Detaljerad information för diarienr  2020-03121  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2021-04-14
Namn:
Spendrup, Sara
Titel:  Doktor
Kön:  Kvinna
E-post: sara.spendrup@slu.se
Univ./Institution: Sveriges lantbruksuniversitet - Människa och samhälle
Projekttitel (sv): Hållbara livsmedelssystem och konsumenters matval - Kunskap och praktiska tillämpningar för livsmedelsbransch, forskning och policy
Projekttitel (eng): Sustainable food systems and consumer food choice - Knowledge and implications for industry, research and policy
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Livsmedelsvetenskap, Företagsekonomi, Övrig annan samhällsvetenskap
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Världen står inför stora hållbarhetsutmaningar såsom klimatförändringar, förlust av biodiversitet, föroreningar och ökande ohälsa bland människor. Samtidigt står också våra livsmedelssystem inför stora påfrestningar. Produktion och distribution av mat är tätt förbundna med vad, hur och var vi äter. Matproduktionen och dess konsekvenser speglar vår konsumtion och våra matbeteenden. Detta projekt analyserar och syntetiserar kunskapssammanställningar publicerade 2015-2020 relaterade till konsumentbeteende, matval och hållbarhet. Kunskapsläget kring dessa aspekter sammanställs utifrån tre frågor: 1) Vad påverkar på konsumenters matval och hur? 2) Vad kan leda till förändringar i konsumenters livsmedelsval? och 3) Hur kan olika aktörer (producenter, livsmedelsindustri och handel, forskare och myndigheter) bidra till utvecklingen av ett mer hållbart och konkurrenskraftigt livsmedelssystem utifrån den befintliga kunskapen? Projektet genomförs tillsammans med en aktiv och meriterad referensgrupp på 17 personer som representerar de olika aktörerna för att säkerställa att resultaten blir tillämpbara och företagsnära. Nationellt och internationellt finns en insikt om att det är nödvändigt och brådskande att agera för att livsmedelssystemen ska bli mer hållbara. Genom Livsmedelsstrategin för Sverige, antagen av riksdagen 2017, har hållbarhetsfrågor relaterade till mat, både produktion och konsumtion, lyfts fram som en nationell strategisk angelägenhet. Genom EU:s antagna Gröna Giv för Europa (The European Green Deal) 2020 vill man ställa om EU:s ekonomi till att bli mer hållbar och i strategin Från Jord till Bord (EU Farm to Fork, 2020) understryks vikten av att belysa länken mellan människors, samhällets och planetens hälsa. En nyckelkomponent i strategin är att stärka konsumenter i att göra hälsosamma och hållbara matval. Detta skall ske med stöd från hela livsmedelskedjan och dess olika aktörer. EU-kommissionens vetenskapliga expertpanel går steget längre och menar i rapporten Mot ett hållbart livsmedelssystem (Towards a Sustainable Food System), publicerad 2020, att "mat måste ses som en gemensam nytta, snarare än som något som är konsumentens enskilda nytta, vilket tidigare varit utgångspunkten". Här lyfter man fram betydelsen av matens kulturella och sociala värden. På ett globalt plan finns slutligen mat som en central del i FN:s hållbarhetsmål. Att identifiera och utveckla verktyg som kan användas för att ändra vår livsmedelskonsumtion i hållbar riktning är en viktig åtgärd för ett hållbart livsmedelsystem. En viktig pusselbit i detta arbete är att förstå människors matbeteenden och hur förändrade konsumtionsmönster kan understödjas. Forskningen på området blir mer omfattande och det är av stor vikt att ta vara på den befintliga kunskapen, sätta det i relation till hållbar utveckling, och lyfta fram de förslag och åtgärder som verkligen kan åstadkomma förändring.