Detaljerad information för diarienr  2008-1640  
 
 
Ämnesområde:
Miljöforskning, övrigt
Beslutsdat:  2008-09-29
Namn:
Olsson, Lennart
Titel:  Professor
Kön:  Man
E-post: lennart.olsson@lucsus.lu.se
Univ./Institution: Lunds universitet - Centrum för studier av uthållig samhällsutveckling (LUCSUS)
Projekttitel (sv): Forskarskola i hållbarhetsvetenskap - RESULTS
Projekttitel (eng): Research School in Sustainability Science - RESULTS
Värdhögskola: Lunds universitet
SCB-klassificering: Statsvetenskap, Kulturgeografi/Ekonomisk geografi, Naturgeografi
Beviljat (SEK): Bidragsform   2008 2009 2010 2011 2012  
  Forskarskolor Projektstöd   1100000 1110000 1130000 1410000 1150000  
             
               
Beskrivning: Vi får ständigt nya och kraftfulla signaler från både vetenskapliga rön, såsom Millennium Ecosystem Assessment, IPCC och Global Environmental Outlook, och från händelser i omvärlden, såsom stormar, översvämningar, torka och livsmedelsbrist, om att planeten befinner sig i en allvarlig situation. Det råder en stor enighet om att människans påverkan på planetens livsuppehållande system (atmosfären, oceanerna, hydrologiska cykeln, biologiska mångfalden samt jordmånstäcket) har nått en så hög nivå att civilisationens framtida välbefinnande allvarligt hotas. Nödvändigheten av en hållbar utveckling delas av såväl det vetenskapliga samfundet som det politiska men det råder samtidigt delade meningar om vad detta innebär och hur det skall uppnås. Denna ambivalens resulterar i långsamma och ibland felaktiga strategier och åtgärder, som t.ex. den nyss uppkomna konflikten mellan livsmedel och energi. En viktig anledning till denna ambivalens står att finna i vetenskapens starka uppdelning i fakulteter och ämnen. Vi kan tala om en trikotomi bestående av mer eller mindre separat kunskapsutveckling inom naturvetenskaper, samhällsvetenskaper samt tekniska vetenskaper. Denna uppdelning har resulterat i en avsaknad av teorier och metodologiska angreppssätt för att förstå relationerna mellan natur och samhälle samt mellan vetenskap och praktisk omsättning av kunskap i handling. Detta projekt syftar till att skapa en stark tvärvetenskaplig plattform för doktorandutbildning med fokus på de två gränsskikten: mellan naturvetenskaper och samhällsvetenskaper samt mellan vetenskap och praktisk handling. Initiativet bygger på en bred bas från sju institutioner vid fyra fakulteter och ett fakultetsoberoende centrum som sammanhållande enhet. Syftet är att främja teori- och metodutveckling inom ovan nämnda gränsskikt genom ett gediget utbud av kurser, workshops och seminarier. RESULTS har ett starkt stöd i såväl universitetets ledning som i dess strategiska plan. Doktorander kommer att rekryteras från de deltagande institutionerna men kurser kommer även att vara öppna för doktorander från andra miljöer, i såväl Sverige som utanför landets gränser.
Inomvetenskaplig redovisning: The RESULTS (Research School in Sustainability Science) project is a research school closely associated with the Linnaeus-funded research programme LUCID (Lund University Centre of Excellence for Integration of Social and Natural Dimensions of Sustainability) (2008-2018), which is a project for integrated research sponsored by the Swedish research council on sustainable development, Formas. The vision of LUCID is to produce quality sustainability research through new forms of inter- and trans-disciplinary cooperation, primarily through PhD projects, which fosters integration across faculties, disciplines and the science-society divide. The RESULTS project has been instrumental in promoting the new PhD programme in Sustainability Science that was created by the Faculty of Social Science for the cross-faculty research centre LUCSUS.

LUCSUS, the coordinator of LUCID, is a crosscutting centre at Lund University under the faculty-like entity of University Special Activities (Sw. USV). LUCID spans seven disciplines and fields (human ecology, physical geography and ecosystem science, human geography, philosophy, political science and sustainability science) encompassing three University faculties (Humanities, Natural Sciences, and Social Sciences). An important objective of RESULTS has been to maintain strong and open links to each of the units involved, and simultaneously constitute a new consortium with a clear research and education identity.

