Detaljerad information för diarienr  2020-02859  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2020-12-15
Namn:
Roos, Anders
Titel:  Professor
Kön:  Man
E-post: anders.roos@slu.se
Univ./Institution: Sveriges lantbruksuniversitet - Skogsekonomi
Projekttitel (sv): Konsekvenser av Covid-19 pandemin för hållbar försörjning och skogsbevarande i Afrika
Projekttitel (eng): Impact of Covid-19 pandemic on sustainable livelihoods, forests, and conservation in Africa
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Skogsvetenskap, Företagsekonomi, Kulturgeografi
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Denna studie avser att undersöka skogens och skogsprodukters betydelse för afrikanska låginkomsthushåll under Covid-19 krisen: Hur de använder skogen och dess nyttigheter för att kompensera andra inkomstbortfall - samt hur denna eventuella förändrade användning kan påverka skogsresursen.Fattiga familjer i Afrikas städer och landsbygd drabbas särskilt hårt av Covid-19 pandemin. På grund av trångboddhet och brist på rent vatten kan de inte tillämpa föreskrivna skyddsåtgärder. Vanligen verkar de dessutom i den informella ekonomin, utanför de sociala trygghetssystemen. De saknar därmed reserver och skyddsnät och är istället beroende av en daglig inkomst för de mest grundläggande behoven. Brutna leveranskedjor, den ekonomiska nedgången, minskade överföringar från släktingar i utlandet samt rörelserestriktioner på grund av pandemin hotar försörjningen för dessa grupper. Effekterna av pandemin drabbar kvinnorna extra hårt och de kommer att öka ojämlikheten mellan inkomstgrupper.Tidigare studier visar att fattiga människor i låg- och mellaninkomstländer ofta är mer beroende av skogen för sin försörjning än mer välbeställda hushåll. Viktiga skogsprodukter för dessa grupper - både för eget bruk och försäljning - omfattar brännved, träkol, och "Non Timber Forest Products", som medicin och livsmedel. Skogen kan också ge en reservinkomst i krissituationer, som den exempelvis under den pågående pandemin. På konsumentsidan är många av städernas invånare beroende av bioenergi från skogen för uppvärmning och matlagning där träkol är billigare än el eller fotogen för matlagning. Slutligen kan skogsmark i Afrika odlas upp om för matproduktion om annan försörjning sinar. I samband med Covid-19 lämnar nu fattiga familjer städerna för och återvänder till sina hembyar, möjligen för att nyodla för matproduktion.Det är i sammanhanget bekymmersamt, inte minst för de mest fattiga, att skogarna i Afrika har minskat under det senaste decenniet. Nu kan man även befara att Covid-19 leder till ytterligare påfrestningar för kontinentens fattiga hushåll - och för skogstillståndet. Frågeställningen för detta projekt är därför: "Vilken betydelse har skogarna och deras produkter för fattiga hushålls försörjning under Covid-19 krisen?". I frågan ingår hur pandemin påverkar produktions-, konsumtions-mönster samt (för stadsbefolkningen) utgifterna för skogsprodukter. Studien ämnar vidare dokumentera skogens betydelse för människor i städer respektive landsbygd, samt om krisen inneburit avverkningar för nyodling och matproduktion.Studien baseras på företagsekonomisk teori, utvecklingsteori samt Operations Management och omfattar kvantitativa enkätundersökningar och gruppdiskussioner. Hushållsenkäter genomförs i Niger och Kenya, dels i en större stad, och dels på landsbygden. Urvalet av hushåll planeras så att det blir representativt för låginkomsthushåll i de valda regionerna. Åtgärder vidtas så att en balanserad information erhålls beträffande kön och åldersgrupper. Enkäten analyseras statistiskt medan resultaten från fokusgrupperna/gruppdiskussionerna bearbetas tematiskt.Svaren på studiens frågor kommer att öka kunskaperna om skogsresursens roll för fattigdomslindringen under en global kris. Mer vetskap om användningsmönster kan också ge svar på hur skogen ska förvaltas för bättre krisberedskap - så att dess buffertroll stärks. Vidare ger resultaten indikationer om vägar till att bygga upp skogsresursen så att den på ett uthålligt sätt kan stärka resurssvaga befolkningsgruppers motståndskraft.