Detaljerad information för diarienr  2021-00116  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2021-06-18
Namn:
Viklander, Maria
Titel:  Professor
Kön:  Kvinna
E-post: maria.viklander@ltu.se
Univ./Institution: Luleå Tekniska Universitet - Avdelningen för arkitektur och vatten
Projekttitel (sv): Övergång till en hållbar och multifunktionell dagvattenhantering i befintlig bebyggelse
Projekttitel (eng): Achieving multifunctional, holistic and sustainable stormwater management in existing development
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Vattenteknik, Miljöanalys och bygginformationsteknik, Miljöledning
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Urbaniseringen medför utmaningar inom många områden, bl a. kopplat till den traditionella (dag)vatteninfrastrukturen som medför risk för översvämningar, miljöpåverkan, kräver dyra underhållsåtgärder, med mera. Nya, mer hållbara sätt att hantera dagvatten syftar till att implementera blå-gröna multifunktionella lösningar som kan fördröja, infiltrera och rena dagvatten. Därmed minskas påverkan på miljön (t ex minskad föroreningsutsläpp, grundvattenbildning) och de boende (minskade översvämningsrisker). Dessa system har en större flexibilitet jämfört med traditionella rörledningar vilket möjliggör enklare anpassning till framtida klimatförändringar och/eller förändringar i stadens utveckling/stadsplaneringen. Dessutom kan blågröna dagvattensystem också tillhandahålla andra ekosystemtjänster som rekreationsmöjligheter, förbättra luftkvalitén och mikroklimatet, gynna biodiversitet mm.Den omställning som alltså krävs för att möjliggöra denna mer hållbara (dag)vattenhantering är en utmaning för alla aktörer inom området, men främst för kommunerna som är ansvariga för VA (och därmed dagvattenhanteringen) samt för stadsplaneringen. Särskilt utmanande är omställningen i befintliga stadsområden där det befintliga ledningsnätet och bebyggelsen försvårar omställningen. Samtidigt är omställningen i dessa områden särskilt viktigt eftersom höjdsättningen av bebyggelsen och/eller underdimensionerade, åldrande ledningsnät exempelvis ökar översvämningsrisk samt medför föroreningsutsläpp.Syftet med detta projekt är därför att stödja omställningen till emr hållbara lösningar i existerande avrinningsområden. Den miljömässiga, ekonomiska och sociala/tekniska hållbarheten för dagvattenhantering/planering kommer att utvärderas för olika scenarier.Dessa scenarier utvecklas utifrån olika kombinationer av blågrön infrastruktur. Scenarierna kommer att tas fram för avrinningsområden i Malmö och Östersund längs tre dimensioner (komplexitet, rumslig, tidsskala) i ett Living Lab tillsammans av projektparterna LTU, SLU, RI.SE, Östersunds kommun och VASyd. Trots att Östersunds kommun och VA Syd är framgångsrika exempel när det gäller dagvattenhantering har båda parter stora utmaningar framför sig när det gäller att implementera en mer hållbar dagvattenplanering och hantering främst i befintlig bebyggelse, vilket inkluderar en helhetsperspektiv.Med tanke på den komplexa, tvärvetenskapliga karaktären av hållbar dagvattenplanering/-hantering kommer utvärderingen av dessa scenarier att göras i fem arbetspaket (WP) och inkludera alla hållbarhetsdimensioner. I WP1 utvärderas tekniskt-miljömässiga funktionen av de olika scenarierna med hjälp av modellering av vatten- och föroreningsflöden. En värdering av socioekonomiska ekosystemtjänster kommer att göras i WP2. Vi kommer bl a. att använda modeller som TEEB och B£sT för denna utvärdering. Eftersom dagvattenhantering och planerings involverar olika discipliner och därmed kommunala förvaltningar kommer strategier för förvaltning och organisation av denna fråga att belysas (WP3). Dessa resultat kommer att kopplas samman i en hållbarhetsanalys i WP4 (multikriterieanalys med ELECTRE III).Ett avslutande och sammanfattande arbetspaket kommer att resultera i en syntes för att ta fram evidensbaserade rekommendationer för en framgångsrik omställning mot en hållbar, multifunktionell dagvattenhantering med blågrön infrastruktur. Fokus kommer att vara på befintliga områden där både behovet och utmaningar är särskilt stora.Projektet kommer att genomföras av en tvärvetenskaplig projektgrupp som leds av forskargruppen Stadens Vatten/VA-teknik på Luleå tekniska universitet, som är Sveriges ledande forskargrupp inom dagvattenhantering. SLU kommer att bidra med kompetens kring stadsplanering och organisationsforskning. Forskningsinstitutet RI.SE har spetskompetens inom hållbarhetsanalyser för vattensektorn. Östersunds kommun och VA Syd kommer att bidra till projektet inom ett så kallad living lab. Avrinningsområdena och specifika utmaningar i dessa samt scenarierna kommer att utvecklas gemensamt med de kommunala parterna. Resultaten efterfrågas starkt inte bara av de deltagande kommunerna utan kommer att gynna hela den kommunala VA och planeringssektorn.Samhällsnyttan av projektet illustreras av det faktum att det kan bidra till ett flertal hållbarhetsmål (SDG), främst SGD 6 Rent Vatten och 11 Hållbara Städer och samhällen, men också SDG 3, 9, 8, 12, 13 samt 14.