Detaljerad information för diarienr  2021-00085  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2021-06-18
Namn:
Likic Brboric, Branka
Titel:  Docent
Kön:  Kvinna
E-post: branka.likic-brboric@liu.se
Univ./Institution: Linköpings universitet - Institutionen för kultur och samhälle (IKOS)
Projekttitel (sv): Uppehållstillstånd utan hållbar bostad - Planering för en hållbar bostad för migranter med flyktingbakgrund i tider av föränderlig migrationspolitik
Projekttitel (eng): Admitted but not accommodated - Planning for sustainable housing for migrants with refugee backgrounds in times of changing migration policies
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Studier av offentlig förvaltning, Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap, Internationell migration och etniska relationer (IMER)
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: I kölvattnet av den stora flyktingströmmen till Sverige 2015, med 163 000 asylsökande ett enskilt år, har den svenska migrationspolitiken förändrats från generös till restriktiv. Sammanfattningsvis innebär den nya politiken införande av tillfälliga uppehållstillstånd, ny fördelning av flyktingar mellan kommuner där alla kommuner måste acceptera nyanlända, begränsningar i familjeåterförening och restriktioner i val av bostadsområde. Vårt tvärvetenskapliga projekt syftar till att förstå effekterna av den restriktiva politiska vändningen för flyktingars bostadssituation. Vi gör det genom att fokusera på hur policyförändringen påverkar individer och aktörer som använder, planerar, utvecklar och organiserar boende för flyktingar.Tidigare forskning har visat att bostaden kan ha stor betydelse för integrationen hos migranter med flyktingbakgrund. Bostadssituationen påverkar hälsa och välbefinnande och individers deltagande på andra arenor i samhället. Ett hem ger stabilitet och tillgång till en plats fylld med olika typer av resurser, som kan fungera som en plattform för deltagande i samhället. Bostaden kan därmed bidra till en platsförankring där nyanlända kan återuppbygga familje- och arbetsliv. Att flyktingar får en bra start på sin etablering i Sverige är viktigt både för de individer som kommer hit och för Sverige som samhälle. Detta är centralt för att kunna transformera våra städer och orter till platser av hopp och möjlighet för alla, där den potential som de nyanlända har med sig kan utvecklas och komma hela Sverige till gagn.Detta projekt syftar till att, genom enkäter, intervjuer, statistiska analyser och workshops, kartlägga utmaningar och lösningar för ett acceptabelt boende för nyanlända flyktingar, utifrån de nyanländas eget perspektiv. Detta kommer ställas mot planerare och andra kommunala aktörers perspektiv för att finna bra lösningar för ett hållbart boende för alla. Vilka intentioner har kommunerna med sina strategier och hur reagerar de nyanlända på dessa strategier? Vad betyder kommunens strategi för de formella och informella val som nyanlända gör för att lösa sin bostadssituation och för att skapa ett hem och ett liv i Sverige? Olika kommuner har här valt olika strategier, som varierar mellan mer temporära till helt permanenta boendelösningar. I projektet finns därmed en jämförande forskningsstrategi.Vi gör dessa analyser mot bakgrund av frågan om vilken betydelse den restriktiva vändningen i svensk migrationspolitik har för nyanlända flyktingars boendesituation och för kommunala strategier för att tillgodose boende. Vilken betydelse har kommunernas tidiga strategier för nyanländas boende på längre sikt? Målet är att finna goda exempel och att nå djupare kunskap om långsiktiga konsekvenser av de initiala bosättningsstrategier (eller avsaknad av strategier) för integrationsprocessen. Vi intresserar oss också för hur en förlängd situation av väntan och en situation av att befinna sig i en limbo (genom införande av temporära uppehållstillstånd) påverkar hemskapande och etablering. Det yttersta syftet med projektet är att utveckla kunskapen om hur olika typer av policyers och regler påverkar hållbar och inkluderande planering för alla. Detta är centralt för att kunna förstå hur planeringen behöver transformeras för att kunna bidra till att vi planerar för att såväl nya som gamla invånare i staden har ett hållbart boende, vilket är en viktig aspekt i skapandet av hållbara städer och samhällen.Detta forskningsprojekt har en ambition att sammanföra de forskare och forskningsprojekt som tittat på liknande frågor för att på bästa sätt kunna samla den forskningsfronten och utnyttja synergieffekter. Vi tror också att det är viktigt att vi i detta projekt har en öppen kommunikation och dialog med såväl forskare som planerare och andra kommunala aktörer, organisationer och inte minst med de nyanlända själva. Vi tror att en sådan gemensam kunskapsproduktion kommer ge de mest nyanserade och tydliga resultaten som kan förmedlas till beslutsfattarna. I projektet har vi därför planerat en rad aktiviteter, så som seminarier, föredrag, dialogsamtal samt en podcast. Resultaten kommer därutöver förmedlas både i akademiska forskningsartiklar, en antologi, en avhandling samt genom olika populärvetenskapliga rapporter.