Detaljerad information för diarienr  2011-965  
 
 
Ämnesområde:
Styrmedel och beslutsprocesser
Beslutsdat:  2011-11-14
Namn:
Wihlborg, Elin
Titel:  Docent
Kön:  Kvinna
E-post: elin.wihlborg@liu.se
Univ./Institution: Linköpings universitet - Ekonomisk och industriell utveckling (IEI)
Projekttitel (sv): Eco2 - Globala och lokala paradoxer i produktion och konsumtion Ett försök till en modell för att styra lokal mot både hållbar ekonomisk och ekologisk utveckling
Projekttitel (eng): Eco2 - Global/Local Paradoxes of Production and Consumption A tentative model towards local economic and ecological sustainable development
Värdhögskola: Linköpings universitet
SCB-klassificering: Statsvetenskap, Kulturgeografi/Ekonomisk geografi
Beviljat (SEK): Bidragsform   2012 2013 2014      
  Projektstöd   1100000 1100000 1100000      
Beskrivning: Den konventionella synen på utveckling bygger på ekonomisk tillväxt, så som pengar växer. Ett sådant synsätt främjar global spridning av tillverkning och transporter. Det gör att nästan allt kan konsumeras överallt snabbt efter produktionen. Vi kan dricka buteljerat franskt färskt källvatten nästan var som helst i världen. Detta skapar produktionsmönster som är utdragna i rummet och komprimerade i tid. Det anses ekonomiskt hållbart med dagens synsätt. Däremot ekologisk hållbarhet handlar om minskade transporter och minimal insats av extern energi. Det innebär att produktionen bör ske nära konsumtionen. Processerna är då komprimerade i rummet, men utdragna över tid. Sådana förhållningsätt fångas av slagord som ?slow food? och ?handla lokal producerat?. Men det står i motsats till ekonomisk hållbarhet och tillväxtens principer. Denna paradox mellan ekonomisk och ekologisk hållbarhet är fokus för det här föreslagna forskningsprojektet. Paradoxen framträder tydligt i ett forskningsprojekt som denna forskargrupp håller på att avsluta i Ydre kommun. Även den forskningen bygger på geografen Hägerstrands tidsgeografiska synsätt. Hägerstrand gjorde själv studier i Ydre redan på 40-talet och la då grunden för bl a innovationsspridningsteorier. Men nu är den samtida forskargruppen i Ydre på väg att finna andra generella teorier utifrån paradoxen mellan ekonomisk och ekologisk hållbarhet, vilket de ytterligare vill utveckla i det här föreslagna projektet. Syftet med det aktuella forskningsprojektet är därför att utvidga analysen av vad de tidigare lärt i Ydre för att skapa mer generellt giltiga modeller för att förstå och kanske även undvika paradoxen mellan ekologisk och ekonomisk hållbarhet. För att nå detta mål består projektet av tre delar. Först en om-analys av fältstudierna i Ydre och visst kompletterande material för att synliggöra paradoxen. Därefter utvecklingen av en tidsgeografisk modell som illustrerar och pekar på möjligheterna att överbrygga paradoxen. Denna modell kallar vi än så länge för Eco2. Slutligen kommer vi att formulera om denna akademiska modell så att den kan komma till nytta för design av politiska styrmedel, lokal samverkan och hållbar utveckling i allmänhet. I det här föreslagna forskningsprojektet kommer forskarna således att både ta ytterligare ett steg mot hållbarare verktyg för teoretisk analys och göra forskningsresultat mer allmänt tillämpliga genom att utveckla och begreppsliggöra dessa idéer. Projektet strävar efter att bygga broar över klyftan mellan synen på ekologisk och ekonomisk hållbarhet både akademiskt analytiskt och praktiskt politiskt. Det samarbets- och processorienterat synsättet som karaktäriserar projektet kommer att generera löpande resultat som presenteras, debatteras och diskuteras i såväl den akademiska världen som på den offentliga politiska arenan. Projektet kommer att kontinuerligt inbjuda till och utvecklas i förhållande till deltagande av lokala beslutsfattare, utvecklingsgrupper (byalag) och sociala/politiska entreprenörer (eldsjälar), de som på engelska kallas stakeholders. Ett övergripande resultat kommer förhoppningsvis vara nya sätt och metoder för att se på processer i tid och rum. Dessa synsätt bör integrera ekologisk-, ekonomisk- och sociala dimensioner av hållbar utveckling. För att kvalitetssäkra forskningsprocessens resultatet kommer de löpande att presenteras och diskuteras med både andra forskare och praktiker. De vetenskapliga resultaten kommer även, givetvis, att publiceras i vetenskapliga tidskrifter. För att nå ut till andra grupper kommer en även en lättillgänglig handbok med fokus på praktiska tillämpningar att publiceras.