Detaljerad information för diarienr  2017-01905  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2017-11-10
Namn:
Döscher, Ralf
Titel:  Doktor
Kön:  Man
E-post: ralf.doescher@smhi.se
Univ./Institution: Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut - Forskningsavdelningen
Projekttitel (sv): Klimatextremer för Sverige: kundskapläget och betydelse för anpassning och mitigation
Projekttitel (eng): Climate Extremes for Sweden: state of knowledge and implications for adaptation and mitigation
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Klimatforskning
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Extremt väder och klimat är en del av den mänskliga historien. Det finns tydliga bevis för att extrema klimatförhållanden förändras på ett sätt som går utöver vår erfarenhet och anpassningsnivå. Samhället och naturliga system är anpassade till upplevda extremer. Människor, växter och djur tenderar att bli mer påverkade av extrema klimathändelser jämfört med förändringar i medelklimatet.Jorden blir varmare och då ökar atmosfärens fukthållande kapacitet  med ~ 7%  per grad Celsius. Extrema nederbördshändelser förväntas stärkas i samma eller till och med snabbare takt.Målsättningen med denna kunskapssyntes är att producera och kommunicera en rapport som koncentrerat sammanfattar tillgänglig information om nya och möjliga framtida klimatextremer och som identifierar relevanta kunskapsluckor. Dessa kan röra den naturvetenskapliga förståelsen, våran förmåga att simulera extremer, och användandet av informationen.Syntesen kommer att riktas i första hand mot svenska användare. Den kommer att skrivas för Sverige, "made by Sweden", med hjälp av internationell kunskap om klimatologiskt liknande regioner och erfarenheter från regioner som har varit mer utsatta för extrema händelser.Nyckeln till effektiv kommunikation av syntesresultaten är involveringen av användare och organisationer som sprider budskapet. Syntesen kommer att fokusera på klimatextremer rörande nederbörd och torka samt ett antal andra extrema variabler som bestäms efter konsultation med användarna.För användare av klimatinformation som drabbas av extrema klimatförhållanden, är inte enbart själva extremen (t.ex. torka), dess styrka och antal förekomster avgörande, utan även användarens eller systemets sårbarhet och förmågan att anpassa sig till nya extrema förhållanden. Därför bör konsekvenser av förändringar i klimatextremer ses separat för olika områden som t.ex. skogsnäring, städernas vattenavloppssystem och energiförsörjning. Alla dessa områden behöver individuella lösningar för klimatanpassning och har individuella krav för begränsning av klimatpåverkan.Kunskapssyntesen som slutprodukt av detta projekt förväntas tjäna det dubbla syftet att; i) stödja svenska användare med en kunskapskälla som ger en aktuell överblick över klimatextremer, relevanta för anpassningsåtgärder, och ii) identifiera forskningsbehov relaterat till extrema klimatförhållanden, med syftet att stödja kapacitetsutveckling för anpassning och för att mildra klimatpåverkan ("mitigation") med maximalt effektivitet.Projektet bygger på kunskapsutbyte mellan olika kompetenser, discipliner och sektorer inom naturvetenskap, företagande och offentligt förvaltning. Det gemensamma arbetet är t.ex. anpassat till den svenska forskningspropositionen ("Kunskap i samverkan - för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft", Prop. 2016/17: 50). Projektets syntes kommer att passa väl ihop med några av de föreslagna programmen (t.ex. klimat, hållbar samhällsutveckling och migration och integration) samt samverkansprogrammet med mer innovationsfokus (t.ex. resor och transporter, smarta städer, cirkulär och biobaserad ekonomi). Syntesen kommer också att stödja den europeiska utvecklingen av en marknad för klimattjänster. Extrema klimathändelser är en del av de tjänster som behöver utvecklas. Denna kunskapssyntes är viktig att producera just nu. I sommaren 2017 har det varit särskilt torrt på vissa håll, och delar av Europa upplever en svår värmebölja, samtidigt som kraftig nederbörd orsakar skada i Sverige.
Inomvetenskaplig redovisning:
Populärvetenskaplig redovisning: