Detaljerad information för diarienr  2020-02864  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2020-12-15
Namn:
Nordensvärd, Johan
Titel:  Doktor
Kön:  Man
E-post: johan.nordensvard@statsvet.su.se
Univ./Institution: Linköpings universitet - Instituionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI)
Projekttitel (sv): Teknisk och social anpassning till COVID-19-krisen : Livsmedelsförsörjning för utsatta grupper i fem globala städer
Projekttitel (eng): Technological and social adaptation to COVID-19: food supply for vulnerable urban groups in five global cities
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Sociologi, Statsvetenskap, Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: En ökande urbanisering, med förtätningar och trångboddhet, gör att städer blir allt mer sårbara för yttre hot, som en pandemi. När städer stängs ned, eller när det generellt råder en förhöjd smittorisk, riskerar ett virus som COVID-19 att försvåra tillgången till mat för utsatta samhällsgrupper. Dessa istället måste förlita sig på andra sätt för att trygga sina grundläggande behov, vilket visar på att pandemin slår ojämlikt mot olika grupper. Detta visar på grundläggande problemställningar som varken uppmärksammats genom de svenska myndigheternas beslut under pandemins första fas, eller i tidigare forskning. Digitalisering och social innovation medför nya sätt att arbeta med att möta de utmaningar som pandemin medfört. Tack vare digitaliseringen kan information snabbt nå fler mottagare, samt på olika språk. Samtidigt medför digitalisering att människor enklare kan organisera sig själva och sina resurser för att möta risker och yttre hot. Och tittar vi närmare på hur lokalssamhällen och lokala gemenskaper svarar på en allvarlig samhällelig störning som en pandemi så vet vi att dessa oftast är oförberedda på en kris (Shannon 2015) och därför i behov av kunskap och träning (Newport & Jawahar 2003), men också av att ingå i ett större nätverk (Day 2014).Till skillnad från många andra globala städer har Stockholm aldrig stängt ned samhällelig service under den pågående pandemin. Istället har invånarna haft generellt sett haft möjligheten att, om än med begränsningar, kunna gå till arbetsplatsen, till mataffären, använda kollektivtrafik eller utföra andra vardagsaktiviteter. Samtidigt har vissa grupper inte kunnat vistas i offentliga miljöer på grund av att de exempelvis tillhör en riskgrupp. Andra grupper har saknat kunskap och information om hur de bäst kan skydda sig mot pandemin. Olika städer och länder har svarat olika på pandemin, och som följd genomfört olika typer av restriktioner eller begränsningar.Utöver Stockholm ingår därför städerna Seoul, Sydney, London och Wuhan i studien som exempel på hur andra stadsdelar och lokalsamhällen i globala städer svarat på dessa restriktioner, och som följd har verkat för att bidra till att avhjälpa lokala problem med matförsörjningen. I engelskan finns här ett begrepp "community" som lyfter fram gemenskaper som kan uppstå mellan informella grupper som grannar eller frivilliga och just dessa "communities" har bidragit med hjälp för nyanlända som saknar goda svenskkunskaper; privata initiativ har använts för att underrätta icke-svensktalande och etniska minoritetsgrupper med information om och förhållningssätt till COVID-19. Andra exempel är de Facebook-grupper som erbjuder äldre och andra riskgrupper hjälp med att handla mat och nödvändiga mediciner. Sammantaget visar detta på "communities" och lokalsamhällens viktiga roll som komplement till den offentliga sektorns i att upprätthålla grundläggande välfärdstjänster. Vi anser att det är av stor vikt att vi lär oss av "communities" roll, inte bara i Sverige utan även i andra globala städer för att förbereda oss för förändringar i krishanteringen.Eftersom Corona fortfarande pågår argumenterar vi för att det är viktigt att undersöka hur dessa "communities" har regerat på de olika begränsningar som COVID-19 har medfört. Stockholm och Sverige måste nu lära sig av hur andra globala städer har klarat av matförsörjningen till utsatta grupper som äldre, personer med funktionsnedsättning eller underliggande hälsotillstånd, ensamstående föräldrar, låginkomsthushåll, etniska minoriteter och invandrare. Vi kommer att studera Wuhan som hade en strikt nedstängning, London och Sydney som införde en mindre sträng nedstängning jämfört med Wuhan, och på Seoul som använde högteknologiska verktyg för att testa och att spåra sjukdomen. i hävdar att dessa fallstudier representerar olika, viktiga, lärdomar i att bedöma livsmedelsförsörjningen som kan ha en direkt roll för nuvarande och framtida svenska strateger att bemöta pandemier och allvarliga samhällsstörningar.