Detaljerad information för diarienr  2021-00033  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2021-06-18
Namn:
Metzger, Jonathan
Titel:  Professor
Kön:  Man
E-post: jonathan.metzger@abe.kth.se
Univ./Institution: Kungliga Tekniska högskolan - Institutionen för Samhällsplanering och miljö
Projekttitel (sv): Lärande-ekosystem för urbana hållbarhetsomställningar (TRANS-LEARN)
Projekttitel (eng): Ecosystems of learning for urban sustainability transformations (TRANS-LEARN)
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Under senare år har allt fler röster höjts för nödvändigheten av att verka för omställningar som på djupet förändrar nuvarande urbana strukturer i en mer hållbar riktning. Inom samhällsplaneringen har i detta sammanhang mycket uppmärksamhet ägnats åt lokala aktörer som genomdriver radikala urbana omvandlingar genom experimentella projekt.Uppdraget och ansvaret för att generera och sprida lärdomar från sådana spjutspets-projekt ligger idag i hög grad på lärande-intermediärer: organisationer som verkar på tvärs över olika styrnivåer för att sammanställa kunskap som genererats av olika typer av aktörer och nätverkskontakter. Det finns således ett etablerat antagande om att lärande kommer att ske som resultat av intermediärernas aktiviteter. Trots detta finns det inte särskilt mycket forskning kring resultaten av denna typ av organisationers arbete i relation till urbana hållbarhetsomställningar.Med tanke på lärandeprocessers sociala komplexitet framstår det dock som vanskligt att ta för givet att sådant lärande automatiskt kommer att ske. För att verkligen förstå hur lärande artar sig i denna typ av sammanhang är det snarare nödvändigt att noggrant studera de existerande organisatoriska arrangemang som syftar till att skapa förutsättningar för en effektiv lärprocess. Det krävs också uppföljning av om lärande verkligen sker och vad som kan göras för att förbättra lärande-kapaciteten i förhållande till urbana hållbarhetsomställningar. Sammantaget skulle man kunna säga att det finns ett behov av att utforska hur vi kan 'lära oss att lära oss bättre' i strävan efter att utveckla handlingsvägar mot en mer hållbar urban framtid.Det är enbart genom fungerande processer för lärande, vilket även inbegriper lärande av misslyckanden, som vi kan realisera radikal förändring. En bättre förståelse av hur detta kan uppnås kommer att bana väg för utformandet av en planeringspraktik som framgångsrikt kan använda sig av innovativa insikter som en grund för att grundligt transformera etablerade praktiker och rutiner inom svensk samhällsplanering i en mer hållbar riktning.Med utgångspunkt i detta är syftet med det här forskningsprojektet att undersöka hur lärande-ekosystemen kring hållbar stadsutveckling - de dynamiska och sammanvävda lärprocesserna och lärmiljöerna som intermediärer på området bidrar till att skapa - kan förstärkas ytterligare, för att på så sätt stödja den urbana hållbarhetsomställningen i Sverige. Projektet kommer att göra detta genom att:1. Utveckla ett robust teoretiskt ramverk för att konceptualisera lärande-ekosystem inom samhällsplanering genom att föra samman forskning inom planeringsteori och -metodologi med samtida teorier inom organisatoriskt lärande.2. Kartlägga de existerande lärande-ekosystemen som upprätthålls av intermediärer i fyra ledande länder inom kunskapsområdet hållbar stadsutveckling. Detta inbegriper att analysera och konceptualisera de förväntade och existerande sociala processer och kunskapsflöden genom vilka lärande sker på och mellan olika styrnivåer. Kartläggningen av existerande lärande-ekosystem kommer utöver Sverige även att innefatta Finland, Tyskland och Nederländerna.3. Samproduktion av lärande-principer i nära samverkan med ledande svenska lärande-intermediärer inom hållbar stadsutveckling, med syfte att stärka den svenska samhällsplaneringen för urbana hållbarhetsomställningar.