Detaljerad information för diarienr  2020-03130  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2021-04-14
Namn:
Kremel, Anna
Titel:  Doktor
Kön:  Kvinna
E-post: anna.kremel@oru.se
Univ./Institution: Örebro universitet - HHS Handelshögskolan
Projekttitel (sv): Konsumentbeteenden som hinder och möjlighet för cirkulära förpackningar i livsmedelssektorn- en kunskapssammanfattning
Projekttitel (eng): Consumer behavior as a challenge and opportunity for circular packaging in the food sector- what do we know?
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Företagsekonomi
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: I den här studien studeras konsumentbeteenden som hinder och möjlighet för cirkulära förpackningar i livsmedelssektorn. Studien är en litteraturgenomgång av befintlig kunskap inom området. Forskningen om cirkulär ekonomi och livsmedel har främst handlat om livsmedelsproduktion och där konsumentbeteenden berörs har forksningen särskilt fokuserat på matsvinn. Det har medfört att kunskapen om konsumentbeteenden och cirkulära livsmedelsförpackningar är begränsad. Livsmedelsförpackningar påverkar i hög grad det cirkulära flödet inom livsmedelssektorn beroende på dess höga produktionsvolym, korta livslängd och problem som tillkommer i form av återvinning och nedskräpning. EU har nyligen tagit fram direktiv för hanteringen av engångsartiklar tillverkade av plast som ett led i att synliggöra problematiken och minska mängden skräp. En kunskapsöversikt om konsumentbeteenden och livsmedelsförpackningar, som planeras i denna studie, är därför betydelsefull och kan snabba på övergången till en mer hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsindustri. En kunskapsöversikt av forskningen ger livsmedelsaktörerna bättre förutsättningar att designa nya cirkulära lösningar och anpassa dem till konsumentgrupper.Studien som bedrivs av forskarna Anna Kremel och Sabina Du Rietz, båda verksamma vid Örebro universitet, pågår under 2021 och rapporteras under våren 2022. Projektet är ett samarbete med Returpack AB, Axfood och Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI). Forskarna och samarbetspartners arbetar tillsammans med att utforma plattformen för litteraturstudien och under slutfasen vid kommunikationen av resultat. I slutet av studien författas en rapport som presenteras vid en briefing där intressenter bjuds in att delta. En vetenskaplig artikel författas av forskarna och den publiceras i en vetenskaplig tidskrift.