. informationsmaterial och tariffer), designa så ändamålsenlig infrastruktur som möjligt (t.ex. kärl, återvinningsstationer, återvinningscentraler och tömningscykler), och utforma så lämpliga attitydförändrande aktiviteter som möjligt, är det viktigt att veta hur sambandet mellan den tid individer spenderar hemma och mängden/typen av avfall de genererar ser ut. Syftet med detta projekt är att identifiera det sambandet.Metoden som används bygger på att kombinera (i) avfallskärlsvikter för hushåll i Partille och Varbergs kommuner och (ii) enkätsvar om hur andelen tid individer spenderat hemma har förändrats före och under Coronakrisen. Samtliga hushåll boende i småhus i de båda kommunerna (cirka 30 000) kommer att ingå i studien.