Detaljerad information för diarienr  2020-02954  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2020-12-15
Namn:
Johansson, Jeaneth
Titel:  Professor
Kön:  Kvinna
E-post: jeaneth.johansson@ltu.se
Univ./Institution: Luleå Tekniska Universitet - Avdelningen för industriell ekonomi
Projekttitel (sv): RIKARE krisstöd: accelerator och logiker som utmanar en grön inkluderande ekonomi
Projekttitel (eng): RICHER Crisis Support: Accelerator and Logic´s Challenging a Green Inclusive Economy
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Företagsekonomi, Socialt arbete
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Offentliga stödinsatser ses som en räddare av näringslivet i Coronakrisens spår. Företags överlevnad och tillväxt men också samhällsutvecklingen i stort sätts på spel. Syftet med projektet RIKARE krisstöd är att skapa kunskap som gör att det går att förstå vad som ligger till grund för hur beslut fattas om offentliga stödresurser i kristid. Genom att arbeta med normkritiska principer undersöker RIKARE krisstöd hur dessa stödresurser fördelas och visar om de faktiskt bidrar till en grön inkluderande ekonomi och samhällsutveckling. Grön ekonomi betyder att människors välbefinnande och sociala kapital ökas samtidigt som miljömässiga risker och ekologiska brister minskas. För att utveckla sådan kunskap behövs samverkan där beslutsfattare bygger ökande förståelse för hur offentliga finansiärers formella och informella beslutsprocesser fungerar. Särskilt som de hela tiden måste ta hänsyn till hur olika målsättningar krockar och där vad som är ett positivt resultat av krisstöd för en aktör eller en aspekt, kan betyda att samma stöd ger ett negativt resultat för andra aktörer och aspekter. Projektet vill ta fram antal forskningsbaserade indikatorer som visar både positiva och negativa resultat av krisstöd och sedan utveckla skalbar prototyp för en RIKARE stödfördelning i kristider. Projektets önskan är att modellen i framtida större forskningsprojekt kan vidareutvecklas konceptuellt, testas och användas för att bättre kunna styra krisstöd mot önskade effekter.RIKARE avser att:Normkritiskt tydliggöra bakomliggande logiker, normer och antagande som krisstöd baseras på.Analysera effekten av beslut - hur fördelning av krisstöd skett utifrån möjligheten att bidra till en grön inkluderande ekonomi.Utveckla en skalbar prototyp-modell för säkerställande av att krisstöd bidrar till medveten proaktiv samhällsutveckling  och  en grön inkluderande ekonomi.Projektets tar sitt avstamp i institutionell teori som gör det möjligt att förstå betydelsen av institutioners formella och informella strukturer samt konlikterande logiker, intressen och mål för krisstödens fördelning.  Tre typer av material samlas in och analyserasNäringslivsdepartementets avsikter med krisstödens fördelning undersöks genom policydokument, instruktioner och pressmeddelandenHur policys och direktiv tolkas och förstås undersöks genom  semi-strukturerade intervjuer med professionella verksamma vid Näringsdepartement, Tillväxtverket och RegionerDelar av krisstödets faktiska fördelning undersöks genom statistikRIKARE genomförs av Luleå tekniska universitet och RISE. Samverkan sker med mottagare av resultat; Region Värmland, inkubatorn BizzMaker samt Jämställdhetsmyndigheten. Dessa organisationer ser ett stort behov av studiens resultat och stöttar RIKAREs målsättningar.RIKARE bygger på forskningsplattformen RIKAs normkritiska metodik och resultat om offentliga finansiärers beslutsfattande, och bidrar med kunskap om beslutsfattande i kristider. Genom RIKA-metodologin kan strukturer på ytan (ex genom policydokument och statistik) och under ytan (ex osynliga strukturer som identifieras genom språket) "fångas". Lärdomar från projektet TJAFS Inkluderande tillväxt i skogssektorn genom innovativ samverkan bidrar med en metodik för att normkritiskt synliggöra maktstrukturer som har en avgörande påverkan på finansiärernas bedömning och beslut i kristider.Arbetet delas in i tre överlappande faser.Datainsamling: Möjliggör analys av strukturer "på & under ytan"Analys fortlöpande samt när all data finns tillgänglig. Olika logiker samt potentiella mål- och intressekonflikter analyseras med avstamp i ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Preliminära resultat diskuteras och fördjupas tillsammans med samverkanspartners.Syntetisering och kommunikation: Resultatet sammanfattas i form av ett antal forskningsbaserade indikationer för de efterföljande genomförandeprojekten att testa och vidareutveckla. Indikationer kommuniceras fortlöpande med samverkanspartners samt genom ett digitalt spridningsseminarium tillsammans med samverkanspartners. Vetenskaplig spridning sker genom 2 internationella publikationer. Visionen med  RIKARE krisstöd i kölvattnet av COVID-pandemin utgör en teoretiskt konceptualisering och kunskapande för utveckling av ny bedömningspraxis som - även när vi står mitt inne i en brinnande kris - främjar omställningen och acceleration mot en grön inkluderande ekonomi.