Detaljerad information för diarienr  2020-02934  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2020-12-15
Namn:
Andrighetto, Giulia
Titel:  Doktor
Kön:  Kvinna
E-post: giulia.andrighetto@gmail.com
Univ./Institution: Institutet för Framtidsstudier (IF) - Institutet för Framtidsstudier
Projekttitel (sv): Effekterna av Covid-19 på sociala normer och samarbete
Projekttitel (eng): Effect of Covid-19 on Social Norms' Change and Cooperation
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Tillämpad psykologi, Socialpsykologi
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: En viktig lärdom från regeringars hantering av Covid-19 är att en effektiv respons på den globala hälsokrisen förutsätter att top-down-interventioner - som restriktioner, skolstängningar och karantänbeslut - kompletteras med bottom-up-åtgärder som förändrar människors beteenden. Storskaliga beteendeförändringar uppnås genom att de sociala normerna i samhället ändras.Sociala normer är de informella regler som föreskriver vad vi borde eller inte borde göra. Dessa normer har visat sig vara särskilt viktiga för att lösa vad samhällsvetare kallar "sociala dilemman". Många globala utmaningar i våra dagar - såsom klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald, antibiotikaresistens - präglas av sociala dilemman. Detta är dilemman som uppstår i situationer där det å ena sidan vore fördelaktigt för hela gruppen om en viss handling utförs av alla, men å andra sidan enskilda individer inte har incitament att utföra handlingen. Trots vikten av att undvika sociala dilemman finns idag inte många empiriska studier av hur sådana dilemman förändras och hur de kan påverkas av interventioner.Detta projekt syftar till att undersöka hur ett sjukdomshot -- exemplifierat av covid-19-utbrottet -- förändrar sociala normer och människors förmåga att samarbeta för att lösa sociala dilemman. Mer specifikt, genom en empirisk studie, kommer projektet att studera vilken effekt Covid-19-utbrottet haft på styrkan av cooperative sociala normer och på individers vilja att samarbeta i en "kollektiv risk"-form av sociala dilemman. Sociala dilemman utifrån kollektiva risker är situationer där individer gemensamt måste nå ett mål genom att bidra till en gemensam fond och därmed undvika risken för kollektiv förlust. Sådana situationer har i litteraturen använts flitigt för att undersöka och förklara samhällets bemötande av klimatförändringarna. Kommer en grupp individer att nå ett kollektivt mål -- till exempel målet att undvika klimatförändring -- genom individuella bidrag om var och en drabbas om målet missas? Den kunskap som genereras i projektet kommer att kunna användas för att snabbare identifiera nya och bättre insatser som kan göras för att identifiera och sprida sociala normer som bidrar till de beteendeförändringar som krävs för att vi ska kunna hantera framtida globala kriser, särskilt i samband med klimatförändringar.Vår experimentdesign bygger på den nya och brådskande möjligheten som pandemin innebär. 2018 genomförde vi ett 30-dagars online-experiment för att testa hur cooperative sociala normer utvecklas i grupper, och effekten av dessa normer för att främja samarbete ("Wave 1"). Till skillnad mot vad som kunnat ses i kortsiktiga experiment, kunde vårt mer långsiktiga experiment påvisa hur sociala normer uppstår och förankras. Detta projekt syftar till att genomföra en Wave 2 med samma experimentella design som utnyttjar det "naturliga experimentet" som Covid-19-utbrottet utgör för att mäta hur normer och samarbetsbeteende har förändrats under pandemin. En Wave 3 kommer sedan att genomföras ??efter epidemiernas nedgång för att testa om pandemin kan ha uthålliga effekter som kvarstår även efter att sjukdomen har övervunnits.