Detaljerad information för diarienr  2008-1645  
 
 
Ämnesområde:
Skogsbruk
Beslutsdat:  2008-09-29
Namn:
Witzell, Johanna
Titel:  Docent
Kön:  Kvinna
E-post: johanna.witzell@slu.se
Univ./Institution: Sveriges Lantbruksuniversitet - Sydsvensk skogsvetenskap
Projekttitel (sv): Forskarskola "Skogens skötsel och hållbara nyttjande"
Projekttitel (eng): Research School "Sustainable Forest Management"
Värdhögskola: Sveriges Lantbruksuniversitet
SCB-klassificering: Skogsskötsel
Beviljat (SEK): Bidragsform   2008 2009 2010 2011 2012  
  Forskarskolor Projektstöd   660000 810000 590000 810000 810000  
             
               
Beskrivning: Forskarskola ”Skogens skötsel och hållbara nyttjande”

Den skogsbaserade näringen är grunden till Sveriges ekonomiska tillväxt och välstånd. I dag är skogsindustrin en av landets ledande industrigrenar med högt produktions- och förädlingsvärde. Skogsnäringen har en central betydelse för sysselsättning och glesbygdens utveckling och tjänster och produkter som har tagits fram av den svenska skogsbranschen exporteras i stor skala. Den svenska skogsnäringens framgångar baseras på den starka forskningstraditionen. I dag är den svenska skogsforskningen inom många områden världsledande. I framtiden står skogsnäringen dock inför helt nya utmaningar. För att möta de globala och nationella miljömålen förutsätts en övergång till miljövänligare energiproduktion, samt utveckling av miljömässigt hållbara skogsskötselmetoder. Ökad efterfrågan på och förändrad användning av skogsråvaran, ändrade klimatförutsättningar för tillväxt och biomassaproduktion, samt ökad betydelse av skogens sociala värden är andra aspekter som skogsbranschen måste ta hänsyn till. Den skogliga kompetensbasen måste utvecklas och uppdateras enligt samhällets nya mål. Skoglig doktorsutbildning spelar redan idag en betydelsefull roll i skogsbranschens kompetensförsörjning. I framtiden förväntas skogsbranschen omvandlas till att bli alltmer högförädlad och kunskapsintensiv, vilket kommer att ytterligare lyfta fram doktorsutbildningens betydelse för skogsbranschens tillväxt och dess internationella konkurrenskraft.

Fakulteten för Skogsvetenskap vid SLU är ansvarig för högre utbildning i skogliga ämnen. Ett centralt ämne för fakulteten är skogsskötsel som innefattar forskning som klarlägger vilka effekter olika åtgärder har på skogens produktion och ekonomi. För att säkra framtidens kompetensförsörjning, kommer fakulteten att starta en forskarskola ” Skogens skötsel och hållbara nyttjande” (projektperiod 2009-2013).

Forskarskolan har planerats med hänsyn till nationella och internationella strategier för den skogsbaserade sektorn och den högre utbildningen. Forskarskolans syfte är att säkra kompetensförsörjningen inom ämnesområdet. Verksamheten har fyra grundpelare: 1) ett välstrukturerat och brett utbud av fördjupningskurser och seminarier inom skötselämnet; 2) förstärkt samverkan med samhället och skogsnäringen;3) nära samarbete med internationella starka forskningsmiljöer; och 4) satsning på utveckling av studenternas och handledarnas pedagogiska skicklighet.

Forskarskolans kurser kommer att vara öppna för studenter från andra länder och för representanter från myndigheter och näringen. Forskarskolans referensgrupp består av styrelsemedlemmar i nationella kraftsamlingar, tematiska forskningsprogram, som genomförs i samarbete mellan SLU och skogsnäringen. Ett mentorsprogram kommer att ytterligare förstärka samverkan mellan forskning och näring. Forskarskolan är aktiv i ett internationellt nätverk som består av ledande skogsfakulteter och skogliga forskarskolor i europeiska länder. För att stödja studenternas och handledarnas pedagogiska färdigheter, organiseras möten och seminarier med pedagogisk inriktning.

Projektet är högst relevant för den skogsbaserade näringen i Sverige. Forskarskolan kommer att gynna skogsbranschen på flera sätt: 1. Kopplingen till temaprogram kommer att förstärka interaktioner mellan forskningen och skogsnäringen. 2. Företag och myndigheter får tillgång till de senaste forskningsrönen och möjlighet till rekrytering av kvalificerad arbetskraft. 3. Skogs-branschens kunskapsbas uppdateras genom forskarskolans aktiva samverkan med starka internationella forskningsmiljöer. För doktorandernas utbildning kommer forskarskolan att addera en angelägen dimension. Genom ett breddat utbud av ämneskurser i skötselämnet ger forskarskolan förbättrade möjligheter att skräddarsy individuella studieplaner, vilket ökar utbildningens kvalité. Kontakter med samhällets representanter kommer att vara en ovärderlig resurs för de nyexaminerade doktorer som strävar efter karriär inom näringslivet eller myndigheter, och de doktorer som fortsätter inom forskningen kommer att ha stor nytta av de internationella kontakterna som knyts under studietiden.

Informationen om projektet kommer att vara tillgänglig via SLUs hemsida fr o m hösten 2008. Vidare kommer forskarskolan redan 2008 synas vid arrangemang som Skogens dag. Information om forskningsprojekt kommer att kommuniceras genom presentationer vid möten, seminarier och exkursioner.