Detaljerad information för diarienr  2020-02875  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2020-12-15
Namn:
Thoresson, Karin
Titel:  Doktor
Kön:  Kvinna
E-post: karin.thoresson@vti.se
Univ./Institution: Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) - Mobilitet, aktörer och planering (MAP)
Projekttitel (sv): Vad kan omställningen till hållbar mobilitet lära av coronakrisen? En komparativ analys av policyinstrument, kommunikation och samhällshot
Projekttitel (eng): What can the transition to sustainable mobility learn from the corona crisis? A comparative analysis of policy instruments, communication, and societal threat
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Studier av offentlig förvaltning, Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: En av de tydligaste förändringarna i samhället till följd av coronakrisen är ändrade resmönster. Ansvariga myndigheter har använt en palett av policyinstrument för att dämpa smittspridningen, vilket bland annat har haft konsekvenser för medborgarnas mobilitet. Dessa instrument har inkluderat hård reglering i form av direkta förbud men i ännu högre grad mjukare styrning i form av riktlinjer och rekommendationer; kommunikation och en vädjan till medborgarna om att ta sitt individuella ansvar för att dämpa smittspridningen. De förändringar som har skett under våren vad gäller svenskarnas resande och vardagliga mobilitet saknar historiskt motstycke och står i skarp kontrast till vad som har åstadkommits under den tid då klimatomställnigen av transportsystemet varit aktuell.Målet med detta forskningsprojekt är att undersöka vad de aktörer som är centrala för klimatomställningen av transportsystemet kan lära av den förändring av mobiliteten som har skett under coronakrisen, med fokus på hur krisen har hanterats av den svenska regeringen och dess ansvariga myndigheter. Mer specifikt är syftet att genomföra en kritisk, jämförande analys av vilka policyinstrument som tillämpats inom dessa två policyområden - covid-19 och klimatförändringen - i syfte att påverka eller med indirekta konsekvenser för mobilitet och transporter. Med policyinstrument menas konkreta åtgärder, inklusive hur de kommuniceras och motiveras.Studien vilar på vetenskaplig litteratur inom tre områden: 1) lärande i relation till kris och katastrof i samhället; 2) litteratur om policyinstrument; och 3) litteratur om diskurs och styrningsmentalitet (eng. governmentality). Metodmässigt grundas studien empiriskt på kvalitativa analyser av dokument (till exempel pressmeddelanden, politiska beslut, rekommendationer, utredningar, debattartiklar, och äv. presskonferenser) och intervjuer med nyckelpersoner, som statssekreterare vid berörda departement och tjänstemän vid statliga myndigheter. Med utgångspunkt i dessa analyser förs en diskussion om vad klimatomställningen av transportsystemet kan lära av hanteringen av covid-19 som samhälleligt hot, för att öka kapaciteten att ställa om transportsystemet i linje med nationella och internationella klimatmål.