Detailed information, registration no.  2017-00564  
 
 
Research area:
Klimat- och atmosfärforskning
Granted:  2017-11-10
Name:
Thomson, Erik
Title: 
Sex:  Man
Email: erik.thomson@gu.se
Univ./Department: Göteborgs universitet - Kemi och molekylärbiologi, inst för
Project title (sw): Mänsklig påverkan på nordiska och arktiska klimat och luft: sjöfart, vatten- och ismoln, och partiklar
Project title (eng): Human influence on Nordic and Arctic Climate and Air: shipping, mixed-phase clouds, and particles
Adm. org.: Göteborgs universitet
Classification: Klimatforskning, Multidisciplinär geovetenskap, Meteorologi och atmosfärforskning
Grant (SEK): Type of grant   2018 2019 2020      
  FramFo   999667 999667 999667      
Abstract: I detta projekt kommer vi undersöka hur partiklar från fartygstransport påverkar molnprocesser och därmed klimatet i Arktis och i Norden. I takt med att jordytans medeltemperatur ökar, och havsisens utbredning minskar, så öppnas en möjlighet för fartyg att korsa den Arktiska bassängen. Detta innebär en tidsvinst för transporter från Europa till Asien och troligtvis även en ekonomisk vinst för rederierna då mindre bränsle förbrukas. Men fartyg släpper ut stora mängder partiklar vilka kan påverka molnbildning genom att de agerar som kärnor då molndroppar och iskristaller bildas. Molnen spelar en central roll i klimatsystemet, framförallt i Arktis men även i Norden, genom att reglera energiflöden vid ytan som i sin tur påverkar t.ex. hur havsisen fryser och smälter. I slutändan kan fartygsutläppen medföra att klimatet värms upp ännu snabbare med svåra ekonomiska och miljömässiga konsekvenser för Arktis och de Nordiska länderna.Mätningar som gjorts i Göteborgs hamn under de senaste åren visar att mängden partiklar som agerar som iskärnor är betydligt högre i en fartygsplym jämfört med i omgivande luft. Om fler iskristaller bildas kan molnens strålningsegenskaper (hur de reflekterar solstrålning och sänder ut värmestrålning) ändras, och även molnens förmåga att bilda nederbörd och därmed deras livslängd kan påverkas. Men det är osäkert exakt vilka partiklar från fartygen i Göteborg som agerar som iskärnor, och effekten från partiklarna på en större skala (lokal till regional) är också okänd. I detta projekt kommer vi täppa till en del av dessa kunskapsluckor, dels genom att göra systematiska laboratorieexperiment där vi undersöker hur partiklar från olika drivmedel och förbränning bildar is- och molndroppskärnor, dels genom detaljerade numeriska modellsimuleringar där vi undersöker hur molnprocesserna påverkas på en större skala. Experter i Göteborg och Frankrike kommer utföra experimenten vilka både är idealiserade och utformade för att motsvara förbränningsvillkor i verklig, marin, miljö. Den tredimensionella numeriska modellen är utvecklad i Stockholm och beskriver noggrant kemiska och fysiska processer som vi vet är viktiga för molnbildning i Arktis. Forskningen kommer ge oss värdefull information om hur en utökad exploatering av Nordiska och Arktiska hav påverkar moln och klimat, och därmed bättre underlag för att göra framtida, kloka, politiska beslut.