Detaljerad information för diarienr  2020-03136  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2021-04-14
Namn:
Hammarlund, Cecilia
Titel:  Doktor
Kön:  Kvinna
E-post: cecilia.hammarlund@agrifood.lu.se
Univ./Institution: Lunds universitet - Institutet för livsmedelsekonomisk analys (Agrifoods Economics Centre)
Projekttitel (sv): Dagens och morgondagens styrmedel för svenskt vattenbruk - ett ekonomiskt perspektiv
Projekttitel (eng): Swedish aquaculture and the regulations of today and tomorrow - an economic perspective
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Nationalekonomi
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Vattenbruk är en sektor som har fått alltmer uppmärksamhet på sista tiden. Traditionellt är det en sektor som har förknippats med miljöproblem såsom övergödning och spridning av kemikalier. Numera ser man också att det finns potentiella miljövinster med odling av sjömat. Det har bland annat visats att odling av sjömat är ett relativt klimatvänligt sätt att bedriva matproduktion. Idag finns en politisk vilja att öka vattenbruksproduktionen så länge detta kan göras på ett hållbart sätt. Tillväxten av sektorn har dock varit långsam i Sverige och man tror att det beror på ett krångligt regelverk. Reglering av vattenbruksproduktion anses generellt nödvändig för att korrigera för de negativa effekter på miljön som produktionen skapar, som till exempel utsläpp av näringsämnen. Dock är det viktigt att regelverken designas på ett effektivt sätt så att vattenbruket kan bli både konkurrenskraftigt och hållbart på sikt.Vårt projekt handlar om hur regleringar i vattenbruket kan designas på bästa sätt. Vi genomför en litteraturstudie för att undersöka effekter av vattenbruksregleringar både i Sverige och i andra utvecklade länder. Då litteraturen på ämnet är begränsad kommer vi även att undersöka regleringar för jordbruket, utvärdera dessa och diskutera om de kan appliceras på vattenbruk. Vi ämnar även undersöka effekter av miljöcertifiering av vattenbruk. I dagsläget används miljöcertifiering generellt inte av svenska vattenbruksproducenter. Vi tittar därför på effekter av miljöcertifiering utomlands för att se om det kan vara ett intressant alternativ även för fler svenska producenter.Idag utnyttjas 94 procent av världens marina fiskbestånd fullt ut. Eftersom efterfrågan på fisk och annan sjömat ständigt ökar måste den sjömat om konsumeras komma från annat håll. Vattenbruket har ökat mycket på senare tid och förväntas öka ännu mer i framtiden. Hittills har ökningen främst skett i Asien. Men på senare tid har intresset för odling av sjömat ökat i Europa, och även i Sverige. Den stora utmaningen ligger i hur man designar ett regelverk för ett hållbart vattenbruk som också är konkurrenskraftigt. Vi hoppas att vår studie ska bidra med insikter om detta genom att vi lägger till ett ekonomiskt perspektiv. Förhoppningen är att insikterna från vår kunskapssammanställning ska användas för att förbättra regelverket som riktas mot vattenbruket i Sverige och för att få reda på mer om möjligheterna med miljöcertifiering.Förutom att skriva en vetenskaplig artikel planerar vi att skriva en Policy Brief om våra resultat som publiceras i AgriFood Economics Policy Brief-serie. Policy Briefen vänder sig till beslutsfattare, myndigheter och en intresserad allmänhet och är i denna mening populärvetenskaplig. I synnerhet tror vi att Havs- och Vattenmyndigheten, Näringsdepartementet, Jordbruksverket och Länsstyrelserna (Vattenmyndigheterna) kan vara intresserade av våra resultat, men vi hoppas att även producentorganisationer och enskilda vattenbrukare finner dem intressanta.