Detaljerad information för diarienr  2013-01794  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2013-12-04
Namn:
Baeten, Guy
Titel:  Professor
Kön:  Man
E-post: guy.baeten@keg.lu.se
Univ./Institution: Malmö Högskola - Urbana studier
Projekttitel (sv): CRUSH - CRitical Urban Sustainability Hub
Projekttitel (eng): CRUSH - CRitical Urban Sustainability Hub
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Annan samhällsbyggnadsteknik, Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap, Kulturstudier
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: CRUSH - CRitical Urban Sustainability Hub sammanför de fem största forskningsmiljöerna för urban och bostadsforskning i Sverige; Institutet för bostads och urbanforskning, vid Uppsala universitet, Institutionen för kulturgeografi vid Lunds universitet, Institutionen för urbana studier, Malmö högskola, Centrum för urbana studier i Hammarkullen (Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet) och Institutionen för arkitektur vid Lunds tekniska högskola, som också är en del av den nationella starka forskningsmiljön ?Architecture in Effect ? Rethinking the Social in Architecture?. Forskarna inom CRUSH har lång erfarenhet av samarbete och för samman olika kompetenser från geografi, arkitektur, planering, sociologi och urbana studier. CRUSH har som målsättning att vara en stark forskningsmiljö som kritiskt engagarerar sig i aktuella frågor om hållbar stadsutveckling generellt, och med specifikt fokus på den akuta bostadskrisen. CRUSH antar att hållbara insatser inte kan vara universella och att de ges olika betydelser för olika sociala grupper, samt att dessa betydelser kan komma i konflikt med varandra. Sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarhetsperspektiv var initialt inte en illustration av en möjlig harmonisk triad utan en framställning av motstridiga intressen och potentiella konflikter. Definitioner och begrepp av hållbarhet är del av processer av emancipation eller exkludering och förutsätter därför en förståelse av jämlikhet och rättvisa. Om inte, så blir hållbar utveckling ett tomt begrepp, som döljer specifika intressen och privilegier. Utifrån denna förförståelse kommer CRUSH att undersöka i vilken grad bostadsmarknaden idag är på väg mot ett dysfunktionellt tillstånd, och vilka insatser som kan göras för att förhindra en sådan utveckling. Bostadsfrågan utgör kärnan för nya ekologiska och klimatsmarta lösningar, social rättvisa och hälsa, och är central för urban ekonomisk utveckling. Sammantaget är bostadsfrågan nyckeln till livskvalitet i vardagen. Projektet syftar till att undersöka institutionella ramar och förutsättningar för bostadsstyrning i relation till aktörer, sociala rörelser och boende i en kollaborativ forskningsprocess. CRUSH samarbetar med slutanvändarna på flera olika sätt, både i själva identifierandet av frågeställningar och problemställningar, men också i spridningen av ny kunskap. Två fysiska mötesplatser kommer att användas; ett i Centrum för urbana studier i Hammarkullen i Göteborg och ett på Kvarnby folkhögskola i Malmö. Här kommer forskare (även från den internationella referensgruppen) mötas med aktörer från företag och civilsamhället för att diskutera erfarenheter och forskningsresultat.
Inomvetenskaplig redovisning:
Populärvetenskaplig redovisning: