Detaljerad information för diarienr  2020-02869  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2020-12-15
Namn:
Wahlqvist, Moa
Titel:  Doktor
Kön:  Kvinna
E-post: moa.wahlqvist@oru.se
Univ./Institution: Region Örebro län - Ansökan extern forskningsfinansiering
Projekttitel (sv): Tillgänglig information för personer med dövblindhet i Corona pandemin
Projekttitel (eng): Accessible information for persons with deafblindness during the corona pandemic
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Övrig annan medicin och hälsovetenskap
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Dövblindhet innebär en kombinerad syn- och hörselnedsättning som är så svår att de ena sinnet inte kan kompensera för nedsättningen av det andra och vice versa. Syn och hörsel är våra primära sinnen för att ge och ta emot information och interagera med vår omgivning. För personer med dövblindhet blir det ofta tidsödande och energikrävande att ta del i aktiviteter som involverar interaktion, kommunikation och information och de får ägna mycket möda åt att fylla i de luckor i informationen som uppstår. Ungefär 2000 personer upp till 65 års ålder antas leva med dövblindhet i Sverige och nyligen publicerades siffror som anger att 0,08% (cirka 1590 personer) av de över 65 års ålder lever med en svår kombinerad syn- och hörselnedsättning. Antalet personer med dövblindhet är litet, men behovet av ett livslångt och individanpassat stöd kan vara stort. Stödet involverar både hälso- och sjukvården, annat samhälleligt stöd, tekniska hjälpmedel, tolkar och personlig assistans för att nämna några.Personer med dövblindhet använder sig av olika sätt för att kommunicera och många använder olika metoder beroende på vad som passar bäst i situationen. Det kan handla om talat språk, visuellt teckenspråk eller taktilt teckenspråk. För en del är den primära källan till information att använda en punktskriftsläsare, medan andra som har syn- och/eller hörselrester kvar är det även möjligt att  ta del av information via TV, radio, smartphones eller datorn. Ett vanligt problem är dock att exempelvis hemsidor inte är tillgängliga trots att personen med dövblindhet har hjälpmedel som skall underlätta. I Sverige är ansvaret för tillgänglig information delat mellan olika myndigheter. Myndigheten för digital förvaltning har ansvar för att se till att digital offentlig information är tillgänglig. På krisinformation.se samlas krisinformation från olika myndigheter och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är ansvarig för koordineringen. Folkhälsomyndigheten är ansvarig för att sprida kunskap om förebyggande hälsoåtgärder. Under Coronapandemin har flera myndigheter varit ansvariga för de rekommendationer som gällt i Sverige, däribland Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Länsstyrelserna.Det övergripande syftet med detta projekt är att utveckla rekommendationer för hur krisinformation kan göras tillgänglig för personer med dövblindhet. Rekommendationerna riktar sig till ansvariga myndigheter i Sverige och målet är att tillförsäkra att personer med dövblindhet kan ta del av information på ett tillgängligt och säkert sätt. Detta är inte begränsat till tillgänglighet i form utav tillgängliga hemsidor och liknande, utan handlar även om att innehållet i informationen är utformad så att den är tillgänglig.Det övergripande syftet följs av tre delsyften:Att beskriva hur information om Coronapandemin och Covid-19, från myndigheterna i samhället, har varit tillgängligt för personer med dövblindhet.Att utforska hur innehållet i information och rekommendationer om Covid-19 har varit tillgängligt för personer med dövblindhet.Att utforska kunskapen om dövblindhet och tillgängligheten till information hos myndigheter som har haft ett ansvar för att ge information om Covid-19 och Coronapandemin.För att besvara dessa syften kommer både frågeformulär och intervjuer att användas som metoder. Frågeformulären som ska användas för att besvara delsyfte ett och två riktar sig till personer med dövblindhet som är medlemmar i Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB). Dessa personer får svara på hur information har varit tillgänglig för dem och hur innehållet i informationen har varit tillgänglig. För att besvara det sista delsyftet intervjuas tjänstemän verksamma vid ansvariga myndigheter om deras kunskap om dövblindhet och tillgänglighet av information.Till projektet knyts en referensgrupp där representanter från FSDB och Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor ingår. En representant från Myndigheten för delaktighet kommer också tillfrågas om att delta i referensgruppen. Deltagarna i referensgruppen kommer ha en aktiv roll i att ta fram frågeformulär och en intervjuguide. Gruppen kommer även att ha en aktiv roll i validering av det resultat som framkommer, men även i de rekommendationer som tas fram och i spridningen av dessa.Vår förhoppning är att rekommendationerna för hur information bör utformas kan leda till minskad oro och osäkerhet för personer med dövblindhet och öka deras känsla av delaktighet i samhället.