Detaljerad information för diarienr  2017-01896  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2017-11-10
Namn:
Schumann, Barbara
Titel:  Docent
Kön:  Kvinna
E-post: barbara.schumann@umu.se
Univ./Institution: Umeå universitet - MED Inst. för epidemiologi och global hälsa
Projekttitel (sv): Resilienta folkhälsa i samband med storskalig migration som följd av torkan i Östafrika: Kunskapsläge och kunskapsbehov
Projekttitel (eng): Resilient public health in the context of large-scale, drought-related migration in East Africa: Knowledge status and knowledge needs
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Miljövetenskap, Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi, Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Befolkningen i Östafrika har under många år drabbats av upprepad torka orsakad av klimatförändringar. På grund av politisk instabilitet och konflikter i samband med den nuvarande torkan riskerar över tio miljoner människor att drabbas av svält, vilket leder till att de tvingas fly - oftast i det egna landet, men även till grannländer. Detta är en allvarlig belastning för folkhälsosystem i de samhällen som mottar hundratusentals flyktingar i byar och läger. Hälsovården måste kunna säkerställa livsviktiga tjänster såsom vaccinationer, och mödra- och barnhälsovård till stora antal undernärda och sjuka migranter. Bristen på ekonomiska resurser samt information om var behoven finns ären stor utmaning för nationell och lokal hälsovårdplanering.Vårt planerade projekt ska vara verksamt i Etiopien, Somalia och Kenya. Vi kommer att identifiera kunskapsläge och behov avseende pågående och förväntade klimat- och miljöförändringar samt migration på grund av torka i den här regionen. I synnerhet kommer projektet att identifiera kunskapsbehov hos folkhälsoaktörer som är verksamma i dessa utsatta områden.Två forskare i folkhälsovetenskap på Umeå Universitet kommer att leda projektet under ett år. Vårt team omfattar därutöver sex regionala partner, två från vartdera land i Östafrika. Dessa individer kommer att stödja projektets logistiska och vetenskapliga arbete. De kommer att hjälpa med att identifiera viktiga lokala aktörer med expertis inom folkhälsa och/eller klimatanpassning, underlätta datainsamling, analys samt spridning av resultat.Projektet kommer att sammanställa internationella och nationella dokumentation avseende klimat- och miljöförändringar, migration, och påföljande utmaningar, som resultat av detta, för hälsovården i Somalia, Etiopien och Kenya. Vi kommer att intervjua aktörer och experter i de tre länderna på plats eller via Skype. Preliminära resultat kommer att diskuteras på en workshop i Etiopien där aktörer från alla länder ska delta. Insikter från detta möte ska ligga till grund för våra slutsatser om kunskapsläge och behov hos folkhälsoaktörer. Dessa kommer också att bidra till rekommendationer om möjliga lösningar för att bygga resilienta hälsovårdstjänster i regionen.
Inomvetenskaplig redovisning:
Populärvetenskaplig redovisning: