Detaljerad information för diarienr  2017-01078  
 
 
Ämnesområde:
Landsbygdsutveckling/Regional utveckling
Beslutsdat:  2017-11-10
Namn:
Hammer, Monica
Titel:  Docent
Kön:  Kvinna
E-post: monica.hammer@sh.se
Univ./Institution: Södertörns högskola - Naturvetenskap, miljö och teknik
Projekttitel (sv): Tätortsnära kulturlandskap i förvandling - implikationer för ekosystemtjänster i lokal planering
Projekttitel (eng): Transforming cultural landscapes in expansive peri-urban areas implications for ecosystem services in local planning
Värdhögskola: Södertörns högskola
SCB-klassificering: Miljövetenskap
Beviljat (SEK): Bidragsform   2018 2019 2020      
  Projekt   952944 952944 952944      
Beskrivning: Den svenska landsbygden och jordbrukslandskapet har under de senaste 150 åren genomgått stora förändringar bland annat med en ökad urbanisering och som en naturlig följd har förändringarna varit särskilt stora runt storstäderna. Förändringen i det tätortsnära landskapet påverkas både av ekonomisk och politisk utveckling av jordbruket men också av rekreationsbehovet skapat av storstadens invånare. Detta landskap präglas av en mångfald olika nyttjanden som behöver förvaltas med nya planeringsverktyg och processer som kan visualisera och bidra till en hållbar planering och utveckling.I Sverige har vi de senaste decennierna haft en kraftig ökning av antalet hästar, så att hästarna nu är fler än antalet mjölkkor. Flest hästar hittas idag i tätortsnära områden och det är nästan uteslutande kopplat till rekreationsverksamhet. Detta nya rurala landskap som präglas av hästhållning för rekreation har många likheter med det traditionella jordbrukslandskapet och är betydelsefullt för att upprätthålla ett ruralt kulturlandskap. Det finns dock också skillnader som behöver belysas och införlivas i fysisk planering och förvaltning.Hästen har förvandlats från ett bruksdjur inom jordbruk och försvar till en leverantör av kulturella ekosystemtjänster, men också andra kategorier av ekosystemtjänster påverkas såsom ekosystemens status och funktion samt den biologiska mångfalden. I tätortsnära områden där konkurrensen om mark är stor är marktillgången ofta ett problem för hästhållningen. Ett hårt betningstryck och gödselproblematik kan också bidra med näringsläckage till våra vattendrag. Inom hästsektorn finns ett brett spektrum av aktörer, där en ökad kunskapsbildning om hur hästen påverkar olika ekosystemtjänster behövs för att utveckla en hållbar hästhållning - hästen "som planetskötare". Även inom kommunal och regional planering behövs ökad kunskap och förståelse för hästens roll i tätortsnära områden. Det behövs också en utveckling av lämpliga former för att integrera hästverksamheters behov och möjligheter i planering och förvaltning.I detta tvärvetenskapliga projekt vill vi bidra till kunskapsutvecklingen kring en hållbar planering och utveckling i multifunktionella tätortsnära områden där hästhållningens påverkan och behov av olika ekosystemtjänster utgör ett huvudexempel. Projektet är planerat att utföras i tre kommuner i Stockholmsregionen (Vallentuna, Ekerö och Huddinge). Våra frågeställningar handlar om att identifiera ekosystemtjänster relaterade till hästhållning och hur de uppfattas av hästägarna. Vi kommer att studera hävd av hagmarker och gödselproblematik kopplat till miljömål om fågelbiodiversitet och om minskning av näringsläckage för en god ekologisk vattenstatus. Vi vill undersöka hur förändringen från traditionellt jordbruk inriktat mot livsmedelsproduktion till de nya rekreationsinriktade hästgårdarna påverkat förutsättningarna för jordbrukslandskapets fågelfauna som en indikator för biologisk mångfald. Vi kommer att använda data från tidigare fågelinventeringar och jämföra dessa med nya aktuella inventeringar. Fältbesök på ca 20 gårdar per kommun kommer att göra det möjligt att undersöka hur hästgårdarna aktivt arbetar med näringsläckage och risker med betesskador i hagmarker. Vi vill dessutom undersöka hur hästverksamhet är inkluderad i kommunal och regional planering och förvaltning. Projektet syftar till att bidra till utveckling av former för samverkan och deltagande i planering och förvaltning. Projektgruppen består av forskare inom områdena naturresurshushållning, naturgeografi och ekologi, och vi kommer även att samarbeta aktivt med olika aktörer såsom ornitologiska föreningar och intresseföreningar för hästnäringen och lokal kommunal förvaltning. Projektet kommer också att bygga på, officiella planerings- och policydokument, markanvändningsdata och kartmaterial ett antal intervjuer och gårdsbesök med fältinventeringar, samt dialogmöten där olika aktörer samlas.