Detailed information, registration no.  2016-00824  
 
 
Research area:
Miljöeffektforskning
Granted:  2016-11-07
Name:
Gudmundsson, Anders
Title:  Docent
Sex:  Man
Email: anders.gudmundsson@design.lth.se
Univ./Department: Lunds universitet - Designvetenskaper
Project title (sw): Hälsoeffekter på människor av utsläpp från fordon som drivs med biodiesel.
Project title (eng): Health effects on humans of emissions from vehicles operated with biodiesel.
Adm. org.: Lunds universitet
Classification: Övrig annan medicin och hälsovetenskap
Grant (SEK): Type of grant   2017 2018 2019      
  Projekt   998667 998667 998667      
Abstract:

Vi vet idag att många typer av luftburna partiklar vi har omkring oss är skadliga för hälsan. Det gäller både påverkan på lungor och hjärt-kärl-system. Studier baserade på stora populationer som lever i olika miljöer visar tydligt på ett samband mellan uppmätta partikelhalter i luft och sjuklighet och dödlighet. Ökad uppmärksamhet riktas alltmer på mycket små partiklar (i så kallad nanostorlek). Sådana partiklar bildas ofta vid förbränningsprocesser. Sedan industrialismens genombrott är det mänskliga aktiviteter som står för de huvudsakliga partikelbidraget till luften utom när vi har episoder av skogsbränder och vulkanutbrott. Fordonstrafikens emissioner har stått och står för en stor del av de luftföroreningar vi utsätts för. Emissionerna ger såväl bidrag till växthusgaser som hälsofarliga gaser och partiklar. Det finns idag en stark politisk och i övrigt samhällelig strävan att förändra fordonsflottan till att drivas av förnybara bränslen. Biogas och olika slags så kallad biodiesel är exempel på sådana drivmedel. Idealt innebär det vid sådan bränsleanvändning inget nettotillskott av växthusgaser. Man utgår ofta från att miljövänligheten ska gå hand i hand med hälsoeffekterna så att riskerna ska bli mindre. Det finns idag dock få studier som ger oss någon vägledning när det gäller de nya bränslenas toxicitet och påverkan på hälsan. Samtidigt sker en övergång till att en allt större del av fordonsflottan utgörs av dieseldrivna bilar med avancerad partikelrening. Detta innebär dels att masskoncentrationer av sotpartiklar minskar, dels att förhållandet mellan kväveoxider och partiklar ändras. Vad detta innebär för hälsopåverkan vet vi inte fullt ut . Det är därför mycket angeläget att tidigt i utvecklingen undersöka om nya hälsorisker uppkommer och få kunskap om vilka typer av bränslen som också innebär en hälsomässigt hållbar utveckling. Vi har under många år byggt upp metodik där vi kan göra detaljerade studier av avgasemissioner samtidigt som vi kan studera snabba fysiologiska effekter på människan. Vi studerar påverkan på hjärta och kärl, lungfunktion och ämnen som kroppen bildar när vi utsätts för ämnen som kan ge inflammation, så kallade biologiska markörer i blod och urin. Detta görs i kontrollerade kammarstudier där människor exponeras för halter som kan finnas i de miljöer där människor vistas. Tidigare studier har visat att vi påverkas på olika sätt av olika partiklar. Bland annat har vi och andra forskargrupper tydligt kunnat se att exponering för dieselpartiklar ger mer negativa effekter på människan än andra typer av partiklar. I detta projekt ska effekter på människan av emissioner från motorer som drivs av biodiesel studeras i välkontrollerade kammarstudier. Vi ska också undersöka hur olika kemiska komponenter hos biodieselpartiklar bidrar till toxiciteten. Det gör vi för att kunna jämföra med traditionella bränslen och med andra typer av partiklar som människor utsätts för. Vi ska också jämföra med helt ren luft och med partiklar som anses helt ofarliga. För de senare väljer vi havssaltpartiklar av typ och koncentration man kan andas in när man befinner sig nära havet. För att genomföra detta projekt krävs ett utpräglat tvärvetenskapligt arbetssätt med ett flertal olika kompetenser inblandade. Projektgruppen är sammansatt av fysikalisk/kemisk kompetens för att kunna förstå den komplexa luftmiljön, av arbets- och miljömedicinsk kompetens föra att förstå kopplingen mellan miljö och hälsopåverkan, av hjärt-kärl-medicinsk kompetens och bioteknisk kompetens för att kunna tolka kroppens elektriska signaler och fysiologiska reaktioner samt specialister på förbränningsmotorer/förbränningsprocesser för att förstå sambandet mellan bränsle, förbränning och emissioner. Projektet ska leda till ökade kunskaper om fysiologisk påverkan av olika bränsletyper. Detta behövs för att vi ska kunna avgöra om hälsoriskerna från fordonsemissioner förändras när vi nu ställer om till biobränslen. Det kommer också att ge information om hur ny reningsteknik och sätt att optimera förbränningsprocessen eller bränslesammansättningar bör utformas för att minska de negativa hälsoeffekterna.