Detaljerad information för diarienr  2008-1640  
 
 
Ämnesområde:
Miljöforskning, övrigt
Beslutsdat:  2008-09-29
Namn:
Olsson, Lennart
Titel:  Professor
Kön:  Man
E-post: lennart.olsson@lucsus.lu.se
Univ./Institution: Lunds universitet - Centrum för studier av uthållig samhällsutveckling (LUCSUS)
Projekttitel (sv): Forskarskola i hållbarhetsvetenskap - RESULTS
Projekttitel (eng): Research School in Sustainability Science - RESULTS
Värdhögskola: Lunds universitet
SCB-klassificering: Statsvetenskap, Kulturgeografi/Ekonomisk geografi, Naturgeografi
Beviljat (SEK): Bidragsform   2008 2009 2010 2011 2012  
  Forskarskolor Projektstöd   1100000 1110000 1130000 1410000 1150000  
             
               
Beskrivning: Vi får ständigt nya och kraftfulla signaler från både vetenskapliga rön, såsom Millennium Ecosystem Assessment, IPCC och Global Environmental Outlook, och från händelser i omvärlden, såsom stormar, översvämningar, torka och livsmedelsbrist, om att planeten befinner sig i en allvarlig situation. Det råder en stor enighet om att människans påverkan på planetens livsuppehållande system (atmosfären, oceanerna, hydrologiska cykeln, biologiska mångfalden samt jordmånstäcket) har nått en så hög nivå att civilisationens framtida välbefinnande allvarligt hotas. Nödvändigheten av en hållbar utveckling delas av såväl det vetenskapliga samfundet som det politiska men det råder samtidigt delade meningar om vad detta innebär och hur det skall uppnås. Denna ambivalens resulterar i långsamma och ibland felaktiga strategier och åtgärder, som t.ex. den nyss uppkomna konflikten mellan livsmedel och energi. En viktig anledning till denna ambivalens står att finna i vetenskapens starka uppdelning i fakulteter och ämnen. Vi kan tala om en trikotomi bestående av mer eller mindre separat kunskapsutveckling inom naturvetenskaper, samhällsvetenskaper samt tekniska vetenskaper. Denna uppdelning har resulterat i en avsaknad av teorier och metodologiska angreppssätt för att förstå relationerna mellan natur och samhälle samt mellan vetenskap och praktisk omsättning av kunskap i handling. Detta projekt syftar till att skapa en stark tvärvetenskaplig plattform för doktorandutbildning med fokus på de två gränsskikten: mellan naturvetenskaper och samhällsvetenskaper samt mellan vetenskap och praktisk handling. Initiativet bygger på en bred bas från sju institutioner vid fyra fakulteter och ett fakultetsoberoende centrum som sammanhållande enhet. Syftet är att främja teori- och metodutveckling inom ovan nämnda gränsskikt genom ett gediget utbud av kurser, workshops och seminarier. RESULTS har ett starkt stöd i såväl universitetets ledning som i dess strategiska plan. Doktorander kommer att rekryteras från de deltagande institutionerna men kurser kommer även att vara öppna för doktorander från andra miljöer, i såväl Sverige som utanför landets gränser.