Detaljerad information för diarienr  2020-02870  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2020-12-15
Namn:
Koenigk, Torben
Titel:  Doktor
Kön:  Man
E-post: torben.koenigk@smhi.se
Univ./Institution: Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut - Forskningsavdelningen
Projekttitel (sv): Fördelar för både klimat och samhälle av ett grönt återstartspaket efter Covid-19-krisen
Projekttitel (eng): Co-benefits of green recovery packages for climate and society in response to the COVID-19 crisis
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Klimatforskning, Multidisciplinär geovetenskap, Meteorologi och atmosfärforskning
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Covid-19-krisen har lett till en unik situation med drastiska nedstängningar och begränsningar av samhället i många länder. Som resultat har de globala utsläppen av växthusgaser och aerosolpartiklar minskat märkbart. De ekonomiska effekterna av åtgärderna för att begränsa coronavirusets spridning är tydliga. Börser föll kraftigt, permitteringar ökade, risken för konkurser och arbetslöshet ökar. Svensk BNP backade med 8,6 procent under årets andra kvartal. Regeringar har utfärdat kortsiktiga stöd- och räddningspaket, medan mer långsiktiga ekonomiska stimulanspaket fortfarande är under utveckling. Hur dessa långsiktiga åtgärder utformas har stor betydelse för den framtida klimatutvecklingen. Om en omställning av samhället och näringslivet mot hållbara fossilfria verksamheter prioriteras i olika stimulanspaket finns potential att dessa paket levererar både ekonomiska mål och klimatmål. Detta kan leda till avgörande långvariga effekter på utsläpp av växthusgaser och aerosoler som kvarstår långt efter ekonomins återhämtning. Därmed ökar möjligheten att uppfylla 1.5-2-gradersmålet i Parisavtalet.Syftet med detta projekt är att beskriva och förtydliga effekter på klimatet av olika alternativa ekonomiska stimulansåtgärder under och efter covid-19 krisen, samt att förse beslutsfattare och andra intressenter med denna information. Därmed kan konsekvenserna för klimatet av de olika alternativen bli tydliga och vägas in i de beslut som behöver fattas på kort sikt. Sådan information om klimateffekter av olika stimulansåtgärd på klimatet har också efterfrågats av författargrupper inom FN:s klimatpanel, IPCC. Därigenom kan projektets resultat lämna bidrag till IPCC:s kommande klimatrapport som förväntas publiceras dels 2021 och dels 2022.Projektet utgår från ett antal olika scenarier av framtida utsläpp för växthusgaser och aerosoler baserat på alternativa sätt att stimulera ekonomin under och efter covid-19-krisen. Scenarierna representerar olika nivå av klimathänsyn i alternativa ekonomiska stimulansåtgärder och har tagits fram genom en koordinerad satsning av internationella forskningsgrupper. Dessa scenarier kommer att användas för att utföra klimatsimuleringar med SMHI:s globala klimatmodell EC-Earth3. Simuleringarna ska utföras i samarbete med andra internationella globala klimatmodelleringsgrupper och görs på ett sätt som tillåter en direkt jämförelse med CMIP6-simuleringar "Coupled Model Intercomparison Project Phase 6", ett globalt projekt som koordinerar klimatsimuleringar och dokumenterar klimatmodellernas kvalitet. För att tydligt kunna skilja effekten av olika stimulansåtgärder från varandra och från den naturliga klimatvariabiliteten, behöver simuleringar upprepas många gånger ("ensembler"). I varje enskild simulering kan den naturliga variabiliteten överskugga effekten av stimulansåtgärder men om man tar medelvärdet över många simuleringar filtreras effekten av variabiliteten bort medan effekten av åtgärderna tydliggörs. SMHI:s egna covid-19-simuleringar inom projektet, tillsammans med liknande simuleringar från övriga internationella grupper, ligger till grund för projektets analys av globala och regionala klimatsignaler som uppstår som respons på olika stimulanspaket. Analyserna fokuseras inte bara på den globala medeltemperaturen, utan även på andra variabler och klimatindikatorer inriktade på olika tillämpningar, liksom på regionala skalor. COCLIM-19 analyserar både den kortsiktiga effekten på klimatet av de utsläppsminskningar under covid-19-krisen och den långsiktiga effekten på klimatet av olika stimulanspaket. Särskilt vikt läggs på klimateffekter och klimatextremer över Norra Europa och Sverige som till exempel värmeböljor, torka och översvämningar. Tillsammans med intressenter från olika samhällssektorer som näringslivet, politik, miljö, hälsa, och biodiversitet kommer projektet att tolka resultaten. Intressenter samlas i en särskild expertgrupp som är med vid regelbundna konsultationer inom projektet och på slutkonferensen med fler externa intressenter. Slutsatser för miljön och samhällets sektorer, rörande t ex ekonomi och hälsa sammanfattas i en övergripande syntesrapport. Resultaten kommer att kommuniceras via riktade policy-briefs, webbsajter, vetenskapliga artiklar and andra kanaler inom klimatanpassningsverksamhet.