Detaljerad information för diarienr  2015-173  
 
 
Ämnesområde:
Bygg- och produktionsteknik
Beslutsdat:  2015-06-16
Namn:
Sasic Kalagasidis, Angela
Titel:  Docent
Kön:  Kvinna
E-post: angela.sasic@chalmers.se
Univ./Institution: Chalmers tekniska högskola - Bygg- och miljöteknik
Projekttitel (sv): Användning av tak för att minska risken för översvämning orsakade av skyfall i urbana områden
Projekttitel (eng): Potentials of using existing roofs for mitigation of storm water flooding risks in urban areas
Värdhögskola: Chalmers tekniska högskola
SCB-klassificering: Husbyggnad, Infrastrukturteknik, Vattenteknik
Beviljat (SEK): Bidragsform   2015 2016 2017      
  Hållbart samhällsbyggande   1404000 1404000 1403000      
Beskrivning: Risken för översvämning orsakade av skyfall minskas genom att använda absorberade tak

Översvämningar orsakade av skyfall har under de senaste åren orsakat svåra skador på infrastruktur i Sverige och övriga Skandinavien. Framtida klimatscenarior pekar på ännu kraftigare regn i regionen vilket kräver en effektivare hantering av dagvatten än idag. Detta projekt kommer att utveckla lösningar för hur existerande byggnader kan användas till att hantera dagvatten i urbana områden. Huvudsyftet är att öka den yta som kan användas för fördröjning av dagvatten genom att använda de befintliga taken i staden. Laborativa försök i kombination med beräkning av lokala regnmängder ger goda förutsättningar för att optimera placeringen av absorberande tak. Projektgruppen består av forskare från Sverige och Norge vilka kompletteras av nyckelkompetenser från byggnation, vatten- och miljöförvaltning samt fastighetsförvaltning. Projektet har ett högt samhällsvärde eftersom det utgår från ett preventivt och proaktivt synsätt på hur samhällets sårbarhet kan minskas. Genom att bättre använda den befintliga infrastrukturen kan nödvändiga satsningar för att öka samhällets robusthet göras på de platser där effekten blir maximal. På detta sätt används samhällets resurser optimalt.