Detaljerad information för diarienr  2016-1112  
 
 
Ämnesområde:
Naturresursutnyttjande och materialåtervinning
Beslutsdat:  2016-11-07
Namn:
Wikström, Fredrik
Titel:  Docent
Kön:  Man
E-post: fredrik.wikstrom@kau.se
Univ./Institution: Karlstad University - Institutionen för ingenjörs och kemivetenskaper,
Projekttitel (sv): Hur minska miljöpåverkan av vår livsmedelskonsumtion: samband mellan förpackningsdesign, konsumentbeteende och livsmedelssvinn.
Projekttitel (eng): How to reduce the environmental impact of our food: the relationship between packaging design, consumer behaviour, and food waste.
Värdhögskola: Karlstad University
SCB-klassificering: Övrig annan teknik
Beviljat (SEK): Bidragsform   2017 2018 2019      
  Projekt   927151 927151 927151      
Beskrivning:

Är förpackningen en miljöbov eller en miljöhjälte? Ja det beror alldeles på vilka glasögon man sätter på sig. Förpackningens funktion, att skydda innehållet på sin väg från producent till slutlig användning är definitivt åt hjältehållet. I länder som saknar en effektiv distribution med bland annat skyddande förpackningar går stora mängder av den producerade maten till spillo eftersom den hinner bli dålig innan den ska konsumeras.

I industrialiserade länder når den mesta av maten konsumenten i ett gott skick på grund av förpackningar och utbyggda kyl- och fryssystem. Där har istället förpackningens roll som miljöbov uppmärksammats under de senaste decennierna. Förpackningar anses onödiga och de bygger sopberg. Minimering och återvinning av förpackningsmaterial har stått i fokus. Det är naturligtvis väldigt bra att minska förpackningens direkta miljöpåverkan, men dess funktion som miljöhjälte, att skydda innehållet, glöms ofta bort.

Eftersom innehållet i förpackningen ofta har mångdubbelt större miljöpåverkan än själva förpackningen är det olyckligt att förpackningens funktioner inte uppmärksammas på samma sätt som förpackningsmaterialet. I industriella länder slänger konsumenterna ungefär en tredjedel av all inhandlad mat. En hel del av detta skulle kunna undvikas med förpackningar som bättre svarar mot konsumentens behov. Det kan handla om att förpackningen innehåller rätt mängder, att den är enkel att använda och tömma, att det finns tydlig information om hur man ska dosera för olika behov, och hur länge innehållet kan konsumeras på ett säkert sätt.

I det här projektet vill vi ta reda mer på vilka förpackningsegenskaper som spelar störst roll för livsmedelssvinnet för olika produkter. För färskvaror som mejeriprodukter är det troligen viktigast att mängden är rätt anpassad efter behovet. För torra varor som ris kan det istället vara svårigheter att dosera efter behov som gör att det kokas för mycket och slängs. Något som är viktigt är att ta mer hänsyn till olika konsumentgrupper. Hälften av alla hushåll är singelhushåll, och många är äldre. Där behövs mer anpassning av lämpliga förpackningsstorlekar och att det är lätt att hantera förpackningen så att man inte spiller.

Forskningen är tvärvetenskaplig och bygger på den teori och empiri som forskare vid Karlstads universitet tagit fram under senare år. Genom att kombinera tjänsteteori och livscykelanalys kan interaktionen mellan produktegenskaper och konsumentbeteende analyseras, något om oftast inte inkluderas i livscykelanalyser.

Projektet består av två studier samt skrivandet av en populärvetenskaplig bok. Den första studien består av en litteraturstudie där orsaker till livsmedelssvinn för olika produkter sammanställs. Utifrån denna samt en sammanställning av förpackningsattribut bedömer en expertpanel vilka förpackningsattribut som är mest betydelsefulla för svinnet för respektive produkt.

Den andra studien är en hushållsstudie med samma syfte som den första. Medlemmarna i hushållen dokumenterar allt sitt livsmedelssvinn genom fotografering. Bilderna analyseras och intervjuer görs i varje hushåll. Utifrån bilderna härleder vi vilka produkter svinnet kommer ifrån och reder ut orsakerna till svinnet. Härigenom kan vi identifiera vilka förpackningsegenskaper som påverkat.

Slutligen vill vi i projektet ta fram en populärvetenskaplig bok om förpackningars indirekta miljöeffekter och påverkan på beteenden; hur förpackningsdesign kan minska energiåtgången för distribution, hur mängden livsmedelssvinn som beror på konsument kan minskas, osv. Vi behöver medvetandegöra förpackningens roll som miljöhjälte jämte den som miljöbov för att nå målet; en minskad belastning på miljön.