Detaljerad information för diarienr  2020-03119  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2021-04-14
Namn:
Toth, Gunilla
Titel:  Docent
Kön:  Kvinna
E-post: gunilla.toth@gu.se
Univ./Institution: Göteborgs universitet - Marina vetenskaper, inst för
Projekttitel (sv): En kunskapssammanfattning av tångodling ur ett svenskt perspektiv
Projekttitel (eng): A knowledge summary of seaweed cultivation from a Swedish perspective
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Botanik, Annan biologi
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Inom en nära framtid kommer den mänskliga populationen vara uppe i 10 miljarder människor. För att föda alla människor, men samtidigt inte göra ett alltför stort negativt avtryck på miljön, måste vi hitta nya födokällor som är näringsrika och smakliga, men också ekologiskt och ekonomiskt hållbara att producera. Konsumtionen av animaliskt protein behöver minska och vi måste hitta nya, innovativa råvaror som kan tillgodose vårt proteinbehov. Den här ansökan syftar till att utveckla en sådan råvara genom odling av marina makroalger. Marina makroalger, eller tång som de kallas i dagligt tal, innehåller mycket proteiner och en mängd andra nyttiga ämnen som t.ex. omega-3 fettsyror, mineraler, vitaminer och antioxidanter. I Asien har tång använts i matlagning i flera tusen år, men i västvärlden är vi fortfarande ganska dåliga på att utnyttja denna spännande råvara. Produktionen av tång är också väldigt miljövänlig. När tången växer i havet tar den upp näring och koldioxid direkt ur vattnet och det finns inget behov av att gödsla, vattna eller använda bekämpningsmedel. Tvärtom använder tången lösta näringsämnen och koldioxid för sin tillväxt, och kan på så vis bidra till att minska övergödning och försurning av havet. Tången kan också odlas i tankar på land, och kan då användas som ett bio-filter som tar upp näringsutsläpp från t.ex. en fiskodling. Idag finns ett stort och växande intresse för att använda tång i matlagning. Den mesta tång som används är importerad och än så länge är det främst vildplockad tång som finns att tillgå för dem som efterfrågar svensk tång. Det finns alltså ingen etablerad livsmedelsindustri kring tång och tångodling i Sverige. Men den svenska kusten är lång med friska vatten och mycket goda förutsättningar för tångodling, vilket pekar på stora möjligheter för att utveckla en svensk produktion. Förutom att leverera en hållbart producerad råvara kan detta bidra till såväl ekonomisk tillväxt som  ökad sysselsättning.  För att den svenska tångodlingsindustrin ska kunna utvecklas finns dock ett stort behov av mer kunskap och färdigheter när det gäller själva odlingen. Olika arter har olika krav på miljö- och odlingsförhållanden, de har olika livscykler och sätt att växa, och odlingen behöver därför anpassas både efter vilken art som ska odlas och på vilken plats odlingen sker.  Detta projekt avser att öka kunskapen om att producera svensk tång genom att sammanfatta nationell och internationell forskning om tångodling som är relevant för svenska förhållanden. Detta kommer att ske med hjälp av vetenskapliga metoder (s.k. systematiska granskningar och metaanalyser). Resultaten ska sammanställas i en policy briefmed konkreta råd och rekommendationer som kommer att att underlätta för svenska aktörer att utveckla en svensk odlingsindustri för makroalger. Sökanden har stor erfarenhet av att utveckla algodling i svenska vatten och ett brett nätverk bland relevanta avnämare. Chanserna för att detta projekt ska lyckas är därför mycket goda.