Detaljerad information för diarienr  2021-00070  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2021-06-18
Namn:
Larsen, Henrik Gutzon
Titel:  Docent
Kön:  Man
E-post: henrik_gutzon.larsen@keg.lu.se
Univ./Institution: Lunds universitet - Kulturgeografi och ekonomisk geografi
Projekttitel (sv): Möjligheter och hinder för hållbarhet i alternativt boende
Projekttitel (eng): Prospects and barriers for sustainability in alternative housing
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Studier av offentlig förvaltning, Kulturgeografi, Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Det argumenteras allt oftare för att alternativa boendeformer, diskuterade under paraplybegrepp som "bogemenskap" eller "collaborative housing", är särskilt lämpliga för att möta olika hållbarhetsutmaningar kopplade till bostads- och stadsutveckling. Detta projekt undersöker hur alternativa boendeformer, i bred bemärkelse, kan bidra till att uppfylla ambitiösa hållbarhetsmål och vilka hinder och möjligheter som finns för detta. Projektet bygger på en analys och jämförelse av framväxten av idéer och praktiker i Sverige och Danmark - som ofta ses som internationella föregångsländer där alternativa boendeformer har varit relativt framgångsrika - med ett särskilt empiriskt fokus på Sverige.Projektet baseras på en kritisk ansats med utgångspunkt i flera forskningsfält, däribland statsvetenskap, geografi, planering och arkitektur, samt forskning kring hållbar omställning. Forskningen genomförs i tre överlappande moment som berör dels den (bostads)politiska och institutionella kontexten, dels inramningen av hållbarhet i alternativa boendeformer i de båda länderna: 1. Stigberoende i alternativa boendeformerI ett första moment undersöks den historiska utvecklingen av alternativa boendeformer i de två länderna mot bakgrund av deras särskilda geografiska, kulturella, politiska och institutionella kontexter, samt de hinder och möjligheter dessa skapar. Genom en jämförande s.k. "process tracing", spåras alternativa boendeformers framväxt genom dels en analys av policydokument, arkivmaterial, pressartiklar och debatter kring alternativa boendeformer, dels intervjuer med politiker, planerare och bostadsaktivister. Denna framförallt kvalitativa ansats kompletteras med enkätstudier av tidigare och nuvarande alternativa boendeprojekt. Momentet leds av Henrik Gutzon Larsen (projektledare), docent i kulturgeografi vid Lunds Universitet med expertis inom urbangeografi och bostadsforskning. Medverkar gör även Bo Bengtsson, seniorprofessor i statskunskap vid Uppsala Universitet.2. Hållbarhet i alternativa boendeformerDet andra momentet fokuserar på hur hållbarhet framställs i relation till alternativa boendeformer i de båda länderna. Med utgångspunkt i kritisk diskursanalys undersöks och utvärderas de hållbarhetsanspråk som görs i olika alternativa boendeprojekt. Genom dokumentstudier såväl som kvalitativa semi-strukturerade intervjuer och workshops med olika aktörer och boende i ett antal alternativa boendeformer utforskas hur förutsättningarna kan skilja sig beroende på geografiskt läge, hur man organiserar sig samt vilka typer av hållbarhetspraktiker man ägnar sig åt. I de svenska fallen som studeras kommer även en kvantitativ miljöbedömning göras. Arbetet leds av Pernilla Hagbert, doktor i arkitektur och forskare vid KTH med kompetens inom hållbar bostadsutveckling och omställning. I arbetspaketet medverkar även Larsen och en forskningsassistent.3. Möjligheter och hinder för hållbart alternativt boendeI det tredje momentet samverkar alla forskarna och resultaten från de tidigare momenten syntetiseras. Genom en jämförande analys identifieras hinder såväl som möjligheter och på vilka sätt och under vilka omständigheter alternativa boendeformer kan möta hållbarhetsmål, samt vad detta kan innebära för policy och planering. Utifrån detta formuleras rekommendationer för svensk policy och planering, tillsammans med samhällsaktörer som engageras i årliga workshops och i en akademisk respektive en praktik-nära referensgrupp.Projektet drar nytta av de medverkande forskarnas erfarenhet inom populärvetenskaplig kommunikation och deras breda nätverk med andra bostadsforskare och praktiker. Projektet kommer bidra till forskning kring alternativa boendeformer och dess länkar till hållbarhet och därigenom förse politiker, planerare och boende med underlag för att möta bostadsrelaterade hållbarhetsutmaningar. Projektet fyller ett viktigt kunskapsglapp, inte minst i debatten kring behovet av innovationer vad gäller både boendeformer och processer i planering och bostadsutveckling.