Thirty Ph.D. candidates have been accepted in three waves. All positions have been filled in strong competition, for example, with over 300 applications from all over the world that were received for the fifteen Ph.D. candidate positions that began in spring 2009. In the second intake in September 2011, four students were accepted out of 120 applicants. For the third intake in September 2013, four students were selected out of over two hundred applicants. A final wave of eight Ph.D. candidates is currently being recruited out of 230 applicants and is expected to start 1 September 2015. Eighteen PhD candidates in the first wave have graduated by early May 2015 (Appendix).

In summary, between Spring 2009 and through 2013 we arranged: 47 brown-bag seminars, 108 research seminars, 21 final and mid-term PhD seminars, 12 workshops, 29 public guest lectures and 10 conferences.

Shared premises
An important challenge for Ph.D. programme coordinators, interdisciplinary or otherwise, is to create an inclusive and dynamic environment for doctoral students to conduct research, learn and contribute. One way this has been accomplished is through a shared working environment in the form of larger shared office spaces for Ph.D. candidates offered by LUCSUS at the Geocentre. Importantly, this arrangement has stimulated an inclusive and productive environment with student project collaboration, co-authorship, and other joint educational activities.

Weekly research seminars
Another feature of the interdisciplinary Ph.D. education is to offer opportunities for students, post-docs and senior researchers to meet on a regular basis to discuss on-going research. The weekly LUCID seminar on Thursday mornings is a cornerstone of the research school. Seminars are open to all Ph.D. candidates and researchers, as well as others interested in the individual research topics.

Joint Ph.D. courses
Joint Ph.D. courses are also at the core of the interdisciplinary learning environment. Ph.D. candidates, and those from other departments and universities, meet in thematic seminar discussions based on assigned readings and lectures. Course offerings have been diverse including: Current issues in sustainability, Being human in times of climate change to Sustainability in fictional literature. Courses have ranged from single-week intensive courses to literature-focused courses spread throughout many weeks of a term. Ph.D. candidates have arranged several of the courses; conversely, courses have been arranged in conjunction with Gothenburg University, which has facilitated student network expansion beyond Lund.

Bi-annual workshops
Forums to present and receive feedback on proposed and on-going research are crucial in research and education. Bi-annual workshops serve as an important activity to foster exchange and interaction between Ph.D. candidates, post-doctoral researchers and senior researchers. They also offer good opportunities to engage in paper writing on joint themes (e.g., climate, food, land) across disciplinary divides.


Appendix, List of completed PhD theses:
2015
? Food for naught: power in agricultural modernization for smallholder food security (Sustainability Science 2015), Cheryl Sjöström
? The hammer and the nail. Interdisciplinarity and problem solving in sustainability science (Philosophy), Henrik Thorén
2014
? Fluid Governance. Scalar politics in the South African waterscape (Sustainability Science), Vasna Ramasar
? Fertile grounds? Collective strategies and the political ecology of soil management in Uganda (Sustainability Science), Elina Andersson
? Who?s marching for Pachamama? An intersectional analysis of environmental struggles in Bolivia under the government of Evo Morales (Sustainability Science), Anna Kaijser
? Navigating troubled waters. How urban water regimes in the global South reproduce inequality (Sustainability Science), Maryam Nastar
? Struggles over conservation space: Social justice in the iSimangaliso Wetland Park, South Africa (Sustainability Science), Melissa Hansen
? Fossil capital: the rise of steam power in the British cotton industry, ca. 1825-1848 (Human Ecology), Andreas Malm
2013
? Explaining agricultural yield gaps in Cameroon (Physical Geography), Yengoh Genesis
? Private rivers ? politics of renewable energy and the rise of water struggles in Turkey (Sustainability Science), Mine Islar
? Climatised moves ? climate induced migration and the politics of environmental discourse (Sustainability Science), Giovanni Bettini
? Hybrid governance in practice ? public and private actors in the Kyoto Protocol´s Clean Development Mechanism (Political Science), Emma Lundh
? Buying conservation: Financial incentives for tropical forest conservation in the Ecuadorian Amazon (Sustainability Science), Torsten Krause
? The construction of sustainable development in times of climate change (Philosophy), Eric Brandstedt
? Fields of green and gold: territorial hunger, rural planning, and the political ecologies of high-end golf (Human Geography), Erik Jönsson
2012
? Land matters ? agrofuels, unequal exchange and appropriation of ecological space (Human Ecology), Kenneth Hermele
? Uncertain futures ? adaptive capacities to climate variability and change in the lake Victoria Basin (Sustainability Science), Sara Gabrielsson
2011
? Time to farm ? a qualitative inquiry into the dynamics of the gender regime of land and labour rights in subsistence farming in Zimbabwe (Sustainability Science), Karin Steen
Populärvetenskaplig redovisning: RESULTS (Research School in Sustainability Science) projektet är en forskarskola nära kopplad till Linnécentret LUCID (Lunds University Centre of Excellence for Integration of Social and Natural Dimensions of Sustainability) (2008-2018), som är ett projekt för integrerad forskning som sponsras av Formas. LUCID?s vision är att producera forskning av högsta klass inom hållbarhetsområdet genom nya former av inter- och transdisciplinärt samarbete, främst genom doktorandprojekt, som främjar integration över fakulteter, discipliner och gapet mellan vetenskap och samhälle. Projektet har bidragit till att främja nya forskarutbildningen i hållbarhetsvetenskap (Sustainability Science) som inrättades av Samhällsvetenskaplig fakultet för det fakultetsövergripande forskningscentret LUCSUS.

LUCSUS som är samordnare för LUCID, är ett fakultetsövergripande centrum vid Lunds universitet. LUCID spänner sju discipliner och fält (human ekologi, naturgeografi och ekosystemvetenskap, kulturgeografi, filosofi, statsvetenskap och sustainability science) och innefattar tre fakulteter (Humaniora, Naturvetenskap och Samhällsvetenskap). Ett viktigt mål för RESULTS har varit att upprätthålla starka kopplingar till var och en av de inblandade enheterna, och samtidigt utgöra ett nytt konsortium med en tydlig forskning och utbildning identitet.

Trettio doktorander har antagits i tre omgångar. Alla platser har fyllts i stark konkurrens. År 2009 tog vi in 15 doktorander ur över 300 ansökningar från hela världen, 2011 tog vi in fyra doktorander ur 120 ansökningar, 2013 tog vi in fyra doktorander från över 200 ansökningar, och 2015 tar vi in åtta doktorander ur 230 ansökningar. Sedan starten 2009 har forskarskolan producerat arton utexaminerade doktorer (se lista längst ner).

Sammanfattningsvis under projektet (2009 ? 2013) arrangerade vi: 47 brown-bag seminarier, 108 forskningsseminarier, 21 slut- och halvtidsseminarier, 12 workshops, 29 offentliga gästföreläsningar och 10 större konferenser.


Bilaga, förteckning över avslutade doktorsavhandlingar:

Food for naught: power in agricultural modernization for smallholder food security (Sustainability Science 2015), Cheryl Sjöström

The hammer and the nail. Interdisciplinarity and problem solving in sustainability science (Philosophy 2015), Henrik Thorén

Fluid Governance. Scalar politics in the South African waterscape (Sustainability Science 2014), Vasna Ramasar

Fertile grounds? Collective strategies and the political ecology of soil management in Uganda (Sustainability Science 2014), Elina Andersson

Who?s marching for Pachamama? An intersectional analysis of environmental struggles in Bolivia under the government of Evo Morales (Sustainability Science 2014), Anna Kaijser

Navigating troubled waters. How urban water regimes in the global South reproduce inequality (Sustainability Science 2014), Maryam Nastar

Struggles over conservation space: Social justice in the iSimangaliso Wetland Park, South Africa (Sustainability Science 2014), Melissa Hansen

Fossil capital: the rise of steam power in the British cotton industry, ca. 1825-1848 (Human Ecology 2014), Andreas Malm

Explaining agricultural yield gaps in Cameroon (Physical Geography 2013), Yengoh Genesis

Private rivers ? politics of renewable energy and the rise of water struggles in Turkey
(Sustainability Science 2013), Mine Islar

Climatised moves ? climate induced migration and the politics of environmental discourse (Sustainability Science 2013), Giovanni Bettini

Hybrid governance in practice ? public and private actors in the Kyoto Protocol´s Clean Development Mechanism (Political Science 2013), Emma Lundh

Buying conservation: Financial incentives for tropical forest conservation in the Ecuadorian Amazon (Sustainability Science 2013), Torsten Krause

The construction of sustainable development in times of climate change (Philosophy 2013), Eric Brandstedt

Fields of green and gold: territorial hunger, rural planning, and the political ecologies of high-end golf (Human Geography 2013), Erik Jönsson

Land matters ? agrofuels, unequal exchange and appropriation of ecological space (Human Ecology 2012), Kenneth Hermele

Uncertain futures ? adaptive capacities to climate variability and change in the lake Victoria Basin (Sustainability Science 2012), Sara Gabrielsson

Time to farm ? a qualitative inquiry into the dynamics of the gender regime of land and labour rights in subsistence farming in Zimbabwe (Sustainability Science 2011), Karin Steen