Detaljerad information för diarienr  2016-20129  
 
 
Ämnesområde:
Miljöforskning, övrigt
Beslutsdat:  2016-08-24
Namn:
Löfström, Charlott
Titel:  Tekn doktor
Kön:  Kvinna
E-post: charlotta.lofstrom@ri.se
Univ./Institution: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut - Jordbruk och livsmedel
Projekttitel (sv): Säkert och energieffektivt tappvarmvatten - kontroll av Legionella i biofilm genom innovativ implementering av begränsade vatten
Projekttitel (eng): Safe and energy efficient domestic hot water - control of Legionella biofilm formation through innovative implementation of limited water volumes
Värdhögskola: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
SCB-klassificering: Mikrobiologi, Energisystem
Beviljat (SEK): Bidragsform   2016 2017        
  HÅLLBART S   1084000 1084000        
Beskrivning: Utvärdering av system för lägre tappvarmvattentemperatur med bibehållen säkerhet mot Legionella-tillväxt. Det finns ett behov att utveckla säkra och hållbara metoder att hantera Legionella i tappvarmvatten. Dels behöver risken för Legionellasmitta minskas, då minst 100-150 men kanske uppåt 1000 fall av smitta sker årligen i Sverige. Dels ser vi potential att minska kostnader och energianvändning genom att använda andra metoder än de åtgärder som vanligen används i dagsläget. Effekten hos dagens åtgärder är inte alltid garanterad och i vissa fall kan de ge upphov till andra oönskade problem. Exempelvis leder sanering genom temperaturhöjning ofta till att Legionellahalten sjunker momentant, men stiger till tidigare nivå efter ett fåtal veckor. Dessutom kan den höga temperaturen leda till skador i installationen med läckage som följd.Det finns därför ett behov att utveckla metoder som minskar risken för etablering av Legionella i rörsystem och samtidigt möjliggör en sänkning av tappvarmvattentemperaturen. Ett sätt att hantera Legionella i tappvarmvatten är att utforma tappvarmvatteninstallationen för att minimera risken för att legionellan etablerar sig. Syftet med projektet är utreda hur en installationsprincip, 3-litersregeln, påverkar Legionellatillväxten i rörsystem samt hur den kan implementeras i fastigheter. 3-litersregeln är baserad på momentan uppvärmning av tappvarmvattnet och begränsning av tappvarmvattenvolymen till 3 liter.En sänkning av tappvattentemperaturen skulle ge en stor miljö- och energivinst då primärenergianvändningen skulle minska vid varmvattenberedning från fjärrvärme, värmepumpar och solvärmesystem. För fjärrvärmesektorn innebär en sänkt tappvarmvattentemperatur en lägre möjlig distributionstemperatur, vilket ger vinster i form av lägre värmeförluster, fler möjliga spillvärmekällor, ökad livslängd hos rör och komponenter samt ökat elutbyte i kraftvärmeverk. Energiutvinningen från solvärmeanläggningar ökar med cirka 10 % och värmefaktorn hos värmepumpar ökar med cirka 30 % vid en sänkning av tappvattentemperaturen till 45 ˚C.I det här projektet vill vi utreda en möjlig utformningsprincip för tappvarmvatteninstallationen där man har en momentan uppvärmning av tappvarmvattnet vid behov samt en begränsning av tappvarmvattnets volym till maximalt 3 liter. Denna princip refererar vi till som 3-litersregeln. Anledningen är att vi ser att utformningen av tappvarmvatteninstallationen är grunden till Legionellaproblematiken, eftersom legionella tillväxer i vatten som under en längre tid inte kan upprätthålla rätt temperatur. Det är med andra ord viktigt att bygga rätt från början så att förutsättningarna för Legionellatillväxt minimeras. 3-litersregeln ser vi som en enkel och robust princip som har stor potential att minimera Legionellarisken då legionellan i tappvarmvattensystem främst tillväxer i stillastående varmt vatten och i komplexa system baserade på varmvattencirkulation (VVC) med många blindledningar. En annan fördel med 3-litersregeln är att det blir enklare att lokalisera smittkällan och därefter sanera jämfört med ett system baserat på VVC eftersom Legionellakällan endast kan befinna sig mellan värmekällan och tappstället, vilket är en volym på max 3 liter.I projektet deltar förutom forskare även fastighetsägare, företag, myndigheter och organisationer med anknytning till varmvatteninstallationer, för att bidra med erfarenhet och kompetens ur olika synvinklar. Fastighetsägare delar kunskap om behov ur användares och byggnadens synvinkel samt eventuella erfarenheter av Legionellaproblem. Även konsulter som bl.a. arbetar med Legionellasanering och representanter för vvs-installatörer bidrar med viktig praktisk kunskap om verkliga varmvattensystem. Tillverkare av vattenvärmare av olika typer bidrar i innovation av produkter som motsvarar de principer som projektet fokuserar på. Slutligen medverkar myndigheter då möjligheten att sänka temperaturen är beroende av regelverkens utformn