Detaljerad information för diarienr  2021-00044  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2021-06-18
Namn:
Allard, Christina
Titel:  Docent
Kön:  Kvinna
E-post: christina.allard@ltu.se
Univ./Institution: Luleå Tekniska Universitet - Avdelningen för samhällsvetenskap
Projekttitel (sv): Scaling Up: Strategisk och deltagande planering för att hantera mineralrelaterade markkonflikter i svenska Sápmi
Projekttitel (eng): Scaling Up: Strategic and collaborative planning for handling mineral related land use conflicts in Swedish Sápmi
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Geologi, Kulturgeografi, Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: En "grön omställning" och genomförande av FNs hållbarhetsmål förutsätter tillgång till mineraler och förnybar energi. Kritiska metaller såsom koppar, litium och sällsynta jordartsmetaller behövs till batterier, vindkraftverk och solceller. Naturresurser som krävs för en hållbar samhällsomställning finns på landsbygden, och utvinning påverkar både ekosystem och lokalsamhällen. En ökad efterfrågan på naturresurser kommer alltså att förstärka redan svårlösta markkonflikter, inte minst i svenska Sápmi där samerna bedriver renskötsel. Hållbar utveckling i städer och landsbygd är intimt sammanlänkade och båda är nödvändiga för ett hållbart samhällsbyggande.Det svenska planeringssystemet har svagheter som gör det svårt att hantera markanvändningskonflikter i den större skalan. Existerande planverktyg fokuserar främst på den urbana miljön och saknar instrument för strategisk planering på landskapsnivå. Mekanismer för att göra avvägningar mellan motstående mål och intressen är svagt utvecklade, och delaktighet och inkludering innebär utmaningar.Det här projektet syftar till att utforska nya strategiska planeringslösningar som kan hantera markanvändningskonflikter om naturresurser på sätt som upplevs som rättvisa och legitima. Samverkan mellan aktörer är centralt liksom betydelsen av lagstiftning, styrmedel och landskap, dvs. den kontext som omger planeringssystemet. Projektet utforskar också vikten av rättvisa, dvs. aktörernas förståelse av vad som är rättvist, eller orättvist, och deras anspråk på rättvisa.I Sverige är mineralutvinning och frågan om nya gruvetableringar särskilt konfliktfylld. I dagsläget fattas nästan inga nya beslut om tillstånd på grund av olösta mål- och intressekonflikter. Det finns inga tecken på att dessa spänningar, eller det lokala motståndet, kommer att minska, snarare tvärt om. Särskilt utmanande är de gruvprojekt som berör samebyar, som blir särskilt påverkade av eventuell gruvdrift. Samerna som urfolk, och renskötande samer i synnerhet, har särskilda rättigheter som måste beaktas i planering och beslutsprocesser. De är redan hårt trängda av kumulativa effekter, dvs. påverkan av flera samverkande aktiviteter såsom gruvdrift, skogsbruk, vatten- och vindkraft. Frågan om mineralutvinning i svenska Sápmi belyser alltså komplexiteten i de hållbarhetsutmaningar som är förknippade med en grön omställning och ett hållbart samhällsbyggande. Projektet använder prospektering och mineralutvinning i Sápmi (Norr- och Västerbotten) som ett kritiskt fall. De nya planeringsverktygen behövs för att hantera akuta mineralrelaterade markkonflikter, men de kan också användas i andra sammanhang som har med naturresursutvinning och hållbart samhällsbyggande att göra.I det här projektet används en jämförande och deltagande forskningsansats. Genom att studera goda exempel i andra länder kan nya lösningar identifieras. I Nya Zeeland, Kanada, Norge och Finland finns innovativa ansatser och väl fungerande planinstrument som beaktar urfolks rättigheter och deras traditionella markanvändning, bl.a. vid gruvetableringar. Men förutsättningarna för planering varierar i olika länder, och potentiellt intressanta lösningar måste utformas och prövas för en svensk kontext. Det sker i en deltagande forskningsprocess där forskare och andra aktörer samarbetar för att utveckla instrument och lösningar som är anpassade till ett svenskt sammanhang och en svensk planeringstradition.Resultaten består av ny kunskap, innovativa planeringsinstrument, inklusive en GIS-plattform och en praktisk verktygslåda (planning toolbox), samt rekommendationer till beslutsfattare om nödvändiga regelförändringar. Nya planeringslösningar gör det möjligt att hantera motstående mål- och markanvändningsintressen tidigare och på en mer strategisk planeringsnivå (innan tillståndsprocessen påbörjats). Kunskap om områden med överlappande markanspråk och intressen, liksom bättre och sämre potential att innehålla mineraliseringar, kan bidra till informerade beslut samt öka förutsebarhet och transparens av efterkommande tillståndsbeslut, innan för mycket resurser lagts på ett projekt. Då relevanta aktörer involveras i hela planeringsprocessen kommer de nya planeringslösningarna att öka delaktighet och inkludering, vilket är en förutsättning för legitimitet. Sammantaget kommer de nya projektresultatet att bidra till en grön omställning och ett hållbart samhällsbyggande i både städer och på landsbygden där kritiska naturresurser finns.