Detaljerad information för diarienr  2021-00107  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2021-06-18
Namn:
Bengtsson, Lars
Titel:  Professor
Kön:  Man
E-post: lars.bengtsson@design.lth.se
Univ./Institution: Lunds universitet - Designvetenskaper
Projekttitel (sv): Funktionsupphandling av fossilfria innovationer i den svenska kommunsektorn
Projekttitel (eng): Functional public procurement for low-carbon innovations in the Swedish municipal sector
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Annan samhällsbyggnadsteknik, Nationalekonomi, Företagsekonomi
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Sverige har åtagit sig att bli klimatneutralt samhälle till år 2045 och därmed upphöra med all användning av fossila bränslen. Ett viktigt instrument att nå detta mål är offentliga upphandlingar av som leder till fossilfria innovationer. De största växthusgasutsläppen relaterade till offentliga upphandlingar utgörs av samhällsplanerande sektorer som byggnads- och infrastrukturprojekt, transporter, vatten och avlopp. Merparten av de offentliga upphandlingarna (69 %) sker i den kommunala sektorn.Ett potentiellt mycket viktigt instrument att nå målet om klimatneutralitet är offentliga upphandlingar stimulerar fossilreducerande eller fossilfria innovationer. Den offentliga upphandlingen i Sverige uppskattas år 2019 till cirka 700 miljarder kronor, motsvarande 15 procent av BNP (Upphandlingsmyndigheten 2019). Inom EU som helhet utgör den offentliga upphandlingen ungefär 14 procent av BNP, d.v.s. den uppgår till den enorma summan av 2 biljoner Euro årligen.Många länder inom OECD och EU har också det senaste decenniet inkluderat olika typer av program och åtgärder i sin innovationspolitik för att öka innovationstakten genom att stimulera efterfrågan på klimatsmarta innovationer hos leverantörer och kluster av företag. I Sverige har regeringen tagit ett kollektivt beslut att anta en Nationell upphandlingsstrategi den 30 juni 2016 (Finansdepartementet 2016). Ett av de sju inriktningsmålen i denna strategi har titeln 'En offentlig upphandling som främjar innovationer och alternativa lösningar'. I den senaste klimathandlingsplanen presenterad av regeringen i december 2019 anges offentlig upphandling som stimulerar innovationer som ett viktigt verktyg för att uppnå klimatneutralitet.När det gäller de konkreta aktiviteterna kring innovationsstödjande offentlig upphandling verkar dock aktivitetsnivån vara begränsad och präglad av ett antal problem och hinder. Det gäller bland annat bristande organisations- och ledningsförmåga, kontraproduktiva incitaments- och organisationsstrukturer samt brist på intermediärer mellan köpande och levererande organisationer. Speciellt utmanande är upphandling av som inkluderar ny och komplex teknologi.Vid de flesta offentliga upphandlingar beskrivs i upphandlingsunderlaget samma produkter som vid tidigare upphandlingar. Detta kallar vi produktupphandling. Sådan utgör hinder till att innovationer blir ett resultat av upphandlingen. Ett alternativ är att den upphandlande organisationen beskriver de problem, behov och funktioner som de är intresserade av att lösa, tillfredsställa eller uppfylla. När en sådan problembeskrivning finns kallar vi den funktionsupphandling. Sådan kan både möjliggöra och stimulera innovationer i upphandlingsprocesser. En liten del av upphandlingen används redan för att stödja framväxten av innovationer, men någon exakt siffra på detta finns inte. Vi kan dock med stor säkerhet konstatera att huvuddelen av all offentlig upphandling inte används som ett innovationspolitiskt medel för att få fram fossilfria innovationer.Baserat på undersökningar från bland annat Storbritannien kan vi dra slutsatsen att den stora volymen av offentlig upphandling, och därmed också potentialen för att stimulera innovation, finns inom miljö och energiområdet. Forskningskunskapen om de utmaningar och lösningar som de kommunala organisationerna har erfarenhet av i samband med innovationsupphandling är generellt sett låg. Systematiska kunskaper om de svenska förhållandena när det gäller utförda kommunala upphandlingar för att stimulera fossilfria innovationer, t ex fossilfria förskolor, skolor och andra byggnader, är mycket begränsade. Detta forskningsprojekt syftar till att öka förståelsen av offentlig upphandling som stimulerar fossilfria innovationer och de utmaningar som finns, samt att identifiera bra arbetssätt och goda exempel på lyckade upphandlingar av klimatsmarta innovationer. Detta ska ske genom utveckling av ett teoretiskt ramverk samt empiriska studier av offentlig upphandling för att understödja klimatsmarta och hållbara innovationer med fokus på samhällsplanerande sektorer i Sveriges kommuner.