Detaljerad information för diarienr  2021-00054  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2021-06-18
Namn:
Mörtberg, Ulla
Titel:  Docent
Kön:  Kvinna
E-post: mortberg@kth.se
Univ./Institution: Kungliga Tekniska högskolan - Institutionen för Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik
Projekttitel (sv): (re)Planering av naturbaserade lösningar och grön infrastruktur för hållbar urban omställning
Projekttitel (eng): (re)Planning Nature-Based Solutions and Green Infrastructure for Sustainable Urban Transformations
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Annan geovetenskap och miljövetenskap, Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Projectet syftar till att förstå och underlätta samspelet mellan aktörer, processer och verktyg inom olika planeringsnivåer, för att stärka Sveriges fysiska planering när det gäller att integrerar naturbaserade lösningar (NBS) och grön infrastruktur (GI), med målet att uppnå mänskligt välbefinnande och bevara grönområden och deras ekosystemtjänster i urbana regioner. NBS och GI är grundläggande för hållbar omställning men behöver integreras i planeringen i Sverige. Detta kräver en god koordinering över planeringsnivåer, smart användning av digitala NBS-GI-verktyg, och processer för samskapande. Målet med REP-NBS-projektet är att samprocucera ny väsentlig kunskap om hur dagens planeringspraktik kan bidra till att gynna urbana grönområden och deras ekosystemtjänster genom att undersöka ny organisation och samverkan inom fysisk planering. Vi analyserar relaterade digitala verktyg och testar dem i rumsliga scenarier kring viktiga utmaningar formulerade av projektets intressenter. Vi organiserar Capacity Tracks för att integrera NBS-GI i planering och smart användning av relaterade digitala verktyg, och skapar en grund för en Capacity Platform för gemensamt lärande och samskapande av lösningar. REP-NBS-projektet kommer att bidra till lösningar för hur kommunala och regionala planeringsprocesser kan organiseras och formges för effektiv användning av NBS och GI för att skapa hållbara boende- och vistelsemiljöer och en hållbar mark- och vattenanvändning i urbana regioner.