Detaljerad information för diarienr  2020-02881  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2020-12-15
Namn:
Gefenaite, Giedre
Titel:  Doktor
Kön:  Kvinna
E-post: giedre.gefenaite@med.lu.se
Univ./Institution: Lunds universitet - Hälsovetenskaper
Projekttitel (sv): LivE-COVID-19: hur kan boendemiljö påverka konsekvenserna av social isolering under COVID-19-pandemin?
Projekttitel (eng): LivE-COVID-19: how can living environments impact the consequences of social isolation during the COVID-19 pandemic?
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi, Arbetsmedicin och miljömedicin
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Globalt liksom i Sverige har COVID-19-pandemin bekämpats främst genom social distansering och andra åtgärder som kan leda till isolering. I en del internationell media har nu Sverige blivit välkänt för sin "avslappnade inställning". Detta har troligen  sin grund i att Sverige, till skillnad från många andra länder, i första hand förlitat sig till att åtgärder som förhindrar smittspridningen genomförs frivilligt. Myndigheterna har således begränsad kontroll över sådana åtgärder, då ansvaret att följa regeringens rekommendationer vilar på individen. Men även i Sverige är social isolering utan tvekan en oundviklig följd av COVID-19, med tanke på den fara viruset utgör för olika riskgrupper och strävan att inte överbelasta sjukvården.Social distansering har konsekvenser för hälsa och välbefinnande, något som en majoritet av befolkningen fått uppleva. Vi antar att den fysiska miljön inomhus och utomhus är en viktig bidragande faktor till hälsa och välbefinnande under den nuvarande COVID-19-pandemin. Kunskap om detta är nödvändig för att förbereda oss inför framtida kriser såväl som för den långsiktiga planeringen av boende för den (åldrande) befolkningen i Sverige och utomlands. I nuläget finns få och bara preliminära belägg för hur boendemiljön påverkar hälsa och välbefinnande under pandemin.Med utgångspunkt i två projekt som nyligen fått finansiering genom FORMAS respektive Vetenskapsrådet, om effekterna av utomhus- och inomhus boendemiljöer för att ta itu med social ojämlikhet och förbättra aktivt och hälsosamt åldrande, är det övergripande målet för detta projekt att bedöma effekterna av COVID-19 på sambandet mellan boendemiljö och hälsa och välbefinnande. Mer specifikt syftar vi till att bedöma vilka konsekvenser boendemiljön har på hälsa och välbefinnande före och under (och, så småningom, efter) COVID-19-pandemin. Vi tittar i detta sammanhang bland annat på flyttmönster, ålder, kön, socioekonomisk och civil status och säsongseffekter. Det är nödvändigt att förstå vilka effekter dessa faktorer har för att kunna tillgodose behov hos olika grupper i befolkningen när det gäller boendemiljön.Detta är en svensk registerbaserad studie med ytterligare data från flera andra regionala observationsstudier. Den bygger på data från mer än 3 miljoner individer som omfattar upp till 30 år. Longitudinella bedömningar av boendemiljöns inverkan på hälsa och välbefinnande är nödvändiga för planering av hållbart boende.Därför, för att få en mer hållbar utveckling för alla, i enlighet med FN:s mål, behöver vi bättre kunskap om sambandet mellan boendemiljö och hälsa och välbefinnande. Mer specifikt relaterar projektet till målet om hållbara städer och samhällen (mål 11), målet att minska ojämlikhet (mål 10) och målet att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla (mål 3). Utöver de två projekt som nämnts ovan kommer detta projekt att möjliggöra en bättre bild av variationerna i hur boendemiljön påverkar hälsa och välbefinnande genom livet och i krissituationer, en kunskap som är nödvändig för utvecklingen av hållbara miljöer.