Detaljerad information för diarienr  2017-01889  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2017-11-10
Namn:
Bäckstrand, Karin
Titel:  Professor
Kön:  Kvinna
E-post: karin.backstrand@statsvet.su.se
Univ./Institution: Stockholms universitet - Statsvetenskapliga institutionen
Projekttitel (sv): Klimatpolitiska initiativ efter Paris: Icke-statliga aktörers roll i Sveriges omställning till en fossilfri välfärdsstat
Projekttitel (eng): Climate action in the post-Paris policy landscape: The role of non-state initiatives in the transformation of Sweden into a fossil fuel-free welfare state
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Statsvetenskap
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Klimatåtgärder från icke-statliga aktörer som företag, investerare, kommuner, städer, regioner och civilsamhälle inom sektorer som förnybar energi, transport, jordbruk spelar en alltmer central roll i samhällets klimatomställning. Klimatavtalet från Paris 2015 betonar betydelsen av frivilliga klimatåtaganden från icke-statliga och subnationella aktörer, vilket förstärkts ytterligare av att USA aviserat att de ska dra sig ur Parisavtalet. FN:s klimatkonvention (UNFCCC) administrerar en portal med drygt 12 000 klimatåtaganden från städer, företag och civilsamhälle i olika konstellationer. Parisavtalet representerar ett skifte från reglering till frivillighet där stater i högre grad styr genom att mobilisera och koordinera dessa icke-statliga aktörer och initiativ mot långsiktiga mål som en koldioxidfri samhällsomvandling. Sveriges politiska mål att bli världens första fossilfria välfärdsstat och regeringens initiativ 'Fossilfritt Sverige' (där drygt 200 företag och kommuner ingår) är en illustration av denna nya form av klimatstyrning. Detta projekt belyser statens roll i samspelet med icke-statliga aktörer i klimatomställningen. Vi gör detta genom att undersöka den roll Sverige spelar i landskapet av nationella och transnationella klimatinitiativ där olika konstellationer av företag, städer och civilsamhälle deltar. Tre moduler utvecklas för att förstå typer, effekter och implikationer av samspelet mellan stat och icke-statlig aktörer i Sveriges omställning till ett fossilfritt samhälle. Projektet kommer som första steg att kartlägga nationella och internationella klimatinitiativ där svenska privata och offentliga aktörer deltar. För det andra kommer klimatinitiativens effektivitet och legitimitet utvärderas både med avseende på de deltagande aktörernas uppfattningar och huruvida initiativen uppfyller mål som reduktion av växthusgaser, transparens, och representation av samhällsaktörer. För det tredje kommer projektet att analysera de politiska effekterna av ett tätare samarbete mellan staten och icke-statliga aktörer. Slutligen kommer projektet ta fram policy-relevant kunskap och rekommendationer till politiker, förhandlare och beslutsfattare för om, hur och när frivilliga klimatinitiativ kan bidra till samhällets klimatomställning. Projektet kombinerar kvalitativa och kvantitativa metoder såsom enkäter, nätverksanalys, semistrukturerade intervjuer och diskursanalys för att generera nya empiriska och teoretiska insikter om hur stater och icke-statliga aktörer mobiliserar för en transformation till ett fossilfritt samhälle. Förutom projektets bidrag till den samhällsvetenskapliga miljölitteraturen och policyrekommendationer, kommer projektets datainsamling generera en användbart databas över aktuella klimatinitiativ av svenska icke-statliga aktörer. Projektet leds av Statsvetenskapliga institutionen på Stockholms Universitet med deltagande forskare från Linköpings Universitet och Vriije Universitet i Amsterdam. Forskargruppen kombinerar expertis inom internationell klimatpolitik, teorier om den gröna staten, icke-statliga aktörer, samt nätverksanalys och enkätmetodik. Ett vetenskapligt råd av internationella forskare samt ett råd av praktiker kommer att etableras för att bistå projektet. Projektet kommer att leverera en doktorsavhandling, 5 vetenskapliga artiklar, en populärvetenskaplig bok, tre policy briefs, samt arrangera workshops med beslutsfattare och deltagare från civilsamhälle och företagssektorn. Projektet kommer att ge ett angeläget bidrag till förståelsen av hur aktörer kan navigera i det nya politiska landskapet där Parisavtalet ska implementeras och där icke-statliga aktörer som kommuner, städer och företag får kliva fram och ta större ansvar i ljuset av USAs avhopp. Denna kunskap är viktig för en mängd samhällsaktörer både inom och utanför Sverige och projektet kommer därför att vara av intresse för beslutsfattare, forskare, civilsamhället, företag och andra aktörer som är eller vill bli engagerade i klimatarbetet.