Detaljerad information för diarienr  2013-1218  
 
 
Ämnesområde:
Samhällsvetenskaplig miljöforskning
Beslutsdat:  2013-11-12
Namn:
Räisänen, Christine
Titel:  Professor
Kön:  Kvinna
E-post: christine.raisanen@chalmers.se
Univ./Institution: Chalmers tekniska högskola - Bygg- och miljöteknik
Projekttitel (sv): Kartläggning av mellanchefers arbetssituation och ledarskapspotential i syfte att förbättra social hållbarhet i byggsektorn: En fråga om att tänka framåt
Projekttitel (eng): Mapping middle managers´ work situation and leadership potential to enhance social sustainability in the construction sector: A question of futures thinking
Värdhögskola: Chalmers tekniska högskola
SCB-klassificering: Byggproduktion, Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap, Arbetslivsstudier
Beviljat (SEK): Bidragsform   2013          
  Projektstöd   3902000          
Beskrivning: Det övergripande syftet med detta projektförslag är att belysa arbetssituationen för mellanchefer i byggindustrin och därigenom skapa bättre förutsättningar för ett bättre ledarskap. Detta projektförslag är initierat och framtaget med anledning av ett flertal undersökningar, gjorda både inom den byggmässiga fackpressen och inom områden som berör balans mellan yrkes-, familje- och privatliv, som har uppmärksammat att dessa mellanchefers arbetssituation växt sig alltmer ohållbar, fysiskt såväl som mentalt. De omständigheter som brukar nämnas som förklaringar till de upptrappade kraven är alltmer komplexa och fragmenterade arbetsuppgifter, som i sin tur följer av moderna teknik- och IT-system, ökade krav på tillgänglighet, rörlighet, och flexibilitet i det alltmer globala affärsklimatet, samt en ökande och ständigt närvarande osäkerhet på grund av de allt tvärare kasten i världsekonomin. Därtill sker stora förändringar i yrkeskårens demografi, med avseende på generationsväxlingar, könsfördelning, etnicitet och ursprung, sexuell läggning, akademisk och yrkesmässig bakgrund, social identitet och kompetens. Och alla dessa förändring sker inom en bransch som är dåligt förberedd; som saknar rutiner och relevant träning, dels inom företagen, men också inom de ingenjörsprogram som bedrivs som högre utbildning. Därför är det inte konstigt att det saknas nödvändigt professionellt vetande och expertis, och inte heller att trenden bland de yrkesverksamma inom byggindustrin är en ökad ovilja att ta sig an en mellanchefsroll. Det sker dessutom en radikal och snabb förändring på arbetsmarknaderna generellt sett. Utifrån ett genusperspektiv har under de senaste årtiondena en helt ny social och ekonomisk verklighet utvecklats, en verklighet som ännu har uppmärksammats väldigt lite inom byggindustrin.

Det vi specifikt refererar till här är den ökade andelen kvinnor på den svenska arbetsmarknaden, vilket i sin tur har resulterat i en omfattande ökning av familjer med dubbelinkomst, där rollförväntningarna på både kvinnor och män radikalt har förändrats, både gällande rollen som yrkesverksam, men även i rollen som förälder och privatperson. Dessa förändringar i familjerollerna och familjestrukturen har påverkan på arbetssituationen och följaktligen även på den social och ekonomiska hållbarheten på arbetsplatsen ? speciellt på lång sikt. Det finns ett generellt behov av att fundera kring den sociala hållbarheten inom byggindustrin, och ett mer specifikt behov av att problematisera de gällande sedimenterade institutionella strukturerna och normerna. Genom att uppmärksamma dessa problem kan man få till stånd förändringar som är mer överensstämmande med verkligheten. Inom området genusstudier har redan mycket gjorts för att förbättra kvinnors balans mellan arbete och familj, men väldigt lite uppmärksamhet har så här långt givits män i mansdominerade industrier. Genom att studera och belysa mellanchefers (där män fortfarande är i stor majoritet) situation i byggindustrin, och genom att samarbeta med yrkesutövarna för att förbättra den, skulle vi kunna motverka utbrändhet och stress bland mellanchefer och göra mellanchefspositionen mer attraktiv för både kvinnor och män.

Det övergripande målet med detta tvärvetenskapliga projekt är att studera och belysa arbetssituationen för mellanchefer i byggindustrin, för att därigenom skapa förutsättningar för ett bättre ledarskap. Med olika teoretiska och metodologiska angreppssätt kommer ska projektet undersöka mellanchefers arbetssituationer i byggsektorn samt deras individuella strategier för att upprätthålla en balans mellan arbets-, familje-, och privatliv under gällande företagsmässiga riktlinjer, rutiner och incitament. Projektets andra del är planerad som en interventions- och samarbetsstudie med tre deltagande organisationer för att öka medvetandegraden kring dessa frågor samt att ta fram konkreta förslag som kan förbättra mellanchefernas arbetssituation. Därför ligger en fördjupningsstudie inom social hållbarhet, som fokuserar på arbets- (och livs) situationen för mellanchefer i byggindustrin i tiden. Resultaten kan bidra till nya lösningar på arbetsplatserna och förbättra den sociala kompetensen bland chefer på mellannivå. Studien skulle kunna leda till en proaktiv granskning, och en planering och organisering av chefers arbetssituationer. Detta skulle i sin tur kunna leda till att minska stress, utbrändhet och sjukfrånvaro på arbetsplatserna, och öka produktiviteten.