Detaljerad information för diarienr  2021-00050  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2021-06-18
Namn:
Magnusson, Dick
Titel:  Doktor
Kön:  Man
E-post: dick.magnusson@liu.se
Univ./Institution: Linköpings universitet - Institutionen för tema (TEMA)
Projekttitel (sv): Planerare som agenter för omställning till hållbara städer och regioner - implikationer för framtida behov inom expertis och utbildning (PLANTS)
Projekttitel (eng): Planners as agents for the transition towards sustainable cities and regions - implications for future needs in expertise and education (PLANTS)
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Kulturgeografi, Ekonomisk geografi
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Klimatförändringar och miljöförstöring är två av de mest grundläggande förändringarna i vårt samhälle. För att uppnå målet att senast till 2045 ställa om samhället till noll nettoutsläpp behövs genomgripande samhällsförändringar och fundamentala förändringar i våra system för transport, jordbruk, byggd miljö samt energiproduktion och markanvändning. En sådan transformativ förändring kräver effektiva lokala instrument och praktiker. Dessa transformativa förändringar kommer att ha en betydande påverkan på hur vi lever tillsammans, arbetar och rör oss mellan platser. Sådana transformativa förändringar kräver inte bara ambitiösa nationella politiska miljömål, utan också effektiva lokala instrument för att forma, anpassa och skapa framtidens hållbara samhällen. Samhällsplanering handlar om att upprätthålla och förbättra vardagslivet i städer och regioner.Urban och regional planering är ett av de mest effektiva lokala instrumenten för att forma urban och regional utveckling och skapa framtida hållbara städer och regioner och i Sverige har kommunerna en central roll, men deras roll förändras i takt med liberaliseringar och nya utmaningar från exempelvis klimatförändringar. För närvarande har planeringspraktiker få strategier eller instrument för att bedöma, anpassa och skapa sociala och miljömässiga konsekvenser av den redan pågående snabba tekniska förändringen. Planeringsinstrumenten som används för närvarande är snarare ofta reaktiva och syftar till stegvisa förbättringar, ofta inlåsta i redan existerande strukturer och bestämmelser och som därmed inte systematiskt syftar till mer grundläggande långsiktiga förändringar. Strategier för transformativ planering måste bli mer proaktiva och ta hänsyn till strategier och visioner om alternativa framtida scenarios. Transformativ planering måste på så sätt integreras på ett bättre sätt med ytterligare strategier och lokala instrument för en samhällsomställning.Syftet med detta projekt är att (1) upptäcka och stödja nya strategier och verktyg för en transformativ planering och (2) att integrera denna kunskap i samhällsplanerarprogram. I projektet ingår fem utbildningar med fokus på samhällsplanering vid tre universitet och högskolor i Sverige: Linköpings universitet, Stockholms universitet och Blekinge tekniska högskola.En kartläggning av redan pågående förändringar för en transformativ planering kommer att genomföras, först internationellt och sedan i Sverige och därefter görs fördjupade studier i Sverige bland kommuner, regioner och andra aktörer som arbetar med samhällsplanering, för att kartlägga aktuella projekt med hållbarhetsfokus och innovativa praktiker samt det behov av kompetens som behövs för att bidra till en transformativ planering. Projektets involverade utbildningar kommer utifrån kunskapen från projektets inledande delar sedan utvärdera den egna utbildningen och föreslå förändringar som fokuserar på att fostra morgondagens samhällsplanerare till att bli framåtblickande med verktyg för att bidra till en hållbar omställning. Kursmoment med detta fokus utvecklas i samverkan mellan utbildningarna och genom workshops med planerare och slutligen utvecklas en gemensam kurs som finns öppen för programmens studenter likväl som praktiker.Sammantaget bidrar projektet till att utvärdera och utveckla praktiker för transformative omställning inom samhällsplaneringen, vilket har en betydande samhällsnytta för omställningen av samhället. Samhällsnyttan ligger vidare i de mer än 200 studenter som årligen examineras från projektgruppens utbildningar, där dessas kompentens kommer bidra till omställningen på ett konkret sätt.