Detaljerad information för diarienr  2020-02933  
 
 
Ämnesområde:
Klimat- och atmosfärforskning
Beslutsdat:  2020-12-15
Namn:
Swietlicki, Erik
Titel:  Professor
Kön:  Man
E-post: erik.swietlicki@nuclear.lu.se
Univ./Institution: Lunds universitet - Fysiska institutionen
Projekttitel (sv): Corona-pandemins effekter på svensk luftkvalitet
Projekttitel (eng): The effect of the European covid-19 lockdown on Swedish air quality
Värdhögskola: Lunds universitet
SCB-klassificering: Klimatforskning, Miljövetenskap, Meteorologi och atmosfärforskning
Beviljat (SEK): Bidragsform   2021          
  Foproj   998553          
Beskrivning: Den världsomfattande corona-pandemin 2020 har orsakat kraftiga begränsningar av människors rörelsefrihet vilket medfört en väsentligt minskad ekonomisk aktivitet i samtliga jordens länder och lett till en global ekonomisk recession. Det minskade behovet av transporter och energi ger även en betydande minskning av utsläppen av olika luftföroreningar.Detta projekt syftar till identifiera och kvantifiera hur den nedstängning som corona-pandemin medfört påverkar den svenska luftkvaliteten, i både urbana miljöer och i bakgrundsluft. Även om detta kan tyckas vara en enkel uppgift så måste man komma ihåg att de stora variationer i luftkvaliteten som vi mäter i Sverige till mycket stor del beror på meteorologiska förhållanden. För att tydligt kunna påvisa effekten av corona-pandemin så måste man först korrigera för denna variabilitet. Vi avser att använda oss av våra samlade mätningar under corona-pandemin 2020 och under motsvarande perioder föregående år. Vi använder oss av flera metoder för att hitta fall då både meteorologin och luftmassans väg över olika källområden är liknande de som rådde under corona-pandemin. Vi använder sedan dess fall för att kvantifiera corona-pandemins inverkan.De data vi använder kommer från långtidsmätningar i bakgrundsluft inom ramen för den europeiska infrastrukturen ACTRIS. I Sverige finns två ACTRIS-stationer, en i Skåne (Hyltemossa) och en norr om Stockholm (Norunda).Vi använder även data från de fyra största städerna i Sverige - Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå - där kommunernas miljöförvaltningar bedriver kontinuerliga mätningar.Kommunerna i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå förväntas ta en aktiv del i utformandet av arbetet under projektets gång. Vi kommer att anordna en rad möten där vi även bjuder in flera aktörer med ansvar för svensk luftkvalitet, däribland Naturvårdsverket och länsstyrelser.En noggrann analys av luftkvalitetsdata under corona-pandemin 2020 erbjuder viktiga ledtrådar för att optimera strategier för att reducera emissioner, både i Sverige och i Europa, med målet att minimera hälso- och klimateffekter av kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar. Projektet kommer även att möjliggöra en bedömning av betydelsen av lokala och regionala källor gentemot långdistanstransporterade luftföroreningar som härrör från källor ute i Europa.