Detailed information, registration no.  2017-01015  
 
 
Research area:
Byggnaden som system
Granted:  2017-11-10
Name:
Dalenbäck, Jan-Olof
Title:  Professor
Sex:  Man
Email: jan-olof.dalenback@chalmers.se
Univ./Department: Chalmers tekniska högskola - Installationsteknik
Project title (sw): Vägar till bättre inomhusmiljö i svenska skolor
Project title (eng): Ways to Improving Indoor Environmental Quality in Swedish Schools
Adm. org.: Chalmers tekniska högskola
Classification: Husbyggnad, Miljöanalys och bygginformationsteknik
Grant (SEK): Type of grant   2018 2019 2020      
  Projekt   999667 999667 999667      
Abstract: Skolan är den inomhusmiljö där nästan två miljoner barn tillbringar majoriteten av sin vakna tid utanför hemmet. Bristande inomhusmiljö i skolor är allvarligt eftersom det kan ha negativa effekter på skolbarnens hälsa och välbefinnande. Dessutom kan deras inlärningsförmåga påverkas negativt. Dålig innemiljö har alltså allvarlig påverkan både på hälsa och skolresultat.Folkhälsomyndigheten genomförde under 2014-2015 ett nationellt tillsynsprojekt om inomhusmiljön i skolor. Det visade sig att nästan en tredjedel av skolorna inte hade godkänts vid den obligatoriska ventilationskontroll (OVK) som ofta tas som tillräckligt bevis för att inomhusklimatet och inomhusluftens kvalitet är bra. I drygt 40 procent av skolorna förekom klagomål dels på dålig luftkvalitet, dels på temperaturproblem. En övergripande slutsats av tillsynsprojektet var att arbetet med egenkontroll av skolmiljön enligt miljöbalken i många fall inte fungerar.Projektet syftar till att kritiskt granska och pröva nya metoder för systematisk bedömning av inneklimat och luftkvalitet i skolor. Projektet utgår från ett brett perspektiv som inbegriper alla aktörer vars beslut påverkar skolans fysiska miljö och därmed barns och skolpersonals hälsa.Ett urval skolor med varierande klagomålsfrekvens kommer att detaljstuderas, dels genom objektiva mätningar, dels genom subjektiva bedömningar av innemiljöns kvalitet. Skolorna för undersökningen ska väljas i samarbete med fastighetsförvaltaren, rektorer och skolskyddsombud. Planen är att undersöka två till tre klassrum i mellanstadium i ungefär trettio skolor. De objektiva mätningarna innefattar ventilationsflöde, CO2, temperatur, luftfuktighet och utvalda luftföroreningar - gaser och partiklar med vetenskapligt förankrade riktvärden för god luftkvalitet. De subjektiva bedömningarna dokumenteras med hjälp av brukarenkäter beträffande det termiska klimatet och den upplevda luftkvaliteten. Byggnadernas tekniska utformning och skick dokumenteras med uppgifter om ålder, geografiskt läge, byggnadsteknik, ventilationslösning, antal elever, etc.Byggnaderna kommer att rangordnas beträffande innemiljöns kvalitet, dels avseende termiskt klimat, dels avseende luftkvalitet. Dessutom kommer ett sammanfattande innemiljöindex att prövas i analysen. Indexet är ett sätt att förenkla bedömningen av de uppmätta halterna av flera olika föroreningar, inte var och en för sig utan tillsammans. Rangordningen av skolorna kommer att ske enligt både innemiljöinexet och svaren från enkätundersökningen om barnens upplevelse av temperaturförhållanden och luftkvaliteten. Avsikten är att identifiera tekniska lösningar som innebär en risk att innemiljön inte blir fullgod. Projektet ska mynna ut dels i ett förslag till metod för undersökning av innemiljön i skolor, dels goda exempel på ändamålsenliga och säkra tekniska lösningar för god innemiljö i skolor. Projektet utförs i nära samverkan med skolverksamheter, förvaltare av skolbyggnader och driftpersonal.Det måste finnas kunskap och metoder för att genomföra systematiska innemiljöundersökningar som leder fram till rätt slutsatser om vilka förbättringsåtgärder som krävs. Det är just sådan kunskap och sådana metoder som är i fokus i det föreslagna projektet